4-ročné študijné odbory

Obchodný pracovník

Príprava v študijnom odbore obchodný pracovník v sebe zahŕňa všeobecné vzdelávanie a odborné vzdelávanie. Odborné vzdelávanie obsahuje teoretické vzdelávanie a praktickú prípravu.

V oblasti odborných vedomostí absolvent vie aplikovať zákonitosti fungovania ekonomiky v podmienkach voľného trhu. Má základné vedomosti z ekonomiky, tovaroznalectva, obchodnej prevádzky, marketingu, poskytovania služieb zákazníkom, odborných a poradenských služieb. Pozná jednotlivé druhy tovaru, zásady jeho predaja, ošetrovania, skladovania a propagácie. Ovláda zásady administratívnych prác v predajni, pozná príslušné predpisy o nákupe a predaji, reklamačný poriadok, zákon o ochrane spotrebiteľa a ostatné právne predpisy. Pozná kvalitu a hodnotenie tovaru, záručné doby, vplyvy pôsobiace na tovar vo sfére obehu a spotreby. Ovláda práce spojené s inventarizáciou. Má základné vedomosti z evidencie v jednoduchom a podvojnom účtovníctve, z daňovníctva, poisťovníctva a z hospodárskeho práva.

V oblasti odborných zručností absolvent študijného odboru ovláda práce spojené s objednávaním, prebierkou, uskladňovaním, ošetrovaním a prípravou tovaru na predaj. Vie aranžovať tovar v predajni, poskytovať odbornú poradenskú službu, ovláda zásady ponuky a vystavovania tovaru. Ovláda všetky potrebné úkony a zručnosti spojené s praktickým predajom tovaru zákazníkom, cenníky, katalógy a potrebné počtové úkony, pokladničnú prácu pri využití výpočtovej techniky s dôrazom na rýchlosť a obťažnosť v zložitých podmienkach predaja. Uplatňuje odborné zručnosti pri výkone účtovných operácií, vypracovaní ekonomických súvah a rozborov, uplatňovaní právnych predpisov a manažérskych zásad pre úspešné vedenie podniku. Vie zvládnuť práce pri manipulovaní s tovarom a obalovou technikou, samostatne viesť hospodárske písomnosti a evidenciu pri využití výpočtovej techniky, ovláda prácu na počítači, registračnú pokladnicu a inú techniku v obchode.

Praktická príprava je organizovaná formou odborného výcviku, ktorý sa realizuje na ul. Mierovej pod vedením majstra odbornej výchovy. V treťom a štvrtom ročníku je prax realizovaná u konkrétneho zamestnávateľa, s ktorým má škola uzatvorenú zmluvu.

Študenti si už počas praxe vedia zarobiť v priemere 2300 €.

Daný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre oblasť obchodu so všeobecným prehľadom o celej oblasti predaja v maloobchodnej a veľkoobchodnej sieti, podpory predaja, komunikácie so zákazníkom a so základnými predpokladmi pre výkon obchodnopodnikateľských aktivít v súlade s potrebami trhu.

ŠkVP_6442K_obchodný_pracovník_1.9.2022

 

Pracovník marketingu

Vzdelávací smer pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, v obchode, v spoločnom stravovaní a cestovnom ruchu a pod. Absolvent tohto študijného odboru je pripravený vykonávať činnosti súvisiace s praktickým marketingom a pracovať v oblasti obchodu ako agent reklamných obchodných služieb, obchodný agent a maklér, referent obchodnej služby. Je schopný viesť činnosti súvisiace s administratívou cestovnej kancelárie, podnikov a organizácií cestovného ruchu a pod.

Mechanik hasičskej techniky

Je 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou. Absolvent je pripravený vykonávať činnosti na úseku hasičskej ochrany – pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a pri údržbe špeciálnej hasičskej techniky. Vie zabezpečovať starostlivosť o zverené technické prostriedky, opravu a kontrolu ich stavu.

Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.

Mechanik počítačových sietí

Študijný odbor 2682 K mechanik počítačových sietí pripravuje absolventa tak, aby bol schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti počítačovej techniky a elektrotechniky. Absolvent študijného odboru 2682 K mechanik počítačových sietí je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrických inštalácií, zariadení IKT, počítačov a počítačových sietí.

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme. Je pripravený na výkon technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch.

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o maturitnej skúške a možnosť vykonať skúšku z odbornej spôsobilosti v elektrotechnike pre práce na vyhradených elektrotechnických zariadeniach. Ďalej môže pokračovať v štúdiu pre absolventov štvorročných učebných odborov v rámci denného alebo diaľkového štúdia na úrovni ISCED 5.

Absolvent vie:
• zhotovovať základnú projektovú dokumentáciu elektrických zariadení a inštalácií, určiť elektrotechnický materiál podľa účelu,
• vykonať samostatný rozbor a riešenie jednoduchých problémov z elektrotechnickej praxe, riešiť základné obvody jednosmerného a striedavého prúdu,
• obsluhovať na primeranej úrovni počítačové systémy,
• diagnostikovať prevádzkyschopnosť a funkčnosť systémov,
• orientovať sa v globálnych informačných sieťach a v ľubovoľnom aplikačnom programe,
• konfigurovať a inštalovať základné súčasti PC,
• skúšať a obsluhovať elektrické stroje, prístroje a zariadenia,
• realizovať elektrické osvetlenia pracovných priestorov,
• navrhnúť elektronické obvody a zariadenia s využitím výpočtovej techniky,
• urobiť návrh počítačových systémov
• prakticky aplikovať počítačové siete,
• vybrať, pripojiť, nainštalovať periférne zariadenie vhodných parametrov,
• nakonfigurovať operačný systém, nastaviť užívateľské účty a ich oprávnenia,
• vytvárať, spracovať a digitalizovať obraz, zvuk, video a animácie s využitím v odborných predmetoch.

Mechanik elektrotechnik

Absolvent odboru je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení. Po nástupnej praxi je pripravený na výkon technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch. Študent v rámci prípravy na povolanie sa špecializuje na oblasť techniky budov. Absolventi majú možnosť ďalšieho štúdia na vysokých školách technického zamerania.

 

Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Absolvent študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach, a predovšetkým obsluhovať a programovať automatizované strojárske zariadenia pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie.

Prácu na počítači využíva pre vytvorenie technickej dokumentácie, návrhu a kreslenie výkresovej dokumentácie, vytvorenie programov pre obsluhu a riadenie strojov a zariadení. Je schopný pred spustením stroja používať simulačné programy pre výrobu.

Absolventi sú pripravení i na ručné zváranie materiálov, programovanie a obsluhu NC stroja, obsluhu automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení na zváranie.

Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti technologickej prípravy, konštrukčnej prípravy výroby.

Absolvent je:
• kvalifikovaný technický pracovník
• schopný samostatne pracovať na obrábacích strojoch a zariadeniach
• dokáže obsluhovať a programovať automatizované strojárske zariadenia
• schopný obsluhovať a programovať CNC sústruhy a frézy
• dokáže navrhovať a vytvárať technickú a výkresovú dokumentáciu

Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.