4-ročné študijné odbory

Obchodný pracovník

Príprava v študijnom odbore obchodný pracovník v sebe zahŕňa všeobecné vzdelávanie a odborné vzdelávanie. Odborné vzdelávanie obsahuje teoretické vzdelávanie a praktickú prípravu.

V oblasti odborných vedomostí absolvent vie aplikovať zákonitosti fungovania ekonomiky v podmienkach voľného trhu. Má základné vedomosti z ekonomiky, tovaroznalectva, obchodnej prevádzky, marketingu, poskytovania služieb zákazníkom, odborných a poradenských služieb. Pozná jednotlivé druhy tovaru, zásady jeho predaja, ošetrovania, skladovania a propagácie. Ovláda zásady administratívnych prác v predajni, pozná príslušné predpisy o nákupe a predaji, reklamačný poriadok, zákon o ochrane spotrebiteľa a ostatné právne predpisy. Pozná kvalitu a hodnotenie tovaru, záručné doby, vplyvy pôsobiace na tovar vo sfére obehu a spotreby. Ovláda práce spojené s inventarizáciou. Má základné vedomosti z evidencie v jednoduchom a podvojnom účtovníctve, z daňovníctva, poisťovníctva a z hospodárskeho práva.

V oblasti odborných zručností absolvent študijného odboru ovláda práce spojené s objednávaním, prebierkou, uskladňovaním, ošetrovaním a prípravou tovaru na predaj. Vie aranžovať tovar v predajni, poskytovať odbornú poradenskú službu, ovláda zásady ponuky a vystavovania tovaru. Ovláda všetky potrebné úkony a zručnosti spojené s praktickým predajom tovaru zákazníkom, cenníky, katalógy a potrebné počtové úkony, pokladničnú prácu pri využití výpočtovej techniky s dôrazom na rýchlosť a obťažnosť v zložitých podmienkach predaja. Uplatňuje odborné zručnosti pri výkone účtovných operácií, vypracovaní ekonomických súvah a rozborov, uplatňovaní právnych predpisov a manažérskych zásad pre úspešné vedenie podniku. Vie zvládnuť práce pri manipulovaní s tovarom a obalovou technikou, samostatne viesť hospodárske písomnosti a evidenciu pri využití výpočtovej techniky, ovláda prácu na počítači, registračnú pokladnicu a inú techniku v obchode.

Praktická príprava je organizovaná formou odborného výcviku, ktorý sa realizuje na ul. Mierovej pod vedením majstra odbornej výchovy. V treťom a štvrtom ročníku je prax realizovaná u konkrétneho zamestnávateľa, s ktorým má škola uzatvorenú zmluvu.

Študenti si už počas praxe vedia zarobiť v priemere 2300 €.

Daný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre oblasť obchodu so všeobecným prehľadom o celej oblasti predaja v maloobchodnej a veľkoobchodnej sieti, podpory predaja, komunikácie so zákazníkom a so základnými predpokladmi pre výkon obchodnopodnikateľských aktivít v súlade s potrebami trhu.

 

Mechanik hasičskej techniky

Je 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou. Absolvent je pripravený vykonávať činnosti na úseku hasičskej ochrany – pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a pri údržbe špeciálnej hasičskej techniky. Vie zabezpečovať starostlivosť o zverené technické prostriedky, opravu a kontrolu ich stavu.

Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.

Mechanik počítačových sietí

Študijný odbor 2682 K mechanik počítačových sietí pripravuje absolventa tak, aby bol schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti počítačovej techniky a elektrotechniky. Absolvent študijného odboru 2682 K mechanik počítačových sietí je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrických inštalácií, zariadení IKT, počítačov a počítačových sietí.

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme. Je pripravený na výkon technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch.

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o maturitnej skúške a možnosť vykonať skúšku z odbornej spôsobilosti v elektrotechnike pre práce na vyhradených elektrotechnických zariadeniach. Ďalej môže pokračovať v štúdiu pre absolventov štvorročných učebných odborov v rámci denného alebo diaľkového štúdia na úrovni ISCED 5.

Absolvent vie:
• zhotovovať základnú projektovú dokumentáciu elektrických zariadení a inštalácií, určiť elektrotechnický materiál podľa účelu,
• vykonať samostatný rozbor a riešenie jednoduchých problémov z elektrotechnickej praxe, riešiť základné obvody jednosmerného a striedavého prúdu,
• obsluhovať na primeranej úrovni počítačové systémy,
• diagnostikovať prevádzkyschopnosť a funkčnosť systémov,
• orientovať sa v globálnych informačných sieťach a v ľubovoľnom aplikačnom programe,
• konfigurovať a inštalovať základné súčasti PC,
• skúšať a obsluhovať elektrické stroje, prístroje a zariadenia,
• realizovať elektrické osvetlenia pracovných priestorov,
• navrhnúť elektronické obvody a zariadenia s využitím výpočtovej techniky,
• urobiť návrh počítačových systémov
• prakticky aplikovať počítačové siete,
• vybrať, pripojiť, nainštalovať periférne zariadenie vhodných parametrov,
• nakonfigurovať operačný systém, nastaviť užívateľské účty a ich oprávnenia,
• vytvárať, spracovať a digitalizovať obraz, zvuk, video a animácie s využitím v odborných predmetoch.

Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Absolvent študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach, a predovšetkým obsluhovať a programovať automatizované strojárske zariadenia pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie.

Prácu na počítači využíva pre vytvorenie technickej dokumentácie, návrhu a kreslenie výkresovej dokumentácie, vytvorenie programov pre obsluhu a riadenie strojov a zariadení. Je schopný pred spustením stroja používať simulačné programy pre výrobu.

Absolventi sú pripravení i na ručné zváranie materiálov, programovanie a obsluhu NC stroja, obsluhu automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení na zváranie.

Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti technologickej prípravy, konštrukčnej prípravy výroby.

Absolvent je:
• kvalifikovaný technický pracovník
• schopný samostatne pracovať na obrábacích strojoch a zariadeniach
• dokáže obsluhovať a programovať automatizované strojárske zariadenia
• schopný obsluhovať a programovať CNC sústruhy a frézy
• dokáže navrhovať a vytvárať technickú a výkresovú dokumentáciu

Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.

 

Mechanik elektrotechnik

Absolvent odboru je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení. Po nástupnej praxi je pripravený na výkon technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch. Študent v rámci prípravy na povolanie sa špecializuje na oblasť techniky budov. Absolventi majú možnosť ďalšieho štúdia na vysokých školách technického zamerania.

 

Pracovník marketingu

Vzdelávací smer pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, v obchode, v spoločnom stravovaní a cestovnom ruchu a pod. Absolvent tohto študijného odboru je pripravený vykonávať činnosti súvisiace s praktickým marketingom a pracovať v oblasti obchodu ako agent reklamných obchodných služieb, obchodný agent a maklér, referent obchodnej služby. Je schopný viesť činnosti súvisiace s administratívou cestovnej kancelárie, podnikov a organizácií cestovného ruchu a pod.