2-ročné učebné odbory

Praktická žena

Absolventi po ukončení prípravy a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sú zaškolenými pracovníkmi pre vykonávanie jednoduchých pracovných operácií a činnosti v prevádzkach, pri pomocných prácach v kuchynských zariadeniach prevádzok spoločného stravovania a prácach so surovinami potravinového charakteru, pri pomocných prácach v záhradníctve, v jednoduchej poľnohospodárskej výrobe a pri pomocných prácach v sociálnych zariadeniach. Ovládajú obslužné práce pri starostlivosti o deti, chorých a starých ľudí a základné hygienické požiadavky pri opatere odkázaných ľudí.

Spracúvanie dreva

Tento učebný odbor je určený pre tých, ktorí svoju prípravu na prácu vidia v dielni a nie za školskou lavicou.

Počas štúdia je práca v dielňach štyri dni v týždni, teoretické vyučovanie v škole je len jeden deň v týždni.

Prácou v moderne vybavených stolárskych dielňach sa žiaci naučia základné zručnosti práce s drevom, zásady bezpečnosti pri práci, prácu s ručným náradím i drevoobrábacími strojmi.

Kód učebného odboru: 3383F00

Forma štúdia: denné štúdium

Typ odboru: učebný odbor

Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška (ISCED 3C)

Podmienky prijatia: Vhodný zdravotný stav potvrdený lekárom.

Dĺžka štúdia: 2 roky

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Vysvedčenie o záverečnej skúške.

Uplatnenie absolventa: Jednoduché a pomocné práce v oblasti drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu.

Možnosti ďalšieho štúdia: Učebný odbor stolár.

Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.