2-ročné učebné odbory

Strojárska výroba

Absolvent učebného oboru je schopný uplatniť sa na rôznych postoch strojárskej výroby, ktoré nevyžadujú stredné odborné vzdelanie. Absolvent je schopný pracovať pri výrobe, opravách, obsluhe a údržbe strojov a zariadení, pracovať na konvenčných obrábacích strojoch a vykonávať jednoduché a pomocné kvalifikované práce. 

Absolvent sa uplatní v strojárskej výrobe vo väčších, ale aj menších závodoch, nakoľko ovláda zásady bezpečnej práce, pracovných postupov a ochrany zdravia pri práci.

Výroba konfekcie

Absolvent odboru ovláda základné prípravné, pomocné a manipulačné práce v textilnej a odevnej výrobe, ručné a strojové šitie, strihanie a vyrezávanie jednotlivých dielov z textilného materiálu. Zhotovuje časti dielov i jednoduché finálne výrobky (taška, obliečky na vankúš, zástera, krátke nohavice, kuchynská chňapka), šije odevy a technickú konfekciu (dámska sukňa, pracovná blúza, odevy z úpletov a pletenín). Ovláda bežnú údržbu, starostlivosť, nastavovanie a obsluhu jednoduchých strojov a nástrojov, slúžiacich na ďalšiu prácu s výrobkami, ktoré je schopný zhotoviť na základnej úrovni podľa príslušnej dokumentácie. Taktiež nadobudne skúsenosti so žehlením, zažehľovaním, čistením výrobkov, zisťovaním chýb materiálov a produktov a upravovaním ich konečného vzhľadu ďalším zdobením, či tvarovaním.

Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky je absolvent pripravený na výkon jednoduchých pracovných  činností v odevnom priemysle a pri výrobe konfekcie ako výroba nenáročných odevov a technickej konfekcie, opravách pracovných odevov, pri predaji textilných výrobkov alebo skladovaní ako pomocný pracovník v sklade základného a pomocného materiálu, pracovník v sklade hotových výrobkov.

Praktická žena

Absolventi po ukončení prípravy a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sú zaškolenými pracovníkmi pre vykonávanie jednoduchých pracovných operácií a činnosti v prevádzkach, pri pomocných prácach v kuchynských zariadeniach prevádzok spoločného stravovania a prácach so surovinami potravinového charakteru, pri pomocných prácach v záhradníctve, v jednoduchej poľnohospodárskej výrobe a pri pomocných prácach v sociálnych zariadeniach. Ovládajú obslužné práce pri starostlivosti o deti, chorých a starých ľudí a základné hygienické požiadavky pri opatere odkázaných ľudí.

Spracúvanie dreva

Tento učebný odbor je určený pre tých, ktorí svoju prípravu na prácu vidia v dielni a nie za školskou lavicou.

Počas štúdia je práca v dielňach štyri dni v týždni, teoretické vyučovanie v škole je len jeden deň v týždni.

Prácou v moderne vybavených stolárskych dielňach sa žiaci naučia základné zručnosti práce s drevom, zásady bezpečnosti pri práci, prácu s ručným náradím i drevoobrábacími strojmi.

Kód učebného odboru: 3383F00

Forma štúdia: denné štúdium

Typ odboru: učebný odbor

Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška (ISCED 3C)

Podmienky prijatia: Vhodný zdravotný stav potvrdený lekárom.

Dĺžka štúdia: 2 roky

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Vysvedčenie o záverečnej skúške.

Uplatnenie absolventa: Jednoduché a pomocné práce v oblasti drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu.

Možnosti ďalšieho štúdia: Učebný odbor stolár.

Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.