Prijímacie skúšky 2024/2025

Študijné a učebné odbory v šk. roku 2024/2025

Prijímacie konanie 2024/2025

Počet tried a žiakov

Výsledky prijímacieho konania I. kolo pre šk. rok 2024/2025

4-ročné študijné odbory

Úplne stredoškolské vzdelanie s maturitou v štvorročných študijných odboroch

2682 K 00 mechanik hasičskej techniky

Jedná sa o 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou. Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný uplatniť sa na úseku požiarnej ochrany. Vie zabezpečovať starostlivosť o zverené technické prostriedky, opravu a kontrolu ich stavu a výkon strojnej služby pri zdolávaní požiarov a havárií. Ovláda diagnostiku motorových vozidiel, čerpadiel, pomocných a prídavných náhonov, rieši ich poruchy a opravy.  Pozná rozdelenie zásahov, postupy pri vyslobodzovaní osôb,  poskytuje technickú  a osobnú pomoc pri dopravnej nehode. Je schopný v danej oblasti pracovať samostatne alebo v tíme.

6442 K 00 obchodný pracovník

Absolvent je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne vykonávať činnosti obchodno-podnikateľského charakteru a poskytovať služby v oblasti obchodu. Po nadobudnutí praxe je pripravený pracovať v súkromnom a štátnom sektore ako kvalifikovaný prevádzkový a riadiaci pracovník na úseku obstarávania, nákupu a predaja tovarov, skladového hospodárstva, vybavovania a vyhotovenia písomností spätých s touto činnosťou.

3-ročné učebné odbory

Trojročné učebné odbory s možnosťou ďalšieho štúdia v nadstavbovom štúdiu

2464 H  strojný mechanik 

Absolvent je schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií, ovláda práce spojené s ručným a strojovým opracovaním súčiastok, montážou, demontážou, skúšaním a opravou strojov a zariadení, obsluhou zváracieho zariadenia na zváranie elektrickým oblúkom a rezanie kyslíkom. Pozná podstatu a organizáciu montážnych prác, ovláda technologické postupy pri montáži, kontrole a funkčnosti strojov a zariadení. Svojím tvorivým prístupom podporuje marketingovo orientované podnikateľské aktivity, ktorých konečným cieľom je spokojnosť zákazníka. 

3355 H 00 stolár

Učebný odbor stolár je voľbou pre tých, ktorí vidia budúcnosť v remesle a majú radi prácu s drevom.Naša škola vám umožní spoznať stolárske remeslo z pohľadu tradičných i moderných technológií, bez prehnaných nárokov na teoretické vedomostí pochopiť konštrukciu nábytku, pomôže v orientácii v neprebernom množstve materiálov a technológií.

6456 H 00 kaderník

Absolvent vzdelávacieho programu je schopný uplatniť sa vo svojom povolaní so všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami aplikovateľnými v praxi. Príprava utvára predpoklady na to, aby bol absolvent po príslušnej praxi schopný zhotoviť jednoduché i zložité spoločenské a večerné účesy s použitím vlasových doplnkov, upraviť účesy podľa predlôh, farbiť vlasy s použitím nových foriem farbenia a odfarbovania, melírovať vlasy, využívať nové poznatky a technológie. Absolvent získa schopnosť riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine, aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať. Vzdelávanie pripravuje absolventa pre uplatnenie sa v osobných, prevádzkových službách a v súkromnom podnikaní.

3152 H 02 krajčír – dámske odevy

Absolvent odboru ovláda základné prípravné, pomocné a manipulačné práce v textilnej a odevnej výrobe, ručné a strojové šitie, strihanie a vyrezávanie jednotlivých dielov z textilného materiálu. Zhotovuje časti dielov i jednoduché finálne výrobky (taška, obliečky na vankúš, zástera, krátke nohavice, kuchynská chňapka), šije odevy a technickú konfekciu (dámska sukňa, pracovná blúza, odevy z úpletov a pletenín). Ovláda bežnú údržbu, starostlivosť, nastavovanie a obsluhu jednoduchých strojov a nástrojov, slúžiacich na ďalšiu prácu s výrobkami, ktoré je schopný zhotoviť na základnej úrovni podľa príslušnej dokumentácie. Taktiež nadobudne skúsenosti so žehlením, zažehľovaním, čistením výrobkov, zisťovaním chýb materiálov a produktov a upravovaním ich konečného vzhľadu ďalším zdobením, či tvarovaním. V rámci inovácií odboru absolvent ovláda  techniku patchwork, tkania handrového koberčeka, pletenia šálu a techniku háčkovania. Nadobudne znalosti, ktoré sú využiteľné aj pri finalizovaní a balení hotových výrobkov.

Prijímacie konanie 2024/2025
Organizačná zložka SOŠ polytechnická Andyho Warhola

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade určujem tieto kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025:

I. Všeobecné údaje

 1. Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025
  • Prvý termín: 2. máj 2024
  • Druhý termín: 6. máj 2024
 1. Forma prijímacích skúšok: písomná
 2. Obsah prijímacích skúšok: slovenský jazyk a literatúra, matematika
 3. Rozsah prijímacích skúšok: podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy
 4. Profilovými predmetmi slovenský jazyk a literatúra a matematika.
 5. Poradie žiakov, na základe ktorého sa budú prijímať na štúdium, bude zostavené na základe bodov z Testovania 9 – 2024, výsledkov v prospechu na ZŠ, bodov za predmetové olympiády a individuálne vedomostné súťaže, bodov za prijímaciu skúšku zo slovenského  jazyka a literatúry a bodov za prijímaciu skúšku z matematiky.

II. Určenie poradia žiakov v prijímacom konaní

Žiaci, ktorí sa hlásia do študijných odborov, vykonajú prijímaciu skúšku, budú prijímaní na základe poradovníka zostaveného podľa získaných bodov za jednotlivé čiastkové kritériá.

Žiak splní podmienky prijatia pri dosiahnutí minimálne 30 bodov.

Žiaci, ktorí sa hlásia do dvojročných a trojročných odborov budú prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky. Poradie žiakov sa určí podľa priemerného prospechu za I. polrok 9. ročníka. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší priemer v 8. ročníku, prípadne 7. ročníku štúdia.

 1. Bodovací systém (štvorročné študijné odbory)

Bodovať sa bude:

  1. Testovanie 9–2024, počet bodov sa rovná percentu úspešnosti v jednotlivých predmetoch, maximálny počet bodov za Testovanie 9–2024 je 100 bodov za slovenský jazyk a literatúru a 100 bodov za matematiku, spolu 200 bodov.
  2. priemerný prospech zo základnej školy s možnosťou získať maximálne 50 bodov.

Každý žiak bude hodnotený podľa priemerného prospechu dosiahnutého v 2. polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ tak, že za priemerný prospech z oboch ročníkov získa:

od 1,00 do 2,00 – 50 bodov
od 2,01 do 3,00 – 40 bodov
od 3,01 do 4,00 – 30 bodov
nad 4,01 – 0 bodov

Riaditeľ školy vytvorí a zverejní systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania.

Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval“, sa nahradí toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

  1. za výsledky z prijímacej skúšky – maximálne 100 bodov:
   slovenský jazyk a literatúra – 50 bodov
   matematika – 50 bodov
  2. za umiestnenie v olympiádach – úspešní riešitelia olympiád, ktorí priložia potvrdenie k prihláške na štúdium, dostanú 5 bodov za účasť v okresnom kole a 10 bodov za účasť vo vyššom kole, maximálne 30 bodov.

Riaditeľom ZŠ alebo notárom overený doklad o umiestnení žiaka zákonný zástupca uchádzača zašle spolu s prihláškou alebo osobne donesie.

 Maximálny počet bodov je 350 plus body za umiestnenie v olympiádach.

V prípade rovnosti bodov o poradí bude rozhodovať:

1. zmenená pracovná schopnosť/platné len písomné rozhodnutie posudkovej komisie/,
2. vyšší počet bodov z prijímacej skúšky,
3. lepší priemerný prospech za 1. polrok 9.ročníka,
4. lepší priemerný prospech za 8. ročník.

 1. Oznámenie o prijímacom konaní (osobný kód žiaka a ďalšie informácie) bude doručené uchádzačovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi.

III. Rozhodnutie o žiakovi bez prijímacej skúšky

Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete úspešnosť najmenej 80%, bude prijatý bez prijímacej skúšky. Rozhodnutie o prijatí bez prijímacej skúšky zašle uchádzačovi riaditeľka školy najneskôr 7 dní pred konaním prijímacej skúšky.

IV. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.

Výsledky budú zverejnené pri vstupe do budovy školy a na webovom sídle školy www.sosaw.sk v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu riaditeľky školy podať v stanovenom termíne odvolanie.

V. Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium

Zákonný zástupca žiaka zašle potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole. Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy, napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení, resp. nenastúpení žiaka na štúdium bude v prílohe rozhodnutia o prijatí na štúdium.

Upozornenie: Ak potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak strednej škole do stanoveného termínu nedoručí, budeme to považovať za nezáujem o štúdium v našej škole a uvoľnené miesto sa naplní ďalším uchádzačom v poradí.

V Medzilaborciach 16. 11. 2022

Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Počet tried a žiakov

Určenie najvyššieho počtu žiakov I. ročníka SŠ pre školský rok 2024/2025 pre Spojenú školu Duchnovičova 506, Medzilaborce a prehľad odborov v spoločných triedach.

Organizačná zložka SOŠ polytechnická Andyho Warhola – 66 žiakov:

1 trieda študijných odborov

 

2447 K mechanik hasičskej techniky

12 žiakov

6442 K obchodný pracovník

12 žiakov

  

2 triedy 3-ročných učebných odborov

 
2464 H strojný mechanik12 žiakov

3152 H 02 krajčír – dámske odevy

12 žiakov

3355 H stolár

9 žiakov
6456 H kaderník9 žiakov