2-ročné nadstavbové štúdium

– Určené pre absolventov trojročných učebných odborov s výučným listom.

– Ukončené maturitnou skúškou.

Drevárska a nábytkárska výroba

Odbor je určený pre absolventov učebného odboru stolár alebo čalúnnik. Je najmä pre tých, ktorí vidia svojú budúcnosť nielen ako kvalifikovaného pracovníka ale majú ambície postúpiť vyššie na lepšiu pracovnú pozíciu či vyskúšať šťastie v podnikaní.

Štúdiom môžete získať vedomosti z oblasti technickej prípravu výroby, nákupu materiálu, organizovania výroby, skladového hospodárstva a odbytu tovaru a služieb. Rozšíria sa vedomosti z oblasti ekonomiky výroby, organizácie a riadenia výroby i podnikania.

Kód učebného odboru: 3347L00

Forma štúdia: denné štúdium

Typ odboru: študijný odbor

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška (ISCED 3A)

Dĺžka štúdia: 2 roky

Podmienky prijatia: Vhodný zdravotný stav potvrdený lekárom. Výučný list v odbore stolár alebo čalúnnik.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Vysvedčenie o maturitnej skúške.

Uplatnenie absolventa: Absolvent je schopný samostatne podnikať v danom odbore. Kvalifikovaná práca v drevárskom a nábytkárskeho priemysle so zameraním na prípravu výroby, nákup materiálu, organizovanie výroby, odbyt tovaru a služieb.

Možnosti ďalšieho štúdia: Vysoká škola.

Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.

 

Vlasová kozmetika

Medzi vedomosti absolventa tohto odboru patria vedomosti o kvalite vlasov, účinkoch a zložení kaderníckych prípravkov, ovláda základné ekonomické zákonitosti zamerané na podnikanie, vedenie účtovníctva. V rámci odbornej spôsobilosti je to ovládanie kaderníckych pracovných postupov a nových pracovných techník v kaderníckej praxi.

Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.

 

Strojárstvo

Zameranie: Výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

Odbor je určený pre absolventov učebných odborov strojárskeho zamerania. Kladie dôraz na využívanie progresívnych technológií v strojárenstve. Poskytuje vedomosti k úspešnému prevádzkovaniu súkromného podniku alebo živnosti. Absolvent pozná technickú dokumentáciu a vie ju samostatne čítať a používať. Ovláda základné spôsoby ručného opracovania materiálov, základné a montážne práce, využitie meracej a diagnostickej techniky v rôznych procesoch opráv a je schopný samostatne spracovávať konštrukčnú a technologickú dokumentáciu, zabezpečovať údržbu a prevádzku strojov a zariadení. Absolvent získa vedomosti a zručnosti z oblasti zobrazovania strojových súčiastok, konštrukčných a technologických postupov, základov elektrotechniky, automatizácie, elektroniky a vedomosti ekonomického charakteru.

Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.