3-ročné učebné odbory

– Absolvent získa výučný list.

– Po absolvovaní je možnosť ďalšieho štúdia v nadstavbovom štúdiu.

Stolár

Učebný odbor stolár je voľbou pre tých, ktorí vidia budúcnosť v remesle a majú radi prácu s drevom.

Naša škola vám umožní spoznať stolárske remeslo z pohľadu tradičných i moderných technológií, bez prehnaných nárokov na teoretické vedomostí pochopiť konštrukciu nábytku, pomôže v orientácii v neprebernom množstve materiálov a technológií.

V moderne vybavených stolárskych dielňach pochopíte že toto remeslo nie je o „tlačení do píly“ ale o strojoch, technológiách, ekonomike a dizajne. Máte možnosť mať v rukách remeslo, ktoré tu bolo, je a bude, kým bude človek človekom. 

Kód učebného odboru: 3355H00

Forma štúdia: denné štúdium

Typ odboru: učebný odbor

Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška (ISCED 3C)

Dĺžka štúdia: 3 roky

Podmienky prijatia: Vhodný zdravotný stav potvrdený lekárom. Prijímacie konanie zohľadňuje prospech na ZŠ a výsledky testovania žiakov 9. ročníka.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Uplatnenie absolventa: Výkon kvalifikovanej práce v oblasti drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu. Absolvent je schopný navrhnúť výrobok podľa požiadaviek zákazníka, vytvoriť cenovú ponuku a výrobok vyrobiť. Má základné znalosti z oblasti podnikania.

Možnosti ďalšieho štúdia: Nadstavbové študium odbor drevárska a nábytkárska výroba a získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.

Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.

Kaderník

Absolvent vzdelávacieho programu je schopný uplatniť sa vo svojom povolaní so všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami aplikovateľnými v praxi. Príprava utvára predpoklady na to, aby bol absolvent po príslušnej praxi schopný zhotoviť jednoduché i zložité spoločenské a večerné účesy s použitím vlasových doplnkov, upraviť účesy podľa predlôh, farbiť vlasy s použitím nových foriem farbenia a odfarbovania, melírovať vlasy, využívať nové poznatky a technológie. Absolvent získa schopnosť riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine, aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať. Vzdelávanie pripravuje absolventa pre uplatnenie sa v osobných, prevádzkových službách a v súkromnom podnikaní.

Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.

Strojný mechanik

Absolventi odboru vykonávajú svoje povolanie zväčša vo výrobných halách, v moderných prevádzkach s vysokým stupňom automatizácie výroby. Pracujú pri výrobe, opravách, obsluhe a údržbe strojov a zariadení, hlavne na konvenčných obrábacích strojoch a vykonávajú jednoduché a pomocné kvalifikované práce. Absolvent odboru má možnosť pokračovať v štúdiu v nadstavbovom dvojročnom štúdiu s maturitou v odbore 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení.

Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.