Pedagogický zbor

Riaditeľka školy:

Mgr. Jarmila Savčaková

matematika
riaditel@sosaw-ml.vucpo.sk

Zástupcovia riaditeľky:

Ing. Vladislav Kvaska, LL. M.

zástupca pre technicko-ekonomické činnosti, štatutárny zástupca riaditeľky školy

Mgr. Monika Stirčáková

zástupkyňa pre odborný výcvik - občianska náuka, administratíva a korešpondencia

Mgr. Miroslava Gičová

zástupkyňa pre teoretické vyučovanie - slovenský jazyk a literatúra

Teoretické vyučovanie

Mgr. Dominika Karbáčová

chémia, biológia, odborné kadernícke predmety
karbacova@zssduchme.edu.sk

Mgr. Jana Nerhešová

asistent učiteľa

Ing. Miroslav Zozuľak

odborné ekonomické predmety

Mgr. Miroslav Vojník

telesná a športová výchova, fyzika

Ing. Zdenka Vladyková

odborné strojárske predmety

Ing. Štefan Veľas

odborné elektrotechnické predmety

Mgr. Lucia Tkačinová

školský špeciálny pedagóg

Ing. Stanislav Murdzik

odborné elektrotechnické a strojárske predmety, informatika
murdzik@zssduchme.edu.sk

Mgr. Marián Mazanec

výchovný poradca - dejepis, telesná a športová výchova, etická výchova

Mgr. Jozefína Machejová

pedagogický asistent

PaedDr. Mgr. Ľubomír Demko

odborné drevárske predmety

Ing. Jana Čabalová

anglický jazyk

PhDr. Vladimír Tarča

slovenský jazyk a literatúra, ruský jazyk

Ing. Martina Jurcaková

odborné ekonomické predmety

Ing. Slavomír Gališin

odborné strojárske predmety

Odborný výcvik

Ing. Henrieta Turcmaničová

majsterka OV - kaderník, výroba konfekcie

Bc. Pavol Sopko

majster OV – strojárstvo

Mgr. Pavel Lukačik

majster OV – mechanik hasičskej techniky, strojárstvo

Mgr. Anna Holzerová

majsterka OV – pracovník marketingu

Mgr. Slavomír Čerevka

majster OV - stolár

Bc. Daniela Škurková

majsterka OV – kaderník

Technicko-ekonomický úsek

Ing. Lýdia Kvašková

finančná účtovníčka
kvaskova@zssduchme.edu.sk

Jana Dančová

upratovačka

Alena Varcholová

upratovačka

Antónia Sopková

upratovačka

Marcel Mastik

školník

Jozef Fecurka

školník, údržbár, kurič

Bc. Mária Čeremetová

mzdová účtovníčka

Bc. Miroslava Prejsová

sekretárka

Externí pedagogickí zamestnanci

Mgr. Alexander Zalevskyj

pravoslávne náboženstvo

Mgr. Martin Dlužanin

gréckokatolícke náboženstvo

Mgr. Marián Halas

rímskokatolícke náboženstvo