Pedagogický zbor

Riaditeľka školy:

Mgr. Jarmila Savčaková

matematika
riaditel@sosaw-ml.vucpo.sk

Zástupcovia riaditeľky:

Ing. Vladislav Kvaska, LL. M.

zástupca pre technicko-ekonomické činnosti, štatutárny zástupca riaditeľky školy

Mgr. Miroslava Gičová

zástupkyňa pre teoretické vyučovanie - slovenský jazyk a literatúra

Ing. Slavomír Gališin

zástupca pre odborný výcvik - odborné strojárske predmety

Teoretické vyučovanie

Mgr. Jana Nerhešová

asistent učiteľa

Ing. Miroslav Zozuľak

odborné ekonomické predmety

Mgr. Miroslav Vojník

telesná a športová výchova

Ing. Zdenka Vladyková

odborné strojárske predmety

Ing. Štefan Veľas

odborné elektrotechnické predmety

Mgr. Lucia Tkačinová

školský špeciálny pedagóg

Mgr. Monika Stirčáková

ruský jazyk, občianska náuka, administratíva a korešpondencia

Ing. Stanislav Murdzik

odborné elektrotechnické a strojárske predmety, informatika
murdzik@zssduchme.edu.sk

Mgr. Marián Mazanec

výchovný poradca - občianska náuka, dejepis, etická výchova

Mgr. Jozefína Machejová

pedagogický asistent

RNDr. Peter Jacečko

chémia, fyzika, odborné kadernícke predmety

Ing. Slavka Fufaľová

informatika, biológia

PaedDr. Mgr. Ľubomír Demko

odborné drevárske predmety

Ing. Jana Čabalová

anglický jazyk

PhDr. Vladimír Tarča

slovenský jazyk a literatúra, ruský jazyk

Ing. Martina Jurcaková

odborné ekonomické predmety

Odborný výcvik

Ing. Henrieta Turcmaničová

majsterka OV - kaderník

Bc. Tomáš Pristaš

majster OV – stolár

Mgr. Pavel Lukačik

majster OV – mechanik hasičskej techniky, strojárstvo

Mgr. Anna Holzerová

majsterka OV – pracovník marketingu

Mgr. Slavomír Čerevka

majster OV - stolár

Bc. Daniela Škurková

majsterka OV – kaderník

Mgr. Jarmila Mrázová

majsterka OV - praktická žena

Technicko-ekonomický úsek

Alena Varcholová

upratovačka

Antónia Sopková

upratovačka

Ľubov Prejsová

upratovačka

Marcel Mastik

školník

Bc. Iveta Gubová

finančná účtovníčka

Jozef Fecurka

školník, údržbár, kurič

Bc. Mária Čeremetová

mzdová účtovníčka

Miroslava Prejsová

sekretárka

Externí pedagogickí zamestnanci

Mgr. Vladimír Cepko

nemecký jazyk

Mgr. Alexander Zalevskyj

pravoslávne náboženstvo

Mgr. Vladislav Petrík

gréckokatolícke náboženstvo

Mgr. Marián Halas

rímskokatolícke náboženstvo