História

Spojená škola vznikla 1.9.2021 spojením Strednej odbornej školy polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach a Gymnázia v Medzilaborciach.

Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola vznikla 1.9.2004 združením dvoch samostatne právnych subjektov a to Strednej poľnohospodárskej školy v Medzilaborciach a Stredného odborného učilišťa v Medzilaborciach.

História Strednej odbornej školy polytechnickej Andyho Warhola​

1. september 2004
Vznikla Združená stredná škola Medzilaborce združením dvoch samostatných právnych subjektov a to Strednej poľnohospodárskej školy v Medzilaborciach a Stredného odborného učilišťa v Medzilaborciach. Riaditeľkou Združenej strednej školy sa stala Ing. Eva Solejová.
2. september 2008
Združená stredná škola dostala názov Stredná odborná škola Medzilaborce.
2. december 2008
Združenej strednej škole v Medzilaborciach bol prepožičaný čestný názov Stredná odborná škola Andyho Warhola. Škola sa tak stala jedinou na svete, ktorá nesie názov kráľa pop-artu. Škola ponúka viacero možností štúdia, poskytuje absolventom odbornosť, široké uplatnenie v budúcnosti a tiež možnosť pokračovať v ďalšom štúdiu na rôznych typoch vysokých škôl.
1. február 2015
Predsedom Prešovského samosprávneho kraja Petrom Chudíkom bola vedením Strednej odbornej školy Andyho Warhola Medzilaborce poverená Mgr. Jarmila Savčaková do doby vymenovania riaditeľa na základe výsledkov výberového konania.
1. júl 2015
Predsedom Prešovského samosprávneho kraja Petrom Chudíkom bola na obdobie 5 rokov vymenovaná za riaditeľku Strednej odbornej školy Andyho Warhola Medzilaborce Mgr. Jarmila Savčaková.
september 2018
Zmena názvu školy na Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola.
2004
2008
2008
2015
2015
2018

História Strednej poľnohospodárskej školy v Medzilaborciach

3. jún 1952
Uznesenie vlády o organizácii poľnohospodárskeho školstva dalo základ vzniku poľnohospodárskej technickej školy.
1. september 1953
Bol otvorený 1. ročník odboru chovateľstvo s vyučovacím jazykom ukrajinským. Škola bola umiestnená v budove bývalého kultúrneho domu, prvým riaditeľom sa vstal Pavol Dolhý.
1. február 1953
Škole boli pridelené iné provizórne objekty a to časť bývalej budovy národnej bezpečnosti, kde bola zriadená kuchyňa a jedáleň a časť starej pošty, ktorá slúžila ako dievčenská ubytovňa. Neskôr bola škole daná do užívania budova ruskej národnej školy, ako aj budova bývalého farského úradu, ktorá slúžila ako domov mládeže pre chlapcov. Objekty boli iba provizórne, pomerne od seba vzdialené a chýbalo im požadované materiálne vybavenie.
Školský rok 1955/1956
Brány školy opustilo prvých 19 absolventov.
1. september 1958
Do funkcie riaditeľa nastúpil Ing. Vasiľ Vokaľ.
Školský rok 1960/1961
Došlo k zmene odboru chovateľstvo na odbor pestovateľstvo.
1. september 1962
Stavbári podniku Chemkostav Humenné odovzdali do užívania budovu domova mládeže.
Školský rok 1962/1963
Do funkcie riaditeľa školy bol vymenovaný Ing. Peter Hrinko, vtedajší školský inšpektor pre poľnohospodárske školy v okrese Humenné.
Školský rok 1963/1964
Do užívania bol odovzdaný objekt samotnej školy, postupne jedáleň s kuchyňou a telocvičňou.
1. január 1964
Došlo k prevodu majetku bývalého JRD Pobieda so sídlom vo Vydrani do novozriadeného Školského majetku, ktorý sa stal účelovým zaradením školy.
1970 až 1989
Upravovalo sa okolie školy, vybudovalo sa školské ihrisko, rozvíjala sa bohatá mimoškolská činnosť, zriaďovali sa odborné učebne, inovoval sa obsah vyučovacích predmetov. Vznikol ucelený komplex - škola s kapacitou 240 žiakov a školský majetok s výmerou 1400 ha poľnohospodárskej pôdy.
November 1989
Bolo to obdobie politických a hospodárskych zmien v bývalej Československej republike, ktoré zásadne ovplyvnili postavenie školy a školského majetku.
Január 1990
Došlo k voľbe riaditeľa školy, novým riaditeľom sa stal Ing. Andrej Vladyka.
Školský rok 1993/1994
Škola otvára nový študijný odbor agropodnikanie v dvoch študijných zameraniach - poľnohospodárska prevádzka a poľnohospodársky manažment.
1. september 1994
Na pokyn Školskej správy Košice II bol zrušený domov mládeže a objekt bol daný do prenájmu Pravoslávnej eparchii v Prešove, ktorá v ňom zriadila Detský domov sv. Nikolaja
Školský rok 1997/1998
Po prvýkrát bol otvorený prvý ročník pomaturitného kvalifikačného štúdia v odbore agropodnikanie, so zameraním na poľnohospodársky manažment pre absolventov gymnázií a ostatných stredných škôl končiacich maturitou.
1. júl 1999
Do funkcie riaditeľa školy bol menovaný Ing. Vladislav Fejo.
1. jún 2002
Došlo k prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku ŠkM a k odpredaju zásob spoločnosťou Janes.
Máj 2003
Škola podpísala zmluvu o spolupráci s poľnohospodárskou školou podobného typu v Poľsku /Nowosielce/.
Júl 2004
Plánuje sa združenie Strednej poľnohospodárskej školy a Stredného odborného učilišťa v Medzilaborciach, čim vznikne Stredná združená škola v Medzilaborciach.
1952
1953
1953
1955/1956
1958
1960/1961
1962
1962/1963
1963/1964
1964
1970 / 1989
1989
1990
1993/1994
1994
1997/1998
1999
2002
2003
2004

História Stredného odborného učilišťa v Medzilaborciach

1. september 1972
Pri závode Mostáreň Medzilaborce začína so svojou činnosťou Učňovské stredisko. Pripravovalo kvalifikovaných robotníkov pre závod. Spočiatku to bola iba profesia strojný zámočník. Vyučovanie i odborný výcvik sa realizovali v provizórnych priestoroch. Podľa potreby závodov Vihorlat a Jablonecké sklárne pribúdali v stredisku nové profesie – brúsič skla, sústružník kovov, frézar.
Školský rok 1975/1976
Učňovské stredisko sa rozrastá o novopostavený domov mládeže. Materské závody v snahe vytvoriť čo najvýhodnejšie podmienky pre výchovu učňovského dorastu vybudovali zariadenie pre teoretické vyučovanie v blízkosti domova mládeže.
Školský rok 1976/1977
Vyučovanie sa presunulo do novej budovy.
Školský rok 1978/1979
Škola získala štatút stredného odborného učilišťa. Škola pripravuje žiakov vo všetkých horeuvedených profesiách a o rok neskôr je do siete odborov zaradený aj študijný odbor mechanik nastavovač, neskôr aj mechanik strojov a zariadení. Do siete je zaradený aj novokoncipovaný odbor obrábač kovov.
Školský rok 1988/1989
V priebehu šk. roka 1988/1989 bolo do užívania odovzdané telovýchovné zariadenie pri SOU. Bazén neslúžil iba žiakom našej školy, ale aj širokej verejnosti.
Školský rok 1992/1993
V priebehu šk. roka 1992/1993 sa škála odborov našej školy obohatila o automechanikov a maliarov skla a keramiky. Pre spomínaný odbor boli zriadené dielne odborného výcviku v priestoroch bývalého klubu mládeže.
Školský rok 1995/1996
Škola otvára nadstavbové štúdium pre absolventov našich a iných škôl v daných odboroch.
Školský rok 1997/1998
Začína sa so štúdiom v odbore stolár.
Školský rok 2001/2002
Pribudli nové odbory operátor v kovoobrábaní a službách a krajčírka. Od začiatku školského roka je škola bez prívlastku, teda Stredné odborné učilište. Pribudlo nové poschodie a nová strecha.
1972
1975/1976
1976/1977
1978/1979
1988/1989
1992/1993
1995/1996
1997/1998
2001/2002