Misia, vízia a hodnoty školy

Poslanie školy - Misia školy

Vízia školy

Hodnoty školy

Poslanie školy - Misia školy

Poslaním našej školy je:

  • Zabezpečiť odborné vzdelávanie a prípravu na odborné činnosti a výkon povolania.
  • Vytvoriť pokojné a motivujúce prostredie, v ktorom žiak prezentuje svoje názory, získava vedomosti a zručnosti vo svojom odbore a nadobúda pozitívny vzťah ku svojej budúcej profesii.
  • Spájať teoretické vyučovanie s odbornou praxou s možnosťou otvorenej spolupráce s firmami v regióne.
  • Podporiť každého v tom, čo ho zaujíma, v čom vyniká a v čom vidí svoju budúcnosť.

 

Vízia školy

Sme moderne technicky a priestorovo vybavená škola s kvalitným odborným vzdelávaním v duchu najnovších technických poznatkov. Sme prirodzenou a renomovanou prvou voľbou v oblasti stredoškolského vzdelávania v rámci nášho okresu a užšieho regiónu. Sme moderným vzdelávacím centrom, rozvíjame vedomosti, hodnoty, vzťahy a zručnosti žiakov vzhľadom na aktuálne výzvy spoločnosti, vedy a techniky.

Sme škola pre všetkých.

Hodnoty školy

 

Rešpekt – zohľadňovať individuálne možnosti a potreby žiakov.

Odbornosť – profesionálny rast žiakov a učiteľov.

Zlepšovanie – neustála snaha o skvalitnenie výchovy a vzdelávania.

Usilovnosť – dôkladné plnenie úloh.

Možnosti – vytváranie nových možností pre žiakov.

Príležitosť pre všetkých, vzdelanie, zmysluplný obsah, vnútorná motivácia, učenie v súvislostiach, zodpovednosť, reflexia, spolupráca.

Vzájomná úcta a tolerancia medzi žiakmi, učiteľmi, majstrami a rodičmi.

V našej škole každý žiak môže zažiť pocit úspechu. Aj drobný úspech je úspech.