header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: O škole

Spojená škola v Medzilaborciach


Organizačné zložky: Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola a GymnáziumAtraktívnejšia a modernejšia škola - preinvestuje sa tu 3,5 mil. eur.

Spojená škola v Medzilaborciach sa vďaka iniciatíve Catching-Up Regions a synergii viacerých projektov zmení na moderné vzdelávacie centrum.

S realizáciou 1. etapy projektu zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v hodnote 2,2 mil. eur sa začalo práve dnes a jej práce sú naplánované na obdobie 540 dní. Súčasťou sú rozsiahle investície do rekonštrukcie stavebných úprav objektov školy, spoločného pracoviska s podnikateľmi, prístavby stolárskej dielne a napokon aj o modifikácia a terénne úpravy areálu na Ulici Mierová.

Nasledovať bude druhá etapa v hodnote 825-tisíc eur. Prinesie materiálno-technické dovybavenie školy – nové nástroje pre stolársku dielňu, laboratórne vybavenie, zariadenia pre autodielňu, na obrábanie kovov, do kaderníckeho a skrášľovacieho salónu a pod.

Škola je zapojená aj do národného projektu (investícia približne 450-tisíc), ktorej cieľom sú inovácie školských vzdelávacích programov. A v jednej z aktivít budú podporení tiež zamestnávatelia zo skupiny malých a stredných podnikov, ktorí úzko spolupracujú so školou v oblasti poskytovania praktického vyučovania na svojich pracoviskách.sosaw.sk


sosaw.sk


sosaw.sk

 

 • História

  História

  Spojená škola vznikla 1.9.2021 spojením Strednej odbornej školy polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach a Gymnázia v Medzilaborciach.

  Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola vznikla 1.9.2004 združením dvoch samostatne právnych subjektov a to Strednej poľnohospodárskej školy v Medzilaborciach a Stredného odborného učilišťa v Medzilaborciach.


  História Stredného odborného učilišťa v Medzilaborciach

  1. september 1972
  Pri závode Mostáreň Medzilaborce začína so svojou činnosťou Učňovské stredisko. Pripravovalo kvalifikovaných robotníkov pre závod. Spočiatku to bola iba profesia strojný zámočník. Vyučovanie i odborný výcvik sa realizovali v provizórnych priestoroch. Podľa potreby závodov Vihorlat a Jablonecké sklárne pribúdali v stredisku nové profesie – brúsič skla, sústružník kovov, frézar.

  Školský rok 1975/1976
  Učňovské stredisko sa rozrastá o novopostavený domov mládeže. Materské závody v snahe vytvoriť čo najvýhodnejšie podmienky pre výchovu učňovského dorastu vybudovali zariadenie pre teoretické vyučovanie v blízkosti domova mládeže.

  Školský rok 1976/1977
  Vyučovanie sa presunulo do novej budovy.

  Školský rok 1978/1979
  Škola získala štatút stredného odborného učilišťa. Škola pripravuje žiakov vo všetkých horeuvedených profesiách a o rok neskôr je do siete odborov zaradený aj študijný odbor mechanik nastavovač, neskôr aj mechanik strojov a zariadení. Do siete je zaradený aj novokoncipovaný odbor obrábač kovov.

  Školský rok 1988/1989
  V priebehu šk. roka 1988/1989 bolo do užívania odovzdané telovýchovné zariadenie pri SOU. Bazén neslúžil iba žiakom našej školy, ale aj širokej verejnosti.

  Školský rok 1992/1993
  V priebehu šk. roka 1992/1993 sa škála odborov našej školy obohatila o automechanikov a maliarov skla a keramiky. Pre spomínaný odbor boli zriadené dielne odborného výcviku v priestoroch bývalého klubu mládeže.

  Školský rok 1995/1996
  Škola otvára nadstavbové štúdium pre absolventov našich a iných škôl v daných odboroch.

  Školský rok 1997/1998
  Začína sa so štúdiom v odbore stolár.

  Školský rok 2001/2002
  Pribudli nové odbory operátor v kovoobrábaní a službách a krajčírka. Od začiatku školského roka je škola bez prívlastku, teda Stredné odborné učilište. Pribudlo nové poschodie a nová strecha.


  História Strednej poľnohospodárskej školy v Medzilaborciach

  3. jún 1952
  Uznesenie vlády o organizácii poľnohospodárskeho školstva dalo základ vzniku poľnohospodárskej technickej školy.

  1. september 1953
  Bol otvorený 1. ročník odboru chovateľstvo s vyučovacím jazykom ukrajinským. Škola bola umiestnená v budove bývalého kultúrneho domu, prvým riaditeľom sa vstal Pavol Dolhý.

  1. február 1953
  Škole boli pridelené iné provizórne objekty a to časť bývalej budovy národnej bezpečnosti, kde bola zriadená kuchyňa a jedáleň a časť starej pošty, ktorá slúžila ako dievčenská ubytovňa. Neskôr bola škole daná do užívania budova ruskej národnej školy, ako aj budova bývalého farského úradu, ktorá slúžila ako domov mládeže pre chlapcov. Objekty boli iba provizórne, pomerne od seba vzdialené a chýbalo im požadované materiálne vybavenie.

  Školský rok 1955/1956
  Brány školy opustilo prvých 19 absolventov.

  1. september 1958
  Do funkcie riaditeľa nastúpil Ing. Vasiľ Vokaľ.

  Školský rok 1960/1961
  Došlo k zmene odboru chovateľstvo na odbor pestovateľstvo.

  1. september 1962
  Stavbári podniku Chemkostav Humenné odovzdali do užívania budovu domova mládeže.

  Školský rok 1962/1963
  Do funkcie riaditeľa školy bol vymenovaný Ing. Peter Hrinko, vtedajší školský inšpektor pre poľnohospodárske školy v okrese Humenné.

  Školský rok 1963/1964
  Do užívania bol odovzdaný objekt samotnej školy, postupne jedáleň s kuchyňou a telocvičňou.

  1. január 1964
  Došlo k prevodu majetku bývalého JRD Pobieda so sídlom vo Vydrani do novozriadeného Školského majetku, ktorý sa stal účelovým zaradením školy.

  1970 až 1989
  Upravovalo sa okolie školy, vybudovalo sa školské ihrisko, rozvíjala sa bohatá mimoškolská činnosť, zriaďovali sa odborné učebne, inovoval sa obsah vyučovacích predmetov. Vznikol ucelený komplex - škola s kapacitou 240 žiakov a školský majetok s výmerou 1400 ha poľnohospodárskej pôdy.

  November 1989
  Bolo to obdobie politických a hospodárskych zmien v bývalej Československej republike, ktoré zásadne ovplyvnili postavenie školy a školského majetku.

  Január 1990
  Došlo k voľbe riaditeľa školy, novým riaditeľom sa stal Ing. Andrej Vladyka.

  Školský rok 1993/1994
  Škola otvára nový študijný odbor agropodnikanie v dvoch študijných zameraniach - poľnohospodárska prevádzka a poľnohospodársky manažment.

  1. september 1994
  Na pokyn Školskej správy Košice II bol zrušený domov mládeže a objekt bol daný do prenájmu Pravoslávnej eparchii v Prešove, ktorá v ňom zriadila Detský domov sv. Nikolaja

  Školský rok 1997/1998
  Po prvýkrát bol otvorený prvý ročník pomaturitného kvalifikačného štúdia v odbore agropodnikanie, so zameraním na poľnohospodársky manažment pre absolventov gymnázií a ostatných stredných škôl končiacich maturitou.

  1. júl 1999
  Do funkcie riaditeľa školy bol menovaný Ing. Vladislav Fejo.

  1. jún 2002
  Došlo k prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku ŠkM a k odpredaju zásob spoločnosťou Janes.

  Máj 2003
  Škola podpísala zmluvu o spolupráci s poľnohospodárskou školou podobného typu v Poľsku /Nowosielce/.

  Júl 2004
  Plánuje sa združenie Strednej poľnohospodárskej školy a Stredného odborného učilišťa v Medzilaborciach, čim vznikne Stredná združená škola v Medzilaborciach.


  História Strednej odbornej školy polytechnickej Andyho Warhola

  1. september 2004
  Vznikla Združená stredná škola Medzilaborce združením dvoch samostatných právnych subjektov a to Strednej poľnohospodárskej školy v Medzilaborciach a Stredného odborného učilišťa v Medzilaborciach. Riaditeľkou Združenej strednej školy sa stala Ing. Eva Solejová.

  2. september 2008
  Združená stredná škola dostala názov Stredná odborná škola Medzilaborce.

  2. december 2008
  Združenej strednej škole v Medzilaborciach bol prepožičaný čestný názov Stredná odborná škola Andyho Warhola. Škola sa tak stala jedinou na svete, ktorá nesie názov kráľa pop-artu. Škola ponúka viacero možností štúdia, poskytuje absolventom odbornosť, široké uplatnenie v budúcnosti a tiež možnosť pokračovať v ďalšom štúdiu na rôznych typoch vysokých škôl.

  1. február 2015
  Predsedom Prešovského samosprávneho kraja Petrom Chudíkom bola vedením Strednej odbornej školy Andyho Warhola Medzilaborce poverená Mgr. Jarmila Savčaková do doby vymenovania riaditeľa na základe výsledkov výberového konania.

  1. júl 2015
  Predsedom Prešovského samosprávneho kraja Petrom Chudíkom bola na obdobie 5 rokov vymenovaná za riaditeľku Strednej odbornej školy Andyho Warhola Medzilaborce Mgr. Jarmila Savčaková.

  september 2018
  Zmena názvu školy na Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola.

 • Etický kódex

  Etický kódex

  Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

  Preambula

  Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „etický kódex") sa vzťahuje na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca školy, zaradeného:

  - do kategórie pedagogického zamestnanca učiteľ, majster odbornej výchovy, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg (ďalej len „pedagogický zamestnanec"),

  - do kategórie odborného zamestnanca špeciálny pedagóg, kariérový poradca alebo sociálny pedagóg (ďalej len „odborný zamestnanec").

  Výkon pracovnej činnosti podľa § 6 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „pracovná činnosť") má nespochybniteľný etický rozmer v podobe ochrany najvyšších ľudských hodnôt, dôstojnosti človeka a slobody na ceste za vzdelaním v duchu demokratických a kultúrnych princípov zakotvených v Ústave Slovenskej republiky a právnom poriadku Slovenskej republiky.

  Každý pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec má byť morálnou a odbornou autoritou, ale aj pomocníkom a sprievodcom žiakov pri ich výchove a vzdelávaní a optimalizácii osobnostného vývinu. Morálne kvality pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca a schopnosť riešiť etické problémy predstavujú jeden z kľúčových atribútov úspešného výkonu pracovnej činnosti. Zmyslom etického kódexu je podporovať pozitívnu pracovnú motiváciu pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca vychovávať a vzdelávať žiakov ako osobnosti, ktoré si nielen nájdu uplatnenie na trhu práce, ale budú aj morálne vyspelými bytosťami s etickými normami a hodnotami, s ktorými sú vnútorne stotožnení.

  Etický kódex zaväzuje každého pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, aby dbal na dôstojnosť svojho postavenia v škole, komunite a v spoločnosti. Cieľom etického kódexu je poskytnúť základný rámec správania sa pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca a obsahom kódexu sú základné morálne princípy, ktoré by mal pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec dodržiavať vo vzťahu k sebe, ostatným zamestnancom školy, žiakom, rodičom alebo iným fyzickým osobám než rodičom, ktorí majú dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca") a k verejnosti. Akceptovanie etického kódexu pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom znamená prijatie osobného morálneho záväzku pri výkone svojej pracovnej činnosti.

  I. Poslanie a morálka pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca

  1. Poslaním pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca je vychovávať, vzdelávať, podieľať sa na formovaní osobnostných kvalít žiakov, učiť ich dôvere a úcte k človeku, schopnosti vážiť si slobodu, prijímať zodpovednosť a byť spravodlivým. Svojím konaním, správaním a odbornou činnosťou prispieva ku kultúre medziľudských vzťahov, k podpore morálnych spoločenských hodnôt a tradícií.

  2. Morálnou povinnosťou pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca je v súlade s rešpektovaním názorovej plurality, demokracie a spoločenskej prospešnosti kriticky hodnotiť a eliminovať akékoľvek diskriminačné praktiky.

  3. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec si je vedomý svojej spoločenskej zodpovednosti a dôležitosti výkonu pracovnej činnosti. Uvedomuje si, že procesy výchovy a vzdelávania sa prejavujú vo vzdelanostnej a morálnej úrovni žiakov a výrazne ovplyvňujú aj budúcnosť celej spoločnosti.

  4. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec sa správa v súlade s právnymi predpismi a ďalšími predpismi súvisiacimi s výkonom jeho pracovnej činnosti. Aktívne sa podieľa na kultivovaní a skvalitňovaní verejného života.

  II. Vzťah pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca k sebe samému a k výkonu pracovnej činnosti

  Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec:

  - na základe sebapoznania, etického zmýšľania a konania rozvíja svoju osobnú identitu a morálnu integritu, čo je predpokladom jeho plnohodnotnej profesijnej realizácie a tým sa stáva vzorom pre žiakov a spoločnosť,

  - disponuje pri výkone pracovnej činnosti slobodou voľby, ale zároveň aj zodpovednosťou v zmysle etického pôsobenia,

  - spája svoju profesionalitu so stotožnením sa s vykonávanou pracovnou činnosťou a prejavovaním úsilia byť morálnou a odbornou autoritou,

  - z hľadiska celoživotného vzdelávania kultivuje svoju osobnosť a vie správnym spôsobom odovzdávať vedomosti a zručnosti vo výchovno-vzdelávacom procese,

  - usiluje sa o kolegialitu v pracovnom prostredí a podieľa sa na utváraní spolupracujúceho spoločenstva,

  - je pri výkone pracovnej činnosti nositeľom ľudskosti, empatie, kompetentnosti, v hodnotiacom prístupe je objektívny a spravodlivý; v sociálnych a profesijných vzťahoch je otvorený a úprimný; pri osobných stretnutiach dodržiava princípy etickej komunikácie.

  III. Vzťah pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca k žiakom, zákonným zástupcom a k zástupcom zariadenia

  Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec:

  - rešpektuje rovnako všetkých žiakov, ich zákonných zástupcov a zástupcov zariadenia,

  bez ohľadu na ich pohlavie, náboženské vyznanie alebo vieru, rasu, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotné postihnutie, vek, sexuálnu orientáciu, manželský stav a rodinný stav, farbu pleti, jazyk, politické alebo iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie alebo bez ohľadu na to, či ide o oznamovateľa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,

  - dbá o dobro žiakov, kladie dôraz na starostlivosť o ich duševné zdravie a fyzické zdravie, sociálne spôsobilosti a morálne schopnosti,

  - rešpektuje osobitosť každého žiaka a prihliada na jeho špecifické výchovno-vzdelávacie potreby,

  - vykonáva pracovnú činnosť kompetentne, zodpovedne, zdvorilo, trpezlivo, primerane veku žiakov a v súlade s právnymi predpismi a vnútornými predpismi súvisiacimi s výkonom jeho pracovnej činnosti; spoluvytvára na pracovisku pokojné prostredie a tvorivú atmosféru, v ktorej sa žiaci budú cítiť bezpečne a budú sa radi vzdelávať,

  - pomáha žiakom zaujať etické postoje, vedie ich ku kritickému mysleniu, ktoré vychádza z rešpektovania ľudskej dôstojnosti, formuje ich svedomie a vedie ich k správnemu a zodpovednému prežívaniu slobody a zodpovednosti za svoje skutky,

  - pri výkone pracovnej činnosti aktívne chráni žiakov pred všetkými formami sociálno-patologických javov, ktoré narúšajú sebaúctu žiaka a integritu jeho osobnosti,

  - spolupracuje so zákonnými zástupcami, zástupcami zariadenia a pravdivo ich informuje o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov a ich vývine alebo o výsledkoch pri poskytovaní odbornej starostlivosti; usiluje sa vzbudiť ich záujem o prácu a smerovanie školy v snahe zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre každého žiaka, citlivo vníma kultúrno-výchovné pozadie rodinného prostredia každého žiaka, hodnotovú orientáciu a vzdelanie zákonných zástupcov, zástupcov zariadenia, životný štýl rodiny tak, aby komunikácia medzi rodinou a školou viedla k vytváraniu pozitívnych postojov žiaka k sebe samému, vzdelaniu, práci a k životu.

  IV. Vzťah pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca k sebe samému, ku kolegom, k žiakom, ku škole a k verejnosti

  Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec:

  - akceptuje potrebu tímovej práce vo výchove a vzdelávaní ako prirodzený rámec svojho profesionálneho pôsobenia,

  - pri napĺňaní svojich cieľov dbá na stratégie a zámery školy,

  - o vzniknutých problémoch otvorene komunikuje, aktívne hľadá riešenia a neprenáša zodpovednosť za svoje zlyhanie na ostatných kolegov alebo na zamestnávateľa,

  - rešpektuje psychickú autonómiu a fyzickú autonómiu a jedinečnosť svojich kolegov pri výkone pracovnej činnosti,

  - aplikuje svoje kompetencie v rámci základných etických princípov, pravidiel v oblasti vzťahov s rodinami žiakov, vedúcimi pedagogickými zamestnancami alebo s vedúcimi odbornými zamestnancami, kontrolnými orgánmi a s perspektívnymi zamestnávateľmi absolventov školy,

  - zaujíma sa o dianie v škole a aktívne sa podieľa na činnostiach v rámci realizácie výchovy a vzdelávania a chodu školy,

  - dokáže svoje pracovné postupy objasniť, zdôvodniť a niesť za ne zodpovednosť,

  - chráni česť, dôstojnosť a súkromie seba samého, kolegov, žiakov, zákonných zástupcov a zástupcov zariadení; obozretne nakladá s dôvernými informáciami; nepoužije ich neoprávnene, v neprospech alebo na znevýhodnenie človeka či organizácie, ktorej sa priamo alebo nepriamo týkajú,

  - svoje postavenie nevyužíva na manipuláciu a na osobný prospech,

  - odmieta všetky formy diskriminácie alebo správania, ktoré by spôsobilo ujmu druhým,

  - je si vedomý toho, že neetické správanie je neprijateľné nielen u neho samého, ale aj u jeho kolegov; také konanie neignoruje, netoleruje a zákonnými prostriedkami podniká aktívne kroky k jeho náprave,

  - vníma proces začleňovania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežného života ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, pri tom spolupracuje a komunikuje s príslušnými organizáciami,

  - aktívne, profesionálne a empaticky vstupuje do procesov tvorby klímy v škole tak, aby sa etablovala ako otvorený a bezpečný priestor vrátane komunikácie s mimoškolskými organizáciami, ako aj s verejnosťou.

 • Riaditeľka školy

  Riaditeľka školy

  Riaditeľka školy: Mgr. Jarmila Savčaková

  Telefón: 057/7321348

  email: riaditel@sosaw-ml.vucpo.sk

  Adresa: Spojená škola
              Duchnovičova 506
              068 01 Medzilaborce

 • Životopis riaditeľky školy

  Životopis riaditeľky školy

  Jarmila Savčaková – životopis

   

  Meno a priezvisko: Mgr. Jarmila Savčaková

  Vzdelanie: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice (1983 – 1988)

   

  Vzdelanie:

  1983 - 1988 - Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice, študijný odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácie matematika – biológia (vysokoškolské vzdelanie)

  1979 - 1983 - Gymnázium Medzilaborce (úplné stredné vzdelanie)

   

  Doplnenia kvalifikácie:

  a) Skúšky odbornej spôsobilosti:

  2015 - Metodicko – pedagogické centrum Bratislava: Funkčné inovačné vzdelávanie

  2002 – Metodické centrum v Prešove: Príprava vedúcich pedagogických zamestnancov

  1999 – Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity: II. kvalifikačná skúška

  1998 – Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach: I. kvalifikačná skúška

  b) Ďalšie vzdelávanie:

  2020 - Prešovská univerzita v Prešove, fakulta športu: Inštruktor zjazdového lyžovania I. kvalifikačného stupňa

  2019 - Štátny inštitút odborného vzdelávania: Inovačné vzdelávanie Inovatívne metódy smerujúce k pôsobeniu školy v systéme duálneho vzdelávania

  2017 - Metodicko – pedagogické centrum Bratislava: Inovačné vzdelávanie Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

  2013 – Metodicko – pedagogické centrum Bratislava: Špecializačné vzdelávanie Príprava vedúcich predmetových komisií určené pre pedagogických zamestnancov špecialistov

  2012 – Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Bratislava: Osvedčenie o spôsobilosti na výkon funkcie predsedu školskej maturitnej komisie, predsedu predmetovej maturitnej komisie a hodnotiteľa výsledkov externých častí skúšok alebo testovania

  2011- Ústav informácii a prognóz školstva Bratislava: Špecializačné vzdelávanie Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT

  2007 – Metodicko-pedagogické centrum v Prešove: Priebežné vzdelávanie na tému Maturita 2008 z matematiky – predseda predmetovej komisie

  2005 – Asociácia projektu Infovek: vzdelanie s celoštátnou platnosťou – kurz Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa

  2002 – Metodické centrum v Prešove: Priebežné vzdelávanie na tému Otázky prechodu škôl a školských zariadení na právnu subjektivitu

  2001 – Inštitút pre verejnú správu, Bratislava: Teoretické časti adaptačného prípravného štúdia a záverečný seminár na samostatné zabezpečenie odborných činností pre úsek činnosti školstva, mládeže a telesnej kultúry

  1996 – Metodické oddelenie školskej správy v Humennom: Ištruktorský kurz lyžovania a odbornosť inštruktora 3. triedy v lyžovaní

  1994 – OPEN SOCIETY FUND Bratislava Slovakia: Certifikát za absolvovanie seminára programu HEALTH EDUCATION PROJECT Výchova k zdravému životnému štýlu

   

  Profesionálna prax:

  Od 15.2.2022 - Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce: riaditeľka školy

  Od 1.9.2021 - Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce: poverená vedením školy

  Od 1.7.2020 - Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce: poverená vedením školy

  1.7.2015 – 30.6.2020 - Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce: riaditeľka školy

  1.2.2015 – 30.6.2015 – Stredná odborná škola Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce: poverená vedením školy

  1. 9.2006 – 31.1.2015 - Stredná odborná škola Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce: učiteľka strednej školy

  1.9. 2003 -31.8.2006 - Základná škola s materskou školou, Výrava: riaditeľka školy

  1.8. 2002 - 31.8.2003 - Služobný úrad okresného úradu v Medzilaborciach, Odbor štátnej služby Základné školy, stredné školy, školské zariadenia, mládež: odborný radca, okresný radca

  24.3.1999 - 31.7.2002 - Okresný úrad, Odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry Medzilaborce: odborný referent - Tvorba koncepcie metodickej činnosti, vzdelávania a ďalšieho zdokonaľovania pedagogických zamestnancov a jej uskutočňovanie

  16. 2.1998 - 23.3.1999 - Základná škola vo Výrave: riaditeľka školy

  26.8.1988 - 15.2.1998 - Okresný národný výbor - odbor školstva v Humennom: učiteľka v Základnej škole v Habure

 • Rada školy

  Rada školy

  Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Zloženie Rady školy pri Spojenej škole, Duchnovičova 506, Medzilaborce (ďalej len RŠ):

  Zástupcovia pedagogických zamestnancov: Mgr. Marián Mazanec, podpredseda RŠ Mgr. Pavel Lukačik

  Zástupca nepedagogických zamestnancov školy: Miroslava Prejsová, predsedníčka RŠ

  Zástupcovia rodičov: Bc. Štefánia Steranková, Andrea Drugová, Olena Sičaková

  Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: Ing. Adrián Kaliňak, Ján Gombita, Mgr. Ivana Kosťová, Ing. Alexander Galajda

  Zástupca žiakov: Dávid Steranka

   

 • Školský parlament

  Školský parlament

  Pri Spojenej škole, Duchnovičova 506, Medzilaborce je ustanovený školský parlament, ktorá reprezentuje žiakov Spojenej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy. 

  Plán práce školského parlamentu vychádza z platnej legislatívy – zákon 596/2003 Z. z. z 5. novembra 2003 o štátnej správe v školstve a o školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §26 a štatútu školského parlamentu.

  Cieľ:

  • Prostredníctvom spolupráce Školského parlamentu a triednych samospráv s vedením školy a Pedagogickou radou rozvíjať komunikačné, prezentačné a tvorivé zručnosti študentov a zvyšovať ich záujem o zapájanie do života školy.
  • Celoročne spolupracovať so Stredoškolským parlamentom PSK.
  • Zúčastniť sa na školeniach, ktoré sa organizujú pre členov jednotlivých školských parlamentov na území PSK.
  • Preškoliť najmä študentov prvých ročníkov.Získané skúsenosti využiť na aktívne fungovanie školského parlamentu v našej škole.

  Činnosť:

  • Podieľať sa na úprave okolia školy a priľahlých priestorov.Pripraviť reláciu o školskom parlamente do školského rozhlasu.
  • Aktualizovať nástenku školského parlamentu.
  • Aktualizovať internetovú stránku o školskom parlamente.
  • Predstaviť činnosť školského parlamentu na internetovej stránke školy.
  • Aktívna pomáhať pri organizovaní imatrikulácie žiakov 1.ročníkov.
  • Aktívne pôsobiť pri príprave a organizovaní školských, mimoškolských, kultúrnych a športových podujatí.
  • Aktívne sa podieľať na budovaní spoločnosti a pochopiť dôležitosť rôznorodých kultúr a nutnosť ich spolunažívania.
  • Bojovať proti predsudkom, xenofóbii a rasizmu.
  • Stretávať sa s inými mladými ľuďmi a najmä prioritne podporovať mladých ľudí, ktorí sú akokoľvek znevýhodňovaní.

  Koordinátor školského parlamentu: Mgr. Marián Mazanec

  Predseda školského parlamentu: Dávid Steranka

  Členovia školského parlamentu:

  • Filip Steranka - I. A
  • Tomáš Pančura - II. A
  • Marko Halajčík - III. A
  • Nikola Balogová - I. B
  • Viera Pristášová - II. B
  • Kevin Žulevič - III. B
  • Natália Kozlovská – I. NŠ
  • Jakub Fedorišin – II. NŠ
  • Mária Zavacká – III. G
  • Tamara Gališinová – IV. G
 • Rodičovské združenie

  Rodičovské združenie

  1. Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy.

  2. Spolu s vedením školy posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.

  3. Poslaním rodičovského združenia na škole je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov.

  4. Rodičovské združenie zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov.

  5. Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými zamestnancami školy s vedomím spoločnej zodpovednosti za výchovu žiaka a na základe vzájomného partnerského vzťahu. 

  Príspevok člena rodičovského združenia je 15 €. V prípade, že z jednej rodiny študuje v našej škole viac žiakov, príspevok je 10 € za každého z nich. Rodičia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia poberajúci sociálne štipendium príspevok neplatia.

  Zástupcovia Rodičovského združenia za jednotlivé triedy:

  Zavacký Marián, II.B - predseda
  Galajdová Jana, II.A
  Roháčová Silvia, I.A
  Antolíková Lenka, IV.A
  Bejdová Silvia, III.A
  Kozáková Mária, III.A
  Belejová Monika, IV.A

 • Zamestnanci

  Zamestnanci

  Riaditeľka školy:

  Mgr. Jarmila SAVČAKOVÁ - matematika

  Zástupcovia riaditeľky:

  Organizačná zložka Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola:

  Ing. Slavomír GALIŠIN - zástupca pre teoretické vyučovanie - odborné strojárske predmety

  Ing. Martina JURCAKOVÁ – zástupkyňa pre odborný výcvik -  odborné ekonomické predmety

  Organizačná zložka Gymnázium:

  PhDr. Vladimír TARČA

  Teoretické vyučovanie:

  PaedDr. Viera BEJDOVÁ

  Ing. Jana ČABALOVÁ - anglický jazyk

  PaedDr. Mgr. Ľubomír DEMKO - odborné drevárske predmety

  Ing. Anna FECÁKOVÁ - odborné ekonomické predmety

  Ing. Slavka FUFAĽOVÁ

  Mgr. Miroslava GIČOVÁ - slovenský jazyk a literatúra

  RNDr. Peter JACEČKO

  PhDr. Ľubomíra KLEINOVÁ – pedagogický asistent

  Ing. Anna LIBÁKOVÁ - odborné predmety

  Mgr. Jozefína MACHEJOVÁ - pedagogický asistent

  Mgr. Marián MAZANEC - občianska náuka, dejepis, etická výchova

  Mgr. Jarmila MRÁZOVÁ

  Ing. Alexander MURÍN - odborné elektrotechnické predmety

  Ing. Stanislav MURDZIK - odborné elektrotechnické a strojárske predmety, informatika

  Mgr. Monika STIRČÁKOVÁ - ruský jazyk, občianska náuka, administratívna korešpondencia

  Mgr. Anna ŠKUMANIČOVÁ – sociálny pedagóg

  Mgr. Lucia TKAČINOVÁ - asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, školský špeciálny pedagóg

  Ing. Štefan VEĽAS - odborné elektrotechnické predmety

  Ing. Zdenka VLADYKOVÁ - odborné strojárske predmety

  Mgr. Miroslav VOJNÍK - telesná výchova

  Ing. Miroslav ZOZUĽAK - odborné ekonomické predmety

  Odborný výcvik:

  Mgr. Stanislav PROTIVŇAK - majster OV – pracovník marketingu

  Bc. Daniela BARANOVÁ - majsterka OV – kaderník

  Mgr. Slavomír ČEREVKA - majster OV - stolár

  Mgr. Anna HOLZEROVÁ - majsterka OV – pracovník marketingu

  Mgr. Pavel LUKAČÍK - majster OV – mechanik hasičskej techniky, strojárstvo

  Bc. Tomáš PRISTAŠ - majster OV – stolár

  Ing. Henrieta TURCMANOVIČOVÁ - majsterka OV - kaderník

  Technicko-ekonomický úsek:

  Ing. Vladislav KVASKA, LL.M. – vedúci technicko-ekonomického úseku, štatutárny zástupca riaditeľky školy

  Miroslava PREJSOVÁ - sekretariát a ekonomické oddelenie

  Bc. Mária ČEREMETOVÁ - ekonomické oddelenie

  Jozef FECURKA – školník, údržbár, kurič

  Bc. Iveta GUBOVÁ - účtovníčka

  Marcel MASTIK - školník

  Ľubov PREJSOVÁ - upratovačka

  Antónia SOPKOVÁ - upratovačka

  Alena VARCHOLOVÁ - upratovačka

  Externí pedagogickí zamestnanci:

  Mgr. Marián HALAS – rímskokatolícke náboženstvo

  Mgr. Vladislav PETRÍK – gréckokatolícke náboženstvo

  Mgr. Alexander ZALEVSKYJ - pravoslávne náboženstvo

   

  Uznané kredity:

   kredity1.jpg

  kredity2.jpg

  kredity3.jpg

  kredity4.jpg

   

Kalendár

<< August 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.