Školský parlament

 • Pri Spojenej škole, Duchnovičova 506, Medzilaborce je ustanovený školský parlament, ktorá reprezentuje žiakov Spojenej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy. 

  Plán práce školského parlamentu vychádza z platnej legislatívy – zákon 596/2003 Z. z. z 5. novembra 2003 o štátnej správe v školstve a o školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §26 a štatútu školského parlamentu.

  Cieľ:

  • Prostredníctvom spolupráce Školského parlamentu a triednych samospráv s vedením školy a Pedagogickou radou rozvíjať komunikačné, prezentačné a tvorivé zručnosti študentov a zvyšovať ich záujem o zapájanie do života školy.
  • Celoročne spolupracovať so Stredoškolským parlamentom PSK.
  • Zúčastniť sa na školeniach, ktoré sa organizujú pre členov jednotlivých školských parlamentov na území PSK.
  • Preškoliť najmä študentov prvých ročníkov.Získané skúsenosti využiť na aktívne fungovanie školského parlamentu v našej škole.

  Činnosť:

  • Podieľať sa na úprave okolia školy a priľahlých priestorov.Pripraviť reláciu o školskom parlamente do školského rozhlasu.
  • Aktualizovať nástenku školského parlamentu.
  • Aktualizovať internetovú stránku o školskom parlamente.
  • Predstaviť činnosť školského parlamentu na internetovej stránke školy.
  • Aktívna pomáhať pri organizovaní imatrikulácie žiakov 1.ročníkov.
  • Aktívne pôsobiť pri príprave a organizovaní školských, mimoškolských, kultúrnych a športových podujatí.
  • Aktívne sa podieľať na budovaní spoločnosti a pochopiť dôležitosť rôznorodých kultúr a nutnosť ich spolunažívania.
  • Bojovať proti predsudkom, xenofóbii a rasizmu.
  • Stretávať sa s inými mladými ľuďmi a najmä prioritne podporovať mladých ľudí, ktorí sú akokoľvek znevýhodňovaní.

  Koordinátor školského parlamentu: Mgr. Marián Mazanec

  Predseda školského parlamentu: Filip Steranka

  Členovia školského parlamentu:

  • Alexandra Drugová – I.A
  • Daniel Ličko – II. A
  • Filip Steranka – III. A
  • Tomáš Pančura – IV. A
  • Alexander Bober – I.A
  • Viktória Kozárová – II. B
  • Nikola Balogová – III. B
  • Kevin Varecha – I. C
  • Viera Pristašová – I. NŠ