Maturitné skúšky

O maturitných skúškach

Termíny

Charakteristika testov, tém a zadaní

Upozornenia pre žiakov

Hodnotenie

Infomácie o výsledkoch

Témy PČOZ MS

Témy TČOZ MS

Témy UFIČ MS

Maturitné skúšky

Maturitná skúška je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolania a odborných činností, na ktoré sa pripravujú. Úspešným vykonaním maturitnej skúšky absolvent strednej školy získa úplné stredné odborné vzdelanie. 

Žiak vykoná maturitnú skúšku z predmetov: 

a) slovenský jazyk a literatúra

b) cudzí jazyk

c) teoretická časť odbornej zložky

d) praktická časť odbornej zložky. 

Viac informácií sa dozviete v Zákone 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Termíny EČ MS A PFIČ MS

Testy EČ a PFIČ MS budú administrované v dňoch 14. až 16. marca 2023. Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM, ktoré budú zverejnené na webových stránkach NÚCEM a CVTI SR-ŠVS www.svs.edu.sk. 

Administrátormi testov budú učitelia príslušnej školy. Administrátori testov nesmú mať aprobáciu z predmetu, z ktorého žiaci píšu test EČ MS a PFIČ MS a nemali by to byť ich triedni učitelia. Regulárny priebeh administrácie bude kontrolovať a zabezpečovať externý dozor – predsedovia PMK a dohľad nad priebehom MS bude vykonávať predseda ŠMK. 

Riadny termín EČ MS a PFIČ MS:

 • 12. 03. 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra,
 • 13. 03. 2024 (streda) – anglický jazyk, ruský jazyk.

 

Náhradný termín EČ MS a PFIČ MS sa uskutoční 09. až 12. apríla 2024.

Septembrový opravný a náhradný termín EČ MS a PFIČ MS sa uskutoční 03. až 06. septembra 2024. 

Praktická časť odbornej zložky sa bude konať 03. 05. 2024.

Interná časť maturitnej skúšky sa bude konať v dňoch: 

 • organizačná zložka SOŠ A. W.:           27. 05. 2024 – 31. 05. 2024

Použité skratky: 

EČ MS – externá časť maturitnej skúšky 

PFIČ MS – písomná forma internej časti maturitnej skúšky 

ÚFIČ MS – ústna forma internej časti maturitnej skúšky

Charakteristika testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS

Slovenský jazyk a literatúra

 • Trvanie testov EČ MS: 100 minút
 • Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
 • Trvanie PFIČ: 150 minút
 • Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu).

Cudzí jazyk – úroveň B1 (AJ–B1)

 • Trvanie testov EČ MS: B1 – 100 minút
 • Formát úloh:
  • B1 – 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
 • Trvanie PFIČ: 60 minút
 • Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

 

Použité skratky:

EČ MS – externá časť maturitnej skúšky

PFIČ MS – písomná forma internej časti maturitnej skúšky

Upozornenia pre žiakov

Počas maturitnej skúšky je potrebné:

 • Mať pri sebe občiansky preukaz.
 • Mať dve perá s modrou alebo čiernou náplňou.
 • V učebniach plniť pokyny administrátora.

Hodnotenie

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku (EČ MS, PFIČ MS, ÚFIČ MS), ak:

– hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa viac ako 25% alebo v EČ MS viac ako 33%,

– hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný), ak v PFIČ MS získa viac ako 25% a súčasne v EČ MS viac ako 33%.

Použité skratky:

EČ MS – externá časť maturitnej skúšky

PFIČ MS – písomná forma internej časti maturitnej skúšky

ÚFIČ MS – ústna forma internej časti maturitnej skúšky

Informovanie škôl a žiakov o výsledkoch EČ MS a PFIČ

Výsledky z EČ a PFIČ MS budú žiakom oznámené najneskôr 10 dní pred začiatkom ÚFIČ MS. 

Vo výsledkových listinách bude uvedená úspešnosť žiaka v teste (v percentách), jeho relatívna úspešnosť v porovnaní s celoslovenskými výsledkom (percentil) a základné štatistické výsledky školy. Percentuálne vyjadrenie úspešnosti žiaka v EČ MS a dosiahnutý percentil sa uvádzajú na maturitnom vysvedčení. 

Hodnotenie PFIČ MS budú vykonávať podľa pokynov NUCEM interní učitelia príslušnej školy s aprobáciou z daného predmetu a výsledky musia byť žiakom oznámené najneskôr desať dní pred konaním ÚFIČ MS. 

Použité skratky: 

EČ MS – externá časť maturitnej skúšky 

NUCEM – Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

PFIČ MS – písomná forma internej časti maturitnej skúšky 

ÚFIČ MS – ústna forma internej časti maturitnej skúšky