Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Zloženie Rady školy pri Spojenej škole, Duchnovičova 506, Medzilaborce (ďalej len RŠ):

Zástupcovia pedagogických zamestnancov: Mgr. Marián Mazanec, podpredseda RŠ Mgr. Pavel Lukačik

Zástupca nepedagogických zamestnancov školy: Miroslava Prejsová, predsedníčka RŠ

Zástupcovia rodičov: Bc. Štefánia Steranková, Andrea Drugová, Olena Sičaková

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: Ing. Adrián Kaliňak, Ján Gombita, Mgr. Ivana Kosťová, Ing. Alexander Galajda

Zástupca žiakov: Filip Steranka