KÝM STÚPA DYM

Publikované:

KÝM STÚPA DYM

Besedy
kým stúpa dym

Hlavnú myšlienku Svetového dňa bez tabaku sme na našej škole podporili 31. mája 2024 odbornou prednáškou s názvom  Kým stúpa dym pod vedením Mgr. Zlatice Kožinovej z RÚVZ Humenné.

Svetový deň bez tabaku vyhlasuje každoročne Svetová zdravotníctva organizácia WHO. V tento deň sa upriamuje pozornosť na škodlivý účinok a smrteľné následky používania tabakových výrobkov. Heslom tohto ročníka je myšlienka „Tabak – smrteľný v každej podobe“.

Cieľom prednášky bolo informovať žiakov o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v jeho aktívnej i pasívnej forme. Chlapci aj dievčatá s nadšením, ale aj obavami pristupovali k možnosti vyskúšať si v závere prednášky na vlastnej koži CO monitor. Oxid uhoľnatý je veľmi toxický, znečisťujúci plyn, ktorý vzniká pri horení a je jednou z najnebezpeč­nejších zložiek cigaretového dymu. Práve jeho obsah vo výdychu si naši žiaci mohli prostredníctvo CO monitora odmerať.

Pevne verím, že sa nám podarilo aspoň sčasti naplniť posolstvo Svetového dňa bez tabaku a v žiakoch podnietiť zamyslenie sa nad vlastným konaním, ktorým môžu ovplyvniť svoje zdravie.

Ing. Zdenka Vladyková, koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu