Riaditeľské voľno

Oznámenie riaditeľské voľno

OZNÁMENIE Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a v. r. riaditeľka školy vzdelávaní (školský zákon) a o zmene doplnení niektorých zákonov znení neskorších prepisov a § 3 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, […]