Riaditeľské voľno

Publikované:

Riaditeľské voľno

Pre študentov
Oznámenie riaditeľské voľno

OZNÁMENIE

Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a v. r. riaditeľka školy vzdelávaní (školský zákon) a o zmene doplnení niektorých zákonov znení neskorších prepisov a § 3 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách.

poskytuje z prevádzkových dôvodov

žiakom Spojenej školy, Duchnovičova 506, Medzilaborce

riaditeľské voľno

na deň 18. novembra 2022.

V Medzilaborciach 14. novembra 2022

Mgr. Jarmila Savčaková

v. r. riaditeľka školy