INFORMATICKÝ BOBOR

Publikované:

INFORMATICKÝ BOBOR

Súťaže
informatický bobor

Informatická súťaž iBobor sa pravidelne koná v druhom novembrovom týždni vo viac ako 50 krajinách. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov a iniciovať intenzívnejšie a kreatívnejšie používanie moderných technológií pri učení sa. Hlavným organizátorom je Katedra didaktiky MFI Univerzity Komenského v Bratislave.

17. ročník obsahoval zaujímavé úlohy na rozvoj počítačového myslenia. Súťažiaci si mohli overiť svoje schopnosti algoritmického myslenia, rozpoznávania vzorov, zovšeobecňovania a abstrakcie, ako aj rozdelenia zložitých úloh na jednoduché celky.

V utorok 7. 11. 2023 súťažili v kategórii Senior  žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl. V našej škole k najlepším riešiteľom patrili Richard Jalč z III. A a Matúš Pančura zo IV. A triedy.

Vo štvrtok 9. 11. 2023 súťažili žiaci 1. a 2. ročníka v kategórii Junior. Najviac bodov za vyriešené úlohy dosiahli Ján Hinďoš a Tomáš Šmiga z II. A triedy.

Do súťaže sa z našej školy celkovo prihlásilo 28 žiakov.  Hoci nikto z nich nezískal titul úspešný riešiteľ, žiaci si mohli overiť svoje vedomosti z oblasti informatiky pri riešení reálnych úloh.

Ing. Stanislav Murdzik
koordinátor súťaže