Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2022/2023