Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce – II.etapa

  

Základné údaje projektu:

Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce – II.etapa

Kód projektu: 302021ASW6

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Konkrétny cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Prijímateľ: Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola

Miesto realizácie projektu: Mesto Medzilaborce, Okres Medzilaborce, Prešovský samosprávny kraj, Slovensko

Celkové oprávnené výdavky projektu: 807 204,29 €

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 766 844,08 €

Začiatok projektu: 07/2021

Ukončenie projektu: 10/2023

Stručný popis projektu:

Prešovský samosprávny kraj ako pilotný región na Slovensku sa zapojil do iniciatívy Európskej komisie na podporu dobiehajúcich regiónov „Catching-up Regions Initiative“.Predkladaný projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce“ je jedným z projektov navrhnutých v rámci komponentu „Zlepšovanie stredného odborného vzdelávania a prípravy“ s cieľom dosiahnutia špecifického cieľa zvýšenia počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní zlepšením kvality odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom investícií do zlepšenia priestorových podmienok pre odborné vzdelávanie, ako aj podporou spolupráce so zamestnávateľmi vytváraním spoločných priestorov na odborné vzdelávanie, čo by umožnilo viac zosúladiť odborný výcvik s potrebami miestneho trhu práce. Je druhou etapou investície v rámci tejto SOŠ. SOŠ polytechnická Andyho Warhola v Medzilaborciach je jedinou SOŠ v okrese, je umiestnená v dvoch areáloch v rámci mesta. Jedná sa o areál na ulici Duchnovičova, ktorý tvorí jeden objekt  školského zariadenia s telocvičňou, druhý areál sa nachádza na ulici Mierová, ide o areál praktickej výučby v dvoch objektoch. Predmetná druhá etapa projektu je investáciou do moderného materiálno-technické  vybavenie a zariadenie pre školu, ktoré dopĺňa investície do rekonštrukcie objektov školy, spoločného pracoviska s podnikateľmi s prístavbou stolárskej dielne, predložené v I. etape projektu.

Celkový cieľ v rámci navrhnutého investičného balíku CuRI pre SOŠ polytechnickú Andyho Warhola Duchnovičova 506, Medzilaborce: Transformovať Strednú odbornú školu polytechnickú Andyho Warhola na moderné vzdelávacie centrum s významným vplyvom na rozvoj a podporu podnikania a podnikateľských komunít prostredníctvom dobudovania infraštruktúry a skvalitnenia vzdelávania, čím sa subregión Humenné stane inteligentným (smart) územím.

Hlavné aktivity projektu:

Hlavná aktivita 1: Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Medzilaborce – II. etapa (typ akt. A Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk)

Modernizácia a dobudovanie vzdelávacej infraštruktúry a vybavenie inovatívnym materiálno-technickým vybavením a didaktickými pomôckami zabezpečí nevyhnutnú podmienkou transformácie Strednej odbornej školy polytechnickej Andyho Warhola na moderné vzdelávacie centrum s významným vplyvom na rozvoj a podporu podnikania a podnikateľských komunít, predpokladom pre skvalitnenie vzdelávania a vytvorenie priestoru na užšiu spoluprácu so zamestnávateľmi.

Zriadovateľom Spojenej školy, Duchnovičova 506, Medzilaborce je Prešovský samosprávny kraj.