Stretnutie mládeže Eurokarpatského regiónu – I. ročník

I. ročník SMEKR

V dňoch 21. – 22. júna 2007 sa v priestoroch Strednej odbornej školy Andyho Warhola v Medzilaborciach uskutočnilo slávnostné otvorenie medzinárodného stretnutia mládeže. Zámerom stretnutia bolo ponúknuť mladým ľuďom príležitosti na lepšie vzájomné spoznávanie sa a na porovnávanie odborných zručností a schopností v študovaných odboroch. Spoznali bohaté kultúrne, spoločenské a národnostné tradície rusínskeho etnika žijúceho na oboch stranách Karpát v zjednocujúcej sa Európe s cieľom posilniť národnostnú identitu mladých ľudí z Karpatského euroregiónu.

Na stretnutí sa zúčastnili družobné školy :

ZESPOŁU SZKÓŁ im. II Czechoslowackiej Brygady Spadochronowej, Nowosielce, Republika Poľska
Višnianska štátá poľnohospodársko- technicka škola, Višnia, Ukrajina
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 im. I. ŁUKASIEWICZA w SANOKU, Republika Poľska
ZESPOŁU SZKÓŁ Drzewnych im. Mikolaja Kopernika w Lesku, Republika Poľska

Hostia stretnutia:

PhDr. Tarabčáková Iveta, vedúca oddelenia metodických činností
Gnip Jaroslav
Mgr. Velecká Martina
Ing. Solej Ivan, poslanec za VÚC – Prešov

Celé stretnutie bolo spolufinancované z prostriedkov projektu pre národnostné menšiny žijúce na Slovensku.