Stretnutie mládeže Eurokarpatského regiónu – III. ročník

III. ročník SMEKR

Tretie stretnutie mládeže eurokarpatského regiónu:

Už tradične v dňoch 24. – 25. septembra 2009 sa v priestoroch Strednej odbornej školy Andyho Warhola v Medzilaborciach uskutočnilo slávnostné otvorenie tretieho ročníka medzinárodného stretnutia mládeže pod záštitou pána Dušana Čaploviča, podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Zámerom stretnutia bolo ponúknuť mladým ľuďom príležitosti na lepšie vzájomné spoznávanie sa, na porovnávanie odborných zručností a schopností v študovaných odboroch a športových výkonoch. Spoznali bohaté kultúrne, spoločenské a národnostné tradície rusínskeho etnika žijúceho na oboch stranách Karpát v zjednocujúcej sa Európe s cieľom posilniť národnostnú identitu mladých ľudí z Karpatského euroregiónu. Na medzinárodné stretnutie boli pozvané stredné školy z Poľskej republiky, Ukrajiny, Maďarskej republiky, Bulharska a Srbska.

Hostia stretnutia:

p. SZIGETTY, poslanec NR SR
Ing. Solej Ivan , poslanec za VÚC – Prešov
Mgr. CINOVÁ, MPC – Prešov
Ing. DIMUN, riaditeľ strojárského závodu s.r.o KOVOSTROJ – Medzilaborce
Ing. FUFAĽ, vedúci pracovník strojárského závodu s.r.o KOVOSTROJ – Medzilaborce
riaditelia ZŠ z regiónu Medzilaborce
riaditelia Detských Domovov z regiónu Medzilaborce

Po ukončení kultúrneho programu p. Ing. Ivan Solej slávnostne otvoril prestrihnutím pásky a prvým výkopom futbalovej lopty na bránu ihriska, používanie multifunkčného ihriska ktoré sa vystavalo pri areáli ŠOŠ AW v Medzilaborciach. Športové multifunkčné ihrisko má slúžiť naším žiakom, pedagogickému kolektívu ako aj širokej verejnosti pre prinavrátenie športu späť na školy.

Ďalším programom bola súťaž odborných zručnosti a športových aktivít zúčastnených škôl, kde si žiaci mohli zmerať a porovnať odborné vedomosti a športové výkony. Ceny za najlepší výrobok, najlepší účes a najlepšie športové výkony slávnostné udelila riaditeľka školy Ing. SOLEJOVÁ Eva na rekreačnom stredisku DANOVÁ.

V druhom dní stretnutia mládeže sa žiaci jednotlivých regiónov prezentovali prácou „Predstavujem svoju školu a moje mesto.“ Po skončení prezentácie si návšteva prezrela pamiatky a pamätihodnosti Medzilaboriec a okolia. V poobedňajších hodinách nasledoval záver a slávnostné ukončenie tretieho ročníka stretnutia eurokarpatskej mládeže. Veríme , že žiaci ako aj pedagogický dozor si odniesli tie najkrajšie dojmy a zážitky.

Celé stretnutie bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky.

Ing. VEĽAS Štefan