Comenius

Projekt Comenius partnerstvá umožňuje žiakom a učiteľom z rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Partnerstvá Comenius pomáhajú žiakom a učiteľom nadobudnúť a zlepšiť si schopnosti nielen v téme alebo oblasti, na ktorú je projekt zameraný, ale tiež v oblasti tímovej práce, spoločenských vzťahov, plánovania a realizácie projektových aktivít a používania informačných a komunikačných technológií.

Projekt Comenius ponúka žiakom a pedagógom zo zúčastnených krajín možnosť porovnania problémov týkajúcich sa ochrany životného prostredia v jednotlivých krajinách a zvýšil environmentálne povedomie zainteresovaných.

Cieľom tohto projektu je aplikovať vyučovacie stratégie, ktoré budú rozvíjať samostatnosť, myslenie a kreatívne schopnosti žiakov. Učenie bude prebiehať v prírode a žiaci budú zapojení do plánovania vlastného učenia. Tiež sa zvýši povedomie o dôležitosti ochrany a udržiavania životného prostredia a o tom, ako môže príroda dopomôcť k rozvinutiu tvorivosti a humánnemu prístupu k vyučovaniu. Veď čo človeka poteší a motivuje k ďalšiemu učeniu sa viac ako to, že zistí, že vedomosti, ktoré získal môže prakticky uplatniť a využiť v bežnom živote.