Program Partneri vo vzdelávaní

Iniciatíva Partneri vo vzdelávaní je realizovaná v 114 krajinách sveta a prostredníctvom nej sa Microsoft snaží aktívne zlepšovať prístup žiakov a učiteľov k moderným technológiám, pomáha rozvíjať nové prístupy k vyučovaniu a k profesionálnemu rozvoju učiteľov. Na našej škole sa tato iniciatíva realizuje zapojením cez tieto projekty:

Moderní učitelia

Poskytuje slovenským učiteľom nástroje, fóra a zdroje, ktoré budujú spoločenstvá z praxe, podporujú spoluprácu a prístup ku kvalitnému obsahu a podporujú učiteľov zapojiť IKT zmysluplným spôsobom do vzdelávania.

Partners in Learning School Agreement

Program PiL School Agreement je licenčný program zameraný na vzdelávanie a rozvoj informačnej gramotnosti v regiónoch so slabou socio-ekonomickou situáciou. Jeho cieľom je vytvorenie zodpovedajúcich podmienok pre získanie plného prístupu ku kvalitnému programovému vybaveniu a odbúraniu ekonomickej bariéry brániacej plnému nasadeniu IKT do vzdelávacieho procesu. Program je geograficky orientovaný na nízkopríjmové regióny s vysokou mierou nezamestnanosti. V dlhodobom výhľade je jeho cieľom zvýšenie informačnej gramotnosti absolventov v týchto regiónoch a zníženie ich nezamestnanosti, resp. získanie kvalitnejšieho a lepšie zaplateného zamestnania.

PiL School Agreement je modifikáciou existujúceho licenčného programu s názvom School Agreement, ktorý je charakteristický ročným predplatným na zvolené druhy programového vybavenia. V priebehu platnosti predplatného môže školská organizácia používať ľubovolné verzie predplateného softvéru aj takých, ktoré v dobe uzatvorenia zmluvy ešte neboli na trhu.

Špeciálna cenová ponuka v rámci licenčného programu PiL School Agreement je na Slovensku dostupná len pre 15% základných a stredných škôl. Výber jednotlivých škôl je v zodpovednosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.