Podpora integrovaného vzdelávania Rómov

Organizátor: Ministerstvo školstva SR , Euroformes s.r.o.

Hlavným cieľom projektu „Podpora integrovaného vzdelávania Rómov“ boli podpora a uľahčenie prechodu zo základnej školy na strednú školu  pre rómske deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, zavedenie multikultúrneho vzdelávania do slovenských stredných škôl a adekvátna príprava žiakov na vstup na trh práce a na podnikateľské prostredie. Projekt bol rozdelený do troch aktivít. Naša škola sa zúčastnila aktivity č.2 – Rozvoj multikultúrnych vzdelávacích systémov pre prácu so sociálne znevýhodnenou mládežou na stredných školách. Na škole boli vyškolení dvaja pedagogickí zamestnanci Ing.Gališin Slavomír a Bc. Protivňak Stanislav, ktorí získali certifikát  školiteľov MŠ SR. Následne bola na škole organizovaná modulová výučba 23  žiakov. Na správne prevedenie modulu dohliadali pracovníci firmy Euroformes s.r.o.. V záver projektu sa žiaci zúčastnili konferencie na Mestskom úrade v Humennom, kde prezentovali svoje poznatky z modulu.