KomPrax – kompetencie pre prax

 

 

Je to celoslovenský  národný projekt IUVENTY podporovaný z Európskeho sociálneho fondu. Umožňuje prostredníctvom neformálneho vzdelávania mladým aktívnym ľuďom  nadobudnúť kompetencie – teda vedomosti, zručnosti a postoje – dôležité pre svojho budúceho zamestnávateľa ako aj pre ich spoločenský život.

Účastníci projektu – študenti stredných škôl do 18 rokov – vo svojich vlastných aktivitách preberajú zodpovednosť,  reagujú na potreby svojich mladých rovesníkov a organizujú malé projekty. Týmito aktivitami študent si overuje svoje kompetencie v praxi, študent pracuje na sebe, rozvíja svoje sociálno-osobnostné zručnosti. Tento projekt predstavuje neformálne vzdelávanie a podľa IUVENTY je kľúčovou súčasťou práce s mládežou.

V šk. roku 2012/2013 sme sa na našej škole  zapojili do projektu KomPrax po prvý krát a veľmi úspešne.– Naše študentky boli úspešné a zrealizovali svoje vlastné nápady pre študentov našej školy : projekt Buďme finančné gramotní, športové projekty:  volejbal, nohejbal a futbal. Zaujímavé na tom je to, že mladí organizátori  si musia projekt sami  naplanovať, pripraviť, zrealizovať a zabezpečiť. V rámci projektu sú navyše nútení naučiť sa hospodáriť s financiami, ktoré im boli pridelené

V šk. roku 2013/2014 pokračujeme v projekte KomPrax – 5 študentov bude realizovať vlastné projekty  v podmienkach školy  v mesiacoch  apríl jún.

Každý projekt je podporovaný finančnou čiatkou do 200 €.

Ing. Fecáková Anna