Digitálni Štúrovci

Projekt „Digitálni Štúrovci na školách – Kurzy ECDL, Angličtiny, Nemčiny v počítačovej učebni školy“ bol vypracovaný na základe výzvy Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ktoré poskytlo finančné prostriedky na jeho spolufinancovanie.

Ciele projektu:

Projekt je zameraný na realizáciu e-learningových kurzov ECDL, angličtiny a nemčiny v počítačovej učebni školy.

Cieľom tohto projektu je využitie počítačových učební na školách v prospech širšej verejnosti. Zabezpečenie vybavenia kvalitným multimediálnym softvérom by malo prispieť k zvýšeniu vzdelanosti v oblasti jazykových znalostí a počítačových zručností špecifických skupín obyvateľstva, ktoré takúto možnosť inak nemajú. Prevádzkovanie týchto počítačových miestností bude zabezpečené vyškolením zodpovedných pracovníkov s možnosťou využitia informačného portálu a call-centra v prípade potreby.

Takýmto spôsobom sa vzdelávacie aktivity v oblasti jazykových znalostí a počítačových zručností sprístupnia tým, ktorí to naozaj potrebujú. Prispeje sa tak k zvýšeniu ich šancí uplatniť sa na trhu práce a pripravenosti na život v informačnej a vedomostnej spoločnosti. Vybavené počítačové miestnosti budú k dispozícii nielen žiakom a pedagógom, ale najmä všetkým tým, ktorí sa potrebujú alebo majú záujem ďalej profesionálne rozvíjať.

Cieľové skupiny:

Primárnou cieľovou skupinou je lokálna komunita (napr. ženy v domácnosti, rodičia žiakov a študentov, dlhodobo nezamestnaní, vidiecke obyvateľstvo, zdravotne postihnutí občania a seniori), sekundárnou sú žiaci a učitelia Vašej školy.