Prijímacie skúšky 2023/2024

Študijné a učebné odbory v šk. roku 2023/2024

Počet tried a žiakov

Prijímacie konanie 2023/2024​

Prijímacie konanie do nadstavbového štúdia

2. kolo prijímacích skúšok

Výsledky prijímacích skúšok

4-ročné študijné odbory

Úplne stredoškolské vzdelanie s maturitou v štvorročných študijných odboroch

2682 K 00 mechanik počítačových sietí

Jedná sa o 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou. Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácií, informačných technológií, hardvéru, softvéru počítača a počítačových sietí. Svoje vedomosti a zručnosti vie využívať nielen pre obsluhu zariadení na spracovanie informácií, návrhy a realizáciu komunikačných systémov, ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie chýb a porúch na týchto zariadeniach. Má vedomosti z oblasti podnikania, manažmentu a marketingu v danej oblasti. Dokáže urobiť návrh informačného a komunikačného systému, poukázať a obhájiť výhody daného riešenia a spracovať kompletnú cenovú ponuku.

6442 K 00 obchodný pracovník

Absolvent je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne vykonávať činnosti obchodno-podnikateľského charakteru a poskytovať služby v oblasti obchodu. Po nadobudnutí praxe je pripravený pracovať v súkromnom a štátnom sektore ako kvalifikovaný prevádzkový a riadiaci pracovník na úseku obstarávania, nákupu a predaja tovarov, skladového hospodárstva, vybavovania a vyhotovenia písomností spätých s touto činnosťou.

3-ročné učebné odbory

Trojročné učebné odbory s možnosťou ďalšieho štúdia v nadstavbovom štúdiu

2464 H  strojný mechanik – duálne vzdelávanie

Absolvent je schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií, ovláda práce spojené s ručným a strojovým opracovaním súčiastok, montážou, demontážou, skúšaním a opravou strojov a zariadení, obsluhou zváracieho zariadenia na zváranie elektrickým oblúkom a rezanie kyslíkom. Pozná podstatu a organizáciu montážnych prác, ovláda technologické postupy pri montáži, kontrole a funkčnosti strojov a zariadení. Svojím tvorivým prístupom podporuje marketingovo orientované podnikateľské aktivity, ktorých konečným cieľom je spokojnosť zákazníka. 

3355 H 00 stolár

Učebný odbor stolár je voľbou pre tých, ktorí vidia budúcnosť v remesle a majú radi prácu s drevom.Naša škola vám umožní spoznať stolárske remeslo z pohľadu tradičných i moderných technológií, bez prehnaných nárokov na teoretické vedomostí pochopiť konštrukciu nábytku, pomôže v orientácii v neprebernom množstve materiálov a technológií.

6456 H 00 kaderník

Absolvent vzdelávacieho programu je schopný uplatniť sa vo svojom povolaní so všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami aplikovateľnými v praxi. Príprava utvára predpoklady na to, aby bol absolvent po príslušnej praxi schopný zhotoviť jednoduché i zložité spoločenské a večerné účesy s použitím vlasových doplnkov, upraviť účesy podľa predlôh, farbiť vlasy s použitím nových foriem farbenia a odfarbovania, melírovať vlasy, využívať nové poznatky a technológie. Absolvent získa schopnosť riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine, aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať. Vzdelávanie pripravuje absolventa pre uplatnenie sa v osobných, prevádzkových službách a v súkromnom podnikaní.

2-ročné učebné odbory

Dvojročné učebné odbory s možnosťou ďalšieho štúdia v 3-ročnom učebnom odbore

2478 F  strojárska výroba

Absolvent učebného oboru s osobitne upraveným učebným plánom je zaučený  pracovník schopný uplatniť sa na rôznych postoch strojárskej výroby, ktoré nevyžadujú stredné odborné vzdelanie. Je schopný pracovať pri výrobe, opravách, obsluhe a údržbe strojov a zariadení, pracovať na konvenčných obrábacích strojoch a vykonávať jednoduché a pomocné kvalifikované práce.

3178 F výroba konfekcie

Absolvent odboru ovláda základné prípravné, pomocné a manipulačné práce v textilnej a odevnej výrobe, ručné a strojové šitie,  strihanie a vyrezávanie jednotlivých dielov z textilného materiálu. Zhotovuje časti dielov i jednoduché finálne výrobky(taška, obliečky na vankúš, zástera, krátke nohavice, kuchynská chňapka),šije odevy a technickú konfekciu(dámska sukňa, pracovná blúza, odevy z úpletov a pletenín). Ovláda bežnú údržbu, starostlivosť, nastavovanie a obsluhu jednoduchých strojov a nástrojov, slúžiacich na ďalšiu prácu s výrobkami, ktoré je schopný zhotoviť na základnej úrovni podľa príslušnej dokumentácie. Absolvent si osvojí odborné termíny na primeranej úrovni a základy plánovania práce s dôrazom na zodpovedný prístup k práci a jej výsledkov. Naučí sa pracovať na zadaných úlohách nielen v kolektíve, ale aj samostatne s dôrazom na estetické cítenie a jeho rozvoj.

Pre uplatnenie na trhu práce absolvent nadobudne znalosti týkajúce sa písania životopisu, žiadosti, motivačného listu, prípravy na pohovor a postupu uzatvorenia pracovného pomeru.

Počet tried a žiakov

Určenie najvyššieho počtu žiakov I. ročníka SŠ pre školský rok 2023/2024 pre Spojenú školu Duchnovičova 506, Medzilaborce a prehľad odborov v spoločných triedach.

Organizačná zložka SOŠ polytechnická Andyho Warhola – 73 žiakov:

1 trieda študijných odborov

 

2682 K mechanik počítačových sietí

8 žiakov

6442 K obchodný pracovník

9 žiakov

  

1 trieda 3-ročných učebných odborov

 

3355 H stolár – duálne vzdelávanie

9 žiakov

6456 H kaderník

9 žiakov

2464 H strojný mechanik8 žiakov

 

 

1 trieda 2-ročných učebných odborov

 
2478 F strojárska výroba16 žiakov
3178 F výroba konfekcie14 žiakov

 

Prijímacie konanie 2023/2024
Organizačná zložka SOŠ polytechnická Andyho Warhola

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade určujem tieto kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024:

I. Všeobecné údaje

   1. Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2023/202
    1. kolo
     • Prvý termín: 4. máj 2023
     • Druhý termín: 9. máj 2023
    2. kolo
     • Termín: 20. jún 2023 (na nenaplnený počet miest pre žiakov)
   1. Forma prijímacích skúšok: písomná
   2. Obsah prijímacích skúšok: slovenský jazyk a literatúra, matematika
   3. Rozsah prijímacích skúšok: podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy
   4. Profilovými predmetmi slovenský jazyk a literatúra a matematika.
   5. Poradie žiakov, na základe ktorého sa budú prijímať na štúdium, bude zostavené na základe bodov z Testovania 9 – 2023, výsledkov v prospechu na ZŠ, bodov za predmetové olympiády a individuálne vedomostné súťaže, bodov za prijímaciu skúšku zo slovenského  jazyka a literatúry a bodov za prijímaciu skúšku z matematiky.

II. Určenie poradia žiakov v prijímacom konaní

Žiaci, ktorí sa hlásia do študijných odborov, vykonajú prijímaciu skúšku, budú prijímaní na základe poradovníka zostaveného podľa získaných bodov za jednotlivé čiastkové kritériá.

Žiak splní podmienky prijatia pri dosiahnutí minimálne 30 bodov.

Žiaci, ktorí sa hlásia do dvojročných a trojročných odborov budú prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky. Poradie žiakov sa určí podľa priemerného prospechu za I. polrok 9. ročníka. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší priemer v 8. ročníku, prípadne 7. ročníku štúdia.

   1. Bodovací systém (štvorročné študijné odbory)

Žiak získa body za:

    1. Testovanie 9 – 2023, počet bodov sa rovná percentu úspešnosti v jednotlivých predmetoch, maximálny počet bodov za Testovanie 9 – 2023 je 100 bodov za slovenský jazyk a literatúru a 100 bodov za matematiku, spolu 200 bodov.
    2. priemerný prospech zo základnej školy s možnosťou získať maximálne 50 bodov.

Každý žiak bude hodnotený podľa priemerného prospechu dosiahnutého v 2. polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ tak, že za priemerný prospech z oboch ročníkov získa:

od 1,00 do 2,00 – 50 bodov
od 2,01 do 3,00 – 40 bodov
od 3,01 do 4,00 – 30 bodov
nad 4,01 – 0 bodov

Riaditeľka školy vytvorí a zverejní systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania.

Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval“, sa nahradí toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

    1. výsledky z prijímacej skúšky – maximálne 100 bodov:
     slovenský jazyk a literatúra – 50 bodov
     matematika – 50 bodov
    2. umiestnenie v olympiádach – úspešní riešitelia olympiád, ktorí priložia potvrdenie k prihláške na štúdium, dostanú 5 bodov za účasť v okresnom kole a 10 bodov za účasť vo vyššom kole, maximálne 30 bodov.

Riaditeľom ZŠ alebo notárom overený doklad o umiestnení žiaka zákonný zástupca uchádzača zašle spolu s prihláškou alebo osobne donesie.

 Maximálny počet bodov je 350 plus body za umiestnenie v olympiádach.

V prípade rovnosti bodov o poradí bude rozhodovať:

1. zmenená pracovná schopnosť/platné len písomné rozhodnutie posudkovej komisie/,
2. vyšší počet bodov z prijímacej skúšky,
3. lepší priemerný prospech za 1. polrok 9.ročníka,
4. lepší priemerný prospech za 8. ročník.

   1. Oznámenie o prijímacom konaní (osobný kód žiaka a ďalšie informácie) bude doručené uchádzačovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi.

III. Rozhodnutie o žiakovi bez prijímacej skúšky

Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete úspešnosť najmenej 80%, bude prijatý bez prijímacej skúšky. Rozhodnutie o prijatí bez prijímacej skúšky zašle uchádzačovi riaditeľka školy najneskôr 7 dní pred konaním prijímacej skúšky.

IV. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.

Výsledky budú zverejnené pri vstupe do budovy školy a na webovom sídle školy www.sosaw.sk v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu riaditeľky školy podať v stanovenom termíne odvolanie.

V. Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium

Zákonný zástupca žiaka zašle potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole. Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy, napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení, resp. nenastúpení žiaka na štúdium bude v prílohe rozhodnutia o prijatí na štúdium.

Upozornenie: Ak potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak strednej škole do stanoveného termínu nedoručí, budeme to považovať za nezáujem o štúdium v našej škole a uvoľnené miesto sa naplní ďalším uchádzačom v poradí.

V Medzilaborciach 16. 11. 2022

Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Prijímacie konanie do nadstavbového štúdia - 2023/2024
Organizačná zložka SOŠ polytechnická Andyho Warhola

Prijímacie konanie sa riadi nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 69 Prijímanie na externú formu štúdia, kombinovanú formu štúdia a na nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy v stredných školách),
 • zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (výkon štátnej správy v prvom stupni),
 • vyhláška MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o stredných školách,
 • zákon NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Odbor školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja v Prešove odsúhlasil pre prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 nasledovné počty tried a žiakov:

Schválený počet tried:  1

Počet žiakov:             30

Odbory pre nadstavbové štúdium:

6426 L vlasová kozmetika – 16 žiakov

3347 L drevárska a nábytkárska výroba -14 žiakov

Termíny konania prijímacej skúšky

 1. termín: 26. 06. 2023
 2. termín: 24. 08. 2023

Kritériá na prijímanie uchádzačov do nadstavbové štúdium

V zmysle § 69 ods. 4 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení budú uchádzači prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky.

Podmienky prijatia do 1. ročníka sú:

 1. úspešné ukončenie štúdia v príslušnom učebnom odbore,
 2. celkový priemer prospechu v 3. ročníku učebného odboru,
 3. v prípade zhodného priemeru prospechu v 3. ročníku u viacerých uchádzačov rozhodujú známky z predmetov v poradí SJL, MAT. V prípade rovnosti sa posudzuje priemer a potom známky v poradí SJL, MAT z 2. ročníka, prípadne 1. ročníka učebného odboru.

Prihlášku na prijímacie konanie podáva uchádzač riaditeľovi školy do 31. mája 2023. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla 2023.

Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača na štúdium na základe výsledkov prijímacieho konania do troch dní odo dňa konania prijímacej skúšky. Pri tomto rozhodovaní berie do úvahy aj zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania. Spolu z rozhodnutím zašle uchádzačovi aj záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

V Medzilaborciach 02. 05. 2023

Schválila:

Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka Spojenej školy v Medzilaborciach

2. kolo prijímacích skúšok

Riaditeľka Spojenej školy, Duchnovičova 506, Medzilaborce v súlade s § 66 ods. 6 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní v pedagogickej rade

rozhodla,

 že na škole sa vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka:

 • 2682 K 00 mechanik počítačových sietí – 5 voľných miest
 • 6442 K 00 obchodný pracovník – 6 voľných miest
 • 2464 H 00 strojný mechanik – 2 voľné miesta
 • 3355 H 00 stolár – 3 voľné miesta
 • 6456 H 00 kaderník – 2 voľné miesta
 • 2478 F 00 strojárska výroba – 6 voľných miest
 • 3178 F 00 výroba konfekcie – 7 voľných miest

 

Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok 20.6.2023.

 V Medzilaborciach 6. 6. 2023

                                                       Mgr. Jarmila Savčaková, v. r.

                                                                           riaditeľka školy

Výsledky prijímacích skúšok

1. kolo prijímacích skúšok

2. kolo prijímacích skúšok

1. kolo prijímacích skúšok - nadstavbové štúdium