POSILNENIE KOMPETENCIÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Publikované:

POSILNENIE KOMPETENCIÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Informácie
Ilustračné foto pre workshop

V rámci projektu Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji sa konal workshop pre učiteľov projektových škôl. Cieľom podujatia bolo posilniť kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti didaktiky. Stretnutie sa konalo v Strednej odbornej škole ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove v dňoch 24. 4. – 25. 4. 2023.

Účastníci workshopu sa venovali rozvoju metakognitívnych schopností študentov a čítaniu odborných textov s porozumením. Diskutovali o špecifickej generácii Z, ktorá ovláda digitálne technológie v mnohých prípadoch lepšie ako učitelia, a ako pre túto generáciu  pripraviť ideálnu vyučovaciu hodinu, ako organizovať vyučovací proces, aby žiaci dnešnej doby dosiahli ciele, ktoré budú potrebovať v praxi.

Záver workshopu bol venovaný kooperatívnym metódam vzdelávania ako Duet, Placemat, Pair – Check a iné.

Účastníci workshopu sa aktívne zapájali aj do diskusie,  cieľom ktorej bola najmä výmena skúseností z vyučovacieho procesu. Verím, že nové myšlienky využijú aj učitelia našej školy pre zlepšenie vyučovacieho procesu.

Ing. Stanislav Murdzik