Dodatok č. 1 k školskému poriadku. Pokyny k ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci