Táto stránka využíva cookies. Tento oznam sa po Vašom súhlase viac neobjaví.
header-01header-02header-03header-04header-05header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Študijné a učebné odbory

Štúdium

 • 2-ročné učebné odbory
  • Praktická žena

   Praktická žena

   Absolventi po ukončení prípravy a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sú zaškolenými pracovníkmi pre vykonávanie jednoduchých pracovných operácií a činnosti v prevádzkach, pri pomocných prácach
   v kuchynských zariadeniach prevádzok spoločného stravovania a prácach so surovinami potravinového charakteru, pri pomocných prácach v záhradníctve, v jednoduchej poľnohospodárskej výrobe a pri pomocných prácach v sociálnych zariadeniach. Ovládajú obslužné práce pri starostlivosti o deti, chorých a starých ľudí a základné hygienické požiadavky pri opatere odkázaných ľudí. Učebný odbor pripravuje žiakov na jednoduché procesy v používaní menej náročných strojov a zariadení z oblastí textilnej a odevnej výroby.

   Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.

  • Spracúvanie dreva

   Spracúvanie dreva

   Absolventi aplikujú získané poznatky v praktických činnostiach drevárskej a stolárskej výroby, pri výrobe výrobkov z dreva, pri výrobe nábytku, na manipuláciu s materiálom, na základné práce spojené s ručným opracovaním dreva a materiálov na báze povrchovej úpravy. Dokážu vykonávať manuálne činnosti bez použitia pracovného náradia, ako aj s jeho použitím, ovládajú jednoduchú obsluhu a nastavovanie mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení, príslušných technológií a základné práce pri ručnom obrábaní dreva. Absolvent sa uplatní v celom odvetví spracúvania dreva ako kvalifikovaný pomocný robotník.

 • 3-ročné učebné odbory

  Trojročné učebné odbory s možnosťou ďalšieho štúdia v nadstavbovom štúdiu.

  • Stolár

   Stolár

   Učebný odbor stolár je voľbou pre tých, ktorí vidia budúcnosť v remesle a majú radi prácu s drevom.

   Naša škola vám umožní spoznať stolárske remeslo z pohľadu tradičných i moderných technológií, bez prehnaných nárokov na teoretické vedomostí pochopiť konštrukciu nábytku, pomôže v orientácii v neprebernom množstve materiálov a technológií.

   V moderne vybavených stolárskych dielňach pochopíte že toto remeslo nie je o "tlačení do píly" ale o strojoch, technológiách, ekonomike a dizajne. Máte možnosť mať v rukách remeslo, ktoré tu bolo, je a bude, kým bude človek človekom. 

   Kód učebného odboru: 3355H00

   Forma štúdia: denné štúdium

   Typ odboru: učebný odbor

   Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška (ISCED 3C)

   Dĺžka štúdia: 3 roky

   Podmienky prijatia: Vhodný zdravotný stav potvrdený lekárom. Prijímacie konanie zohľadňuje prospech na ZŠ a výsledky testovania žiakov 9. ročníka.

   Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

   Uplatnenie absolventa: Výkon kvalifikovanej práce v oblasti drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu. Absolvent je schopný navrhnúť výrobok podľa požiadaviek zákazníka, vytvoriť cenovú ponuku a výrobok vyrobiť. Má základné znalosti z oblasti podnikania.

   Možnosti ďalšieho štúdia: Nadstavbové študium odbor drevárska a nábytkárska výroba a získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.

   Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.

  • Kaderník

   Kaderník

   Absolvent vzdelávacieho programu je schopný uplatniť sa vo svojom povolaní so všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami aplikovateľnými v praxi. Príprava utvára predpoklady na to, aby bol absolvent po príslušnej praxi schopný zhotoviť jednoduché i zložité spoločenské a večerné účesy s použitím vlasových doplnkov, upraviť účesy podľa predlôh, farbiť vlasy s použitím nových foriem farbenia a odfarbovania, melírovať vlasy, využívať nové poznatky a technológie. Absolvent získa schopnosť riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine, aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať. Vzdelávanie pripravuje absolventa pre uplatnenie sa v osobných, prevádzkových službách a v súkromnom podnikaní.

   Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.

  • Strojný mechanik

   Strojný mechanik

   Absolventi odboru vykonávajú svoje povolanie zväčša vo výrobných halách, v moderných prevádzkach s vysokým stupňom automatizácie výroby. Pracujú pri výrobe, opravách, obsluhe a údržbe strojov a zariadení, hlavne na konvenčných obrábacích strojoch a vykonávajú jednoduché a pomocné kvalifikované práce. Absolvent odboru má možnosť pokračovať v štúdiu v nadstavbovom dvojročnom štúdiu s maturitou v odbore 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení.

   Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.

 • 4-ročné študijné odbory

  Úplne stredoškolské vzdelanie s maturitou v štvorročných študijných odboroch.

  • Obchodný pracovník

   Obchodný pracovník

   Príprava v študijnom odbore obchodný pracovník v sebe zahŕňa všeobecné vzdelávanie a odborné vzdelávanie. Odborné vzdelávanie obsahuje teoretické vzdelávanie a praktickú prípravu.

   V oblasti odborných vedomostí absolvent vie aplikovať zákonitosti fungovania ekonomiky v podmienkach voľného trhu. Má základné vedomosti z ekonomiky, tovaroznalectva, obchodnej prevádzky, marketingu, poskytovania služieb zákazníkom, odborných a poradenských služieb. Pozná jednotlivé druhy tovaru, zásady jeho predaja, ošetrovania, skladovania a propagácie. Ovláda zásady administratívnych prác v predajni, pozná príslušné predpisy o nákupe a predaji, reklamačný poriadok, zákon o ochrane spotrebiteľa a ostatné právne predpisy. Pozná kvalitu a hodnotenie tovaru, záručné doby, vplyvy pôsobiace na tovar vo sfére obehu a spotreby. Ovláda práce spojené s inventarizáciou. Má základné vedomosti z evidencie v jednoduchom a podvojnom účtovníctve, z daňovníctva, poisťovníctva a z hospodárskeho práva.

   V oblasti odborných zručností absolvent študijného odboru ovláda práce spojené s objednávaním, prebierkou, uskladňovaním, ošetrovaním a prípravou tovaru na predaj. Vie aranžovať tovar v predajni, poskytovať odbornú poradenskú službu, ovláda zásady ponuky a vystavovania tovaru. Ovláda všetky potrebné úkony a zručnosti spojené s praktickým predajom tovaru zákazníkom, cenníky, katalógy a potrebné počtové úkony, pokladničnú prácu pri využití výpočtovej techniky s dôrazom na rýchlosť a obťažnosť v zložitých podmienkach predaja. Uplatňuje odborné zručnosti pri výkone účtovných operácií, vypracovaní ekonomických súvah a rozborov, uplatňovaní právnych predpisov a manažérskych zásad pre úspešné vedenie podniku. Vie zvládnuť práce pri manipulovaní s tovarom a obalovou technikou, samostatne viesť hospodárske písomnosti a evidenciu pri využití výpočtovej techniky, ovláda prácu na počítači, registračnú pokladnicu a inú techniku v obchode.

   Praktická príprava je organizovaná formou odborného výcviku, ktorý sa realizuje na ul. Mierovej pod vedením majstra odbornej výchovy. V treťom a štvrtom ročníku je prax realizovaná u konkrétneho zamestnávateľa, s ktorým má škola uzatvorenú zmluvu. Študenti si už počas praxe vedia zarobiť v priemere 2300 €.

   Daný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre oblasť obchodu so všeobecným prehľadom o celej oblasti predaja v maloobchodnej a veľkoobchodnej sieti, podpory predaja, komunikácie so zákazníkom a so základnými predpokladmi pre výkon obchodnopodnikateľských aktivít v súlade s potrebami trhu.

   0001
  • Pracovník marketingu

   Pracovník marketingu

   Vzdelávací smer pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, v obchode, v spoločnom stravovaní a cestovnom ruchu a pod. Absolvent tohto študijného odboru je pripravený vykonávať činnosti súvisiace s praktickým marketingom a pracovať v oblasti obchodu ako agent reklamných obchodných služieb, obchodný agent a maklér, referent obchodnej služby. Je schopný viesť činnosti súvisiace s administratívou cestovnej kancelárie, podnikov a organizácií cestovného ruchu a pod.

  • Mechanik hasičskej techniky

   Mechanik hasičskej techniky

   Je 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou. Absolvent je pripravený vykonávať činnosti na úseku hasičskej ochrany – pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a pri údržbe špeciálnej hasičskej techniky. Vie zabezpečovať starostlivosť o zverené technické prostriedky, opravu a kontrolu ich stavu.

   Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.

  • Mechanik počítačových sietí

   Mechanik počítačových sietí

   Študijný odbor 2682 K mechanik počítačových sietí pripravuje absolventa tak, aby bol schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti počítačovej techniky a elektrotechniky. Absolvent študijného odboru 2682 K mechanik počítačových sietí je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrických inštalácií, zariadení IKT, počítačov a počítačových sietí.

   Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme. Je pripravený na výkon technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch.

   Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o maturitnej skúške a možnosť vykonať skúšku z odbornej spôsobilosti v elektrotechnike pre práce na vyhradených elektrotechnických zariadeniach. Ďalej môže pokračovať v štúdiu pre absolventov štvorročných učebných odborov v rámci denného alebo diaľkového štúdia na úrovni ISCED 5.

   Absolvent vie:
   • zhotovovať základnú projektovú dokumentáciu elektrických zariadení a inštalácií, určiť elektrotechnický materiál podľa účelu,
   • vykonať samostatný rozbor a riešenie jednoduchých problémov z elektrotechnickej praxe, riešiť základné obvody jednosmerného a striedavého prúdu,
   • obsluhovať na primeranej úrovni počítačové systémy,
   • diagnostikovať prevádzkyschopnosť a funkčnosť systémov,
   • orientovať sa v globálnych informačných sieťach a v ľubovoľnom aplikačnom programe,
   • konfigurovať a inštalovať základné súčasti PC,
   • skúšať a obsluhovať elektrické stroje, prístroje a zariadenia,
   • realizovať elektrické osvetlenia pracovných priestorov,
   • navrhnúť elektronické obvody a zariadenia s využitím výpočtovej techniky,
   • urobiť návrh počítačových systémov
   • prakticky aplikovať počítačové siete,
   • vybrať, pripojiť, nainštalovať periférne zariadenie vhodných parametrov,
   • nakonfigurovať operačný systém, nastaviť užívateľské účty a ich oprávnenia,
   • vytvárať, spracovať a digitalizovať obraz, zvuk, video a animácie s využitím v odborných predmetoch.

   0001
  • Mechanik elektrotechnik

   Mechanik elektrotechnik

   Absolvent odboru je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení. Po nástupnej praxi je pripravený na výkon technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch. Študent v rámci prípravy na povolanie sa špecializuje na oblasť techniky budov. Absolventi majú možnosť ďalšieho štúdia na vysokých školách technického zamerania.

  • Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

   Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

   Absolvent študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach, a predovšetkým obsluhovať a programovať automatizované strojárske zariadenia pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie.

   Prácu na počítači využíva pre vytvorenie technickej dokumentácie, návrhu a kreslenie výkresovej dokumentácie, vytvorenie programov pre obsluhu a riadenie strojov a zariadení. Je schopný pred spustením stroja používať simulačné programy pre výrobu.

   Absolventi sú pripravení i na ručné zváranie materiálov, programovanie a obsluhu NC stroja, obsluhu automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení na zváranie.

   Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti technologickej prípravy, konštrukčnej prípravy výroby.

   Absolvent je:
   • kvalifikovaný technický pracovník
   • schopný samostatne pracovať na obrábacích strojoch a zariadeniach
   • dokáže obsluhovať a programovať automatizované strojárske zariadenia
   • schopný obsluhovať a programovať CNC sústruhy a frézy
   • dokáže navrhovať a vytvárať technickú a výkresovú dokumentáciu

   Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.

   0001
 • 2-ročné nadstavbové štúdium

  Dvojročné nadstavbové štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov s výučným listom, je ukončené maturitnou skúškou.

  • Drevárska a nábytkárska výroba

   Drevárska a nábytkárska výroba

   Odbor je určený pre absolventov učebného odboru stolár alebo čalúnnik. Je najmä pre tých, ktorí vidia svojú budúcnosť nielen ako kvalifikovaného pracovníka ale majú ambície postúpiť vyššie na lepšiu pracovnú pozíciu či vyskúšať šťastie v podnikaní.

   Štúdiom môžete získať vedomosti z oblasti technickej prípravu výroby, nákupu materiálu, organizovania výroby, skladového hospodárstva a odbytu tovaru a služieb. Rozšíria sa vedomosti z oblasti ekonomiky výroby, organizácie a riadenia výroby i podnikania.

   Kód učebného odboru: 3347L00

   Forma štúdia: denné štúdium

   Typ odboru: študijný odbor

   Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška (ISCED 3A)

   Dĺžka štúdia: 2 roky

   Podmienky prijatia: Vhodný zdravotný stav potvrdený lekárom. Výučný list v odbore stolár alebo čalúnnik.

   Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Vysvedčenie o maturitnej skúške.

   Uplatnenie absolventa: Absolvent je schopný samostatne podnikať v danom odbore. Kvalifikovaná práca v drevárskom a nábytkárskeho priemysle so zameraním na prípravu výroby, nákup materiálu, organizovanie výroby, odbyt tovaru a služieb.

   Možnosti ďalšieho štúdia: Vysoká škola.

   Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.

  • Vlasová kozmetika

   Vlasová kozmetika

   Medzi vedomosti absolventa tohto odboru patria vedomosti o kvalite vlasov, účinkoch a zložení kaderníckych prípravkov, ovláda základné ekonomické zákonitosti zamerané na podnikanie, vedenie účtovníctva. V rámci odbornej spôsobilosti je to ovládanie kaderníckych pracovných postupov a nových pracovných techník v kaderníckej praxi.

   Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.

  • Strojárstvo

   Strojárstvo

   Zameranie: Výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

   Odbor je určený pre absolventov učebných odborov strojárskeho zamerania. Kladie dôraz na využívanie progresívnych technológií v strojárenstve. Poskytuje vedomosti k úspešnému prevádzkovaniu súkromného podniku alebo živnosti. Absolvent pozná technickú dokumentáciu a vie ju samostatne čítať a používať. Ovláda základné spôsoby ručného opracovania materiálov, základné a montážne práce, využitie meracej a diagnostickej techniky v rôznych procesoch opráv a je schopný samostatne spracovávať konštrukčnú a technologickú dokumentáciu, zabezpečovať údržbu a prevádzku strojov a zariadení. Absolvent získa vedomosti a zručnosti z oblasti zobrazovania strojových súčiastok, konštrukčných a technologických postupov, základov elektrotechniky, automatizácie, elektroniky a vedomosti ekonomického charakteru.

   Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.

 

Kalendár

<< September 2021 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01slide-02slide-03slide-04slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.