header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Projekty > Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry

 

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce

Základné údaje projektu:

Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce

Kód projektu: 302021APV6

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Konkrétny cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Prijímateľ: Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola

Miesto realizácie projektu: Mesto Medzilaborce, Okres Medzilaborce, Prešovský samosprávny kraj, Slovensko

Celkové oprávnené výdavky projektu: 2 207 328,96 €

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 2 096 962,51 €

Začiatok projektu: 09/2021

Ukončenie projektu: 10/2023

Stručný popis projektu:

Prešovský samosprávny kraj ako pilotný región na Slovensku sa zapojil do iniciatívy Európskej komisie na podporu dobiehajúcich regiónov „Catching-up Regions Initiative“.Predkladaný projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce“ je jedným z projektov navrhnutých v rámci komponentu „Zlepšovanie stredného odborného vzdelávania a prípravy“ s cieľom dosiahnutia špecifického cieľa zvýšenia počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní zlepšením kvality odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom investícií do zlepšenia priestorových podmienok pre odborné vzdelávanie, ako aj podporou spolupráce so zamestnávateľmi vytváraním spoločných priestorov na odborné vzdelávanie, čo by umožnilo viac zosúladiť odborný výcvik s potrebami miestneho trhu práce. Je prvou etapou investície v rámci tejto SOŠ. SOŠ polytechnická Andyho Warhola v Medzilaborciach je jedinou SOŠ v okrese, je umiestnená v dvoch areáloch v rámci mesta. Jedná sa o areál na ulici Duchnovičova, ktorý tvorí jeden objekt  školského zariadenia s telocvičňou, druhý areál sa nachádza na ulici Mierová, ide o areál praktickej výučby v dvoch objektoch. Predmetná prvá etapa bude zameraná na zlepšenie priestorových kapacít a zároveň je investíciou do materiálno-technického vybavenia školy.

Celkový cieľ v rámci navrhnutého investičného balíku CuRI pre SOŠ polytechnickú Andyho Warhola Duchnovičova 506, Medzilaborce: Transformovať Strednú odbornú školu polytechnickú Andyho Warhola na moderné vzdelávacie centrum s významným vplyvom na rozvoj a podporu podnikania a podnikateľských komunít prostredníctvom dobudovania infraštruktúry a skvalitnenia vzdelávania, čím sa subregión Humenné stane inteligentným (smart) územím.

Hlavné aktivity projektu:

Hlavná aktivita 1: Rekonštrukcia stavebných objektov SOŠ polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach (typ akt. C Prístavba, nadstavba, stavebné úprava rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl).

Podaktivity:

1.1. Rekonštrukcia hlavnej budovy – areál Duchnovičova

1.2. Rekonštrukcia objektu praktickej výuky – areál Mierová

1.3. Rekonštrukcia spoločného pracoviska s podnikateľmi a prístavba stolárskej dielne

Hlavná aktivita 2: Modifikácia a terénne úpravy areálu Mierová (typ akt. F Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny).

Hlavná aktivita 3: Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Medzilaborce (typ akt. A Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk).

Zriadovateľom Spojenej školy, Duchnovičova 506, Medzilaborce je Prešovský samosprávny kraj.

Kalendár

<< Máj 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.