header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Projekty > Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK

Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK

zlepsenie_stredneho_odborneho_skolstva_v_psk.png

Základné údaje projektu:

Projekt s názvom: Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji

Číslo projektu: 312011ALF7

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 312010 - 1. Vzdelávanie

Prijímateľ: Prešovský samosprávny kraj

Miesto realizácie projektu: Implementácia projektu bude v 5 okresoch Prešovského kraja: Prešov, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Medzilaborce

Zapojené SOŠ v rámci 5 okresov:

• SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
• SOŠ polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
• Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
• SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce
• Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

Začiatok projektu: 08/2020

Ukončenie projektu: 12/2023

Celkové oprávnené výdavky: 4 957 766,50 €

Maximálna výška NFP: 4 709 878,17 €

Cieľové skupiny:

• Žiaci základných škôl
• Žiaci stredných odborných škôl
• Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci stredných odborných škôl v zmysle platnej legislatívy.

Hlavný cieľ projektu:

• Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v Prešovskom samosprávnom kraji reflektujúc potreby trhu práce

Čiastkové ciele projektu:

• Prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce
• Zvýšenie zapojenia zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania
• Podpora vzniku partnerstiev medzi poskytovateľmi stredoškolského odborného vzdelávania a zamestnávateľmi
• Skvalitnenie tvorby stratégií a vzdelávacích politík na úrovni regionálnej samosprávy PSK

Popis projektu:

Národný projekt je jedným z výstupov iniciatívy „Catching-up Regions" v Prešovskom samosprávnom kraji v rámci komponentu školstva a je súčasťou integrovaného zámeru rozvoja odborného vzdelávania na území PSK, ktorý bude financovaný z viacerých operačných programov:
• Operačný program Ľudské zdroje 2014 – 2020 (ďalej aj „OPĽZ"),
• Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej aj „IROP"),
• Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (ďalej aj „OP II").

Finálnym cieľom integrovaného prístupu je rozvoj a zvýšenie kvality obsahového, personálneho, materiálno-technického a priestorového vybavenia stredných odborných škôl na území PSK.

Predmetom národného projektu je navrhnúť systém opatrení pre odstránenie nesúladu a identifikovaných problémových oblastí v rámci inovácií školských vzdelávacích programov, vzdelávania pedagogických zamestnancov a vytvorenie regionálnej platformy pre kľúčové zainteresované strany, ktorá by formálnejšie zapájala zamestnávateľov do zvyšovania efektívnosti stredného odborného školstva. Základný proces a navrhované opatrenia v rámci NP vytvoria návod pre konkrétne kroky zo strany úradu PSK v budúcnosti pre rozvoj ďalších stredných škôl odborného vzdelávania a prípravy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a zároveň môžu slúžiť ako aplikovateľný model prístupu k zvyšovaniu efektívnosti stredného odborného vzdelávania na národnej úrovni.

Dôležitým aspektom v rámci všetkých aktivít národného projektu je spolupráca malých a stredných podnikateľov so strednými odbornými školami, čím sa zabezpečuje väčšia previazanosť odborného vzdelávania a prípravy v školách s potrebami zamestnávateľov. Spolupráca medzi PSK, školami a zamestnávateľmi vedie k skvalitneniu vzdelávacieho systému a zvýšeniu kvalifikácie pracovnej sily pre trh práce a je nástrojom zníženia nezamestnanosti mladých ľudí v regióne.

Hlavná aktivita a podaktivity v rámci projektu:

• Zlepšenie a inovácia SOŠ na území PSK prostredníctvom inovácie ŠkVP, obsahov a metód vzdelávania, vytvorenia regionálnej platformy v oblasti školských politík prepojenej s trhom práce a vzdelávania pedagogických zamestnancov

o Realizácie analýzy vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a žiakov s cieľom identifikovať hlavné oblasti
nesúladu medzi ponúkanými školskými vzdelávacími programami a požadovanými zručnosťami na trhu práce

o Vzdelávanie a profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov, vrátane majstrov odborného výcviku pre inováciu
vzdelávacieho procesu a zvyšovanie ich odborných a praktických kompetencií

o Tvorba, resp. inovácia a realizácia školských vzdelávacích programov a materiálov zameraných na zvýšenie
kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce

o Vytvorenie regionálnej platformy v oblasti školských politík prepojenej s trhom práce

o Marketingové aktivity na zvýšenie atraktivity odborov žiadaných trhom práce a zlepšenie náboru žiakov pre systém
SOŠ

o Riadenie projektu a koordinácia aktivít

www.esf.gov.sk

www.minedu.sk

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.