header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Projekty > Stretnutie mládeže Eurokarpatského regiónu

Stretnutie mládeže Eurokarpatského regiónu

 • I. ročník SMEKR

  I. ročník SMEKR

  V dňoch 21. - 22. júna 2007 sa v priestoroch Strednej odbornej školy Andyho Warhola v Medzilaborciach uskutočnilo slávnostné otvorenie medzinárodného stretnutia mládeže. Zámerom stretnutia bolo ponúknuť mladým ľuďom príležitosti na lepšie vzájomné spoznávanie sa a na porovnávanie odborných zručností a schopností v študovaných odboroch. Spoznali bohaté kultúrne, spoločenské a národnostné tradície rusínskeho etnika žijúceho na oboch stranách Karpát v zjednocujúcej sa Európe s cieľom posilniť národnostnú identitu mladých ľudí z Karpatského euroregiónu.

  Na stretnutí sa zúčastnili družobné školy :

  ZESPOŁU SZKÓŁ im. II Czechoslowackiej Brygady Spadochronowej, Nowosielce, Republika Poľska
  Višnianska štátá poľnohospodársko- technicka škola, Višnia, Ukrajina 
  ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 im. I. ŁUKASIEWICZA w SANOKU, Republika Poľska 
  ZESPOŁU SZKÓŁ Drzewnych im. Mikolaja Kopernika w Lesku, Republika Poľska 

  Hostia stretnutia:

  PhDr. Tarabčáková Iveta, vedúca oddelenia metodických činností
  Gnip Jaroslav
  Mgr. Velecká Martina
  Ing. Solej Ivan, poslanec za VÚC - Prešov

  Celé stretnutie bolo spolufinancované z prostriedkov projektu pre národnostné menšiny žijúce na Slovensku.

  0001
  0002
  0004
  0005
  0006
  0007
  0008
  0009
  0010
  0011
  0012
  0013
  0014
  0015
  0016
  0017
  0018
  0019
  0020
  0021
  0022
  0023
  0024
  0025
  0026
  0027
  0028
  0029
  0030
  0031
  0032
  0033
  0034
  0035
 • II. ročník SMEKR

  II. ročník SMEKR

  15303835791
  15303835792
  15303835793
  15303835794
  15303835795
  15303835796
  15303835797
  15303835798
  15303835799
  153038357910
  153038357911
  153038357912
  153038357913
  153038357914
  153038357915
  153038357916
  153038357917
  153038357918
  153038357919
  153038357920
  153038357921
  153038357922
  153038357923
  153038357924
  153038357925
  153038357926
  153038357927
  153038357928
  153038357929
  153038357930
  153038357931
  153038357932
  153038357933
  153038357934
  153038357935
  153038357936
  153038357937
  153038357938
  153038357939
  153038357940
  153038357941
  153038357942
  153038357943
  153038357944
  153038357945
  153038357946
  SMEKR2
 • III. ročník SMEKR

  III. ročník SMEKR

  Tretie stretnutie mládeže eurokarpatského regiónu:

  Už tradične v dňoch 24. - 25. septembra 2009 sa v priestoroch Strednej odbornej školy Andyho Warhola v Medzilaborciach uskutočnilo slávnostné otvorenie tretieho ročníka medzinárodného stretnutia mládeže pod záštitou pána Dušana Čaploviča, podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Zámerom stretnutia bolo ponúknuť mladým ľuďom príležitosti na lepšie vzájomné spoznávanie sa, na porovnávanie odborných zručností a schopností v študovaných odboroch a športových výkonoch. Spoznali bohaté kultúrne, spoločenské a národnostné tradície rusínskeho etnika žijúceho na oboch stranách Karpát v zjednocujúcej sa Európe s cieľom posilniť národnostnú identitu mladých ľudí z Karpatského euroregiónu. Na medzinárodné stretnutie boli pozvané stredné školy z Poľskej republiky, Ukrajiny, Maďarskej republiky, Bulharska a Srbska.

  Hostia stretnutia:

  p. SZIGETTY, poslanec NR SR
  Ing. Solej Ivan , poslanec za VÚC - Prešov
  Mgr. CINOVÁ, MPC - Prešov
  Ing. DIMUN, riaditeľ strojárského závodu s.r.o KOVOSTROJ - Medzilaborce
  Ing. FUFAĽ, vedúci pracovník strojárského závodu s.r.o KOVOSTROJ - Medzilaborce
  riaditelia ZŠ z regiónu Medzilaborce
  riaditelia Detských Domovov z regiónu Medzilaborce

  Po ukončení kultúrneho programu p. Ing. Ivan Solej slávnostne otvoril prestrihnutím pásky a prvým výkopom futbalovej lopty na bránu ihriska, používanie multifunkčného ihriska ktoré sa vystavalo pri areáli ŠOŠ AW v Medzilaborciach. Športové multifunkčné ihrisko má slúžiť naším žiakom, pedagogickému kolektívu ako aj širokej verejnosti pre prinavrátenie športu späť na školy.

  Ďalším programom bola súťaž odborných zručnosti a športových aktivít zúčastnených škôl, kde si žiaci mohli zmerať a porovnať odborné vedomosti a športové výkony. Ceny za najlepší výrobok, najlepší účes a najlepšie športové výkony slávnostné udelila riaditeľka školy Ing. SOLEJOVÁ Eva na rekreačnom stredisku DANOVÁ.

  V druhom dní stretnutia mládeže sa žiaci jednotlivých regiónov prezentovali prácou „Predstavujem svoju školu a moje mesto.“ Po skončení prezentácie si návšteva prezrela pamiatky a pamätihodnosti Medzilaboriec a okolia. V poobedňajších hodinách nasledoval záver a slávnostné ukončenie tretieho ročníka stretnutia eurokarpatskej mládeže. Veríme , že žiaci ako aj pedagogický dozor si odniesli tie najkrajšie dojmy a zážitky.

  Celé stretnutie bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky.

  Ing. VEĽAS Štefan

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • IV. ročník SMEKR

  IV. ročník SMEKR

  IV. ročník Stretnutia mládeže eurokarpatského regiónu 

  7. októbra 2010 sme v našej škole opäť privítali hostí zo stredných škôl z Ukrajiny, Poľska a Srbska na IV. ročníku Stretnutia mládeže eurokarpatského regiónu. Medzinárodné podujatie bolo bohaté na aktivity, z ktorých najväčšiu pozornosť pútali kultúrny program, volejbalový turnaj, kadernícka a drevárska súťaž, súťaž fotografií a kresieb. 

  Prítomných v jedálni školy privítala Mgr. Gičová. Po úvodnom slove riaditeľky školy Ing. Evy Solejovej nasledoval kultúrny program. Svojimi speváckymi kvalitami všetkých prítomných zaujali žiaci našej školy  Jarka Lukáčová z II. NŠ a Roland Guba z I. A triedy. Na akordeóne ich sprevádzala Mgr. Zlatica Timčisková zo ZŠ na Duchnovičovej ulici. Do programu sa zapojili aj zahraniční študenti. Kristína Sabadoš z Ruského Kerestúra zarecitovala báseň a žiaci z Poľska sa prezentovali ľudovým tancom a spevom.

  Veľmi napínavý bol volejbalový turnaj, ktorý sa odohral za priaznivého slnečného počasia na multifunkčnom ihrisku i v telocvični školy. Víťazmi sa stali žiaci zo Sanoka, na striebornej priečke sa umiestnili naši chlapci, tretí skončili študenti z mesta Nowosielce. Štvrté miesto si odniesli študenti z Leska a Ruský Kerestúr obsadil posledné miesto.

  Naša škola zožala veľký úspech v kaderníckej súťaži, pretože v kategórii Účes nevesty a Chlapčenský účes z ulice sme získali 1. miesto. Nesklamali ani chlapci v drevárskej súťaži. T. Mican a L. Čerňa svojím precíznym opracovaním drevenej stoličky si vybojovali taktiež 1. miesto. V rámci súťaže umeleckej fotografie a kresby si ocenenia odniesli Žaneta Hnatičová zo IV. A a Kristína Sabadoš z Ruského Kerestúra.

  Na sklonku dňa si všetci súťažiaci vydýchli a vychutnávali si slávnostné odovzdávanie ocenení uprostred prekrásnej prírody rekreačného strediska Danová. Pozdraviť ich prišli i riaditelia poľských škôl a starosta mesta Sanok.

  Druhý deň medzinárodného stretnutia bol v znamení odborných prednášok o systéme vzdelávania jednotlivých zúčastnených krajín. V diskusii vystúpila riaditeľka našej školy a riaditeľ základnej a strednej školy z Ruského Kerestúra. Svojou prednáškou o Slovanoch a národoch Európy zaujal i Milan Sidor, funkcionár Medzinárodného slovanského výboru v Prahe. Nechýbala ani ukážka moderného vyučovania matematiky a chémie s využitím interaktívnej tabule, ktorú viedla Mgr. Savčaková.

  Dva dni ubehli veľmi rýchlo a my sme sa museli rozlúčiť so svojimi priateľmi zo zahraničia. Veríme, že k nám opäť o rok zavítajú na piaty, jubilejný ročník.

  Zúčastnené školy IV. ročníka SMEKR-u:
  Stredná odborná škola Andyho Warhola Medzilaborce, Slovensko
  Zespol Szkol drzewnych Lesko, Poľsko
  Zespol Szkol Sanok, Poľsko
  Zespol Szkol Nowosielce, Poľsko
  Gymnázium Ruský Kerestúr, Srbsko
  Višnianska štátna škola poľnohospodársko - technická, Ukrajina

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • V. ročník SMEKR

  V. ročník SMEKR

  Stredná odborná škola Andyho Warhola v Medzilaborciach opäť privítala na svojej pôde hostí zo zahraničia i z domova. V dňoch 29. 9. – 30. 9. 2011 už po piatykrát organizovala medzinárodné Stretnutie mládeže eurokarpatského regiónu (SMEKR), na ktorom nechýbali študenti stredných škôl z Poľska, Ukrajiny a Srbska. Pozvanie prijali aj zástupcovia odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja, predsedovia Rusínskej obrody v Srbsku a na Slovensku, poslanec VÚC a primátor mesta Medzilaborce i ďalší hostia z medzilaboreckého regiónu.

  Program stretnutia bol veľmi pestrý. Po slávnostnom otvorení nasledoval kultúrny program, do ktorého sa zapojili aj študenti zo Sanoka a Nowoseliec. Po skončení oficiálnej časti boli riaditelia škôl z Poľska, Ukrajiny, Srbska ako aj zástupcovia PSK a predsedovia Rusínskej obrody v Srbsku a na Slovensku po prvýkrát v rámci SMEKR-u prijatí na Mestskom úrade v Medzilaborciach pánom primátorom I. Solejom.

  Študenti našej školy a družobných škôl aj tento rok súťažili v športe. Volejbalový turnaj sa odohral v telocvični školy i na multifunkčnom ihrisku. Minuloročné víťazstvo obhájili žiaci zo Sanoka, na striebornej priečke sa umiestnilo družstvo z Leska, tretie skončili volejbalistky z Ruského Kerestura.

   V priestoroch školy na Mierovej ulici si žiaci zmerali sily v súťažiach zručností. V odbore kaderník žiačky tvorili účesy podľa vlastného výberu. Najúspešnejšie boli študentky zo Sanoka, ktoré sa prezentovali slávnostným účesom. Extravagantný účes našich žiačok K. Drugovej a S. Ďuricovej  takisto oslovil odbornú porotu a dievčatá obsadili druhé miesto. Kaderníčky z Leska obsadili tretiu priečku. Úspešní boli aj chlapci v odbore stolár. Ich úlohou bolo vyhotoviť poličku. Aj keď prvé a tretie miesto patrilo žiakom z Leska, naši druháci M. Chripak a L. Mirman obsadili pekné druhé miesto.

  V rámci umeleckej tvorby žiaci jednotlivých škôl prezentovali svoje výtvarné umenie. Z prvého miesta sa tešil študent našej školy M. Varecha. Druhé a tretie miesto patrilo žiakom z Nowoseliec a Sanoka. Novinkou V. ročníka SMEKR-u bola súťaž pedagogických zamestnancov zúčastnených škôl v elektronických šípkach. Najviac sa darilo družstvu z Nowoseliec.

  V podvečer si všetci hostia a súťažiaci vychutnávali slávnostné odovzdávanie cien. Nasledovala voľná zábava. Nechýbala vatra priateľstva, hudba, spev či tanec.

  Na druhý deň medzinárodného stretnutia sa po prvýkrát hostia zo Srbska, Ukrajiny ako aj zástupcovia našej školy zúčastnili na prehliadke historických pamätihodností Sanoka. Návšteva mesta sa uskutočnila na pozvanie viceprimátora Sanoka a riaditeľky Strednej odbornej školy No 5.

  Piaty ročník Stretnutia mládeže eurokarpatského regiónu sa po prvýkrát konal bez podpory Úradu vlády SR. Veľká vďaka preto patrí našim sponzorom: Inštitútu NAPS, poslancovi VÚC a primátorovi Medzilaboriec, firme DREAL – A. Černega, firme ELSOLE v Humennom, predsedovi Rusínskej obrody na Slovensku a výkonnému tajomníkovi Svetovej rady Rusínov, RZ pri SOŠ A. Warhola, riaditeľovi školských majetkov v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a firme BHF, s. r. o. Medzilaborce. Iba vďaka sponzorom škola mohla zorganizovať stretnutie nielen študentov zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Srbska, ktorí si zmerali svoje sily v odborných zručnostiach, v športe a vo vlastnej umeleckej tvorbe, ale aj pedagógov, ktorí si každoročne vymieňajú svoje skúsenosti z výchovno-vzdelávacieho procesu.

  Dva dni ubehli ako voda a my veríme, že sa znovu všetci o rok uvidíme a prežijeme krásne chvíle v duchu našej hymny: "Daj že, Bože, dobryj čas."

  Mgr. Miroslava Gičová

  0001
  0002
  0003
  0004
  0005
  0006
  0007
  0008
  0009
  0010
  0011
  0012
  0013
  0014
  0015
  0016
  0017
  0018
  0019
  0020
  0021
  0022
  0023
  0024
  0025
  0026
  0027
  0036
  0037
  0038
  0041
  0042
  0044
  0045
  0046
  0047
  0051
  0052
  0053
  0054
  0055
  0056
  0057
  0058
  0059
  0060
  0061
  0062
  0065
  0066
  0069
  0072
  0073
  0074
  0075
  0076
  0077
  0078
  0079
  0080
  0081
  0098
  0099
  0100
  0101
  0102
  0103

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.