header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Prijímacie skúšky > Prijímacie konanie - nadstavbové štúdium

Prijímacie konanie - nadstavbové štúdium

Kritériá prijímacieho konania do prvého ročníka nadstavbového štúdia na schválené odbory vzdelávania Strednej odbornej školy polytechnickej Andyho Warhola

Prijímacie konanie sa riadi nasledujúcimi právnymi predpismi:

Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 69 Prijímanie na externú formu štúdia, kombinovanú formu štúdia a na nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy v stredných školách),

zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (výkon štátnej správy v prvom stupni),

vyhláška MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách,

zákon NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

zákon NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odbor školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja v Prešove odsúhlasil pre prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022 nasledovné počty tried a žiakov:

Nadstavbové denné štúdium: 2 ročné

Schválený počet tried: 1

Počet žiakov: 30
6426 L vlasová kozmetika: 10 žiakov
3347 L drevárska a nábytkárska výroba: 10 žiakov
2414 L 01 - strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení: 10 žiakov

Kritériá na prijímanie uchádzačov, ktorí sa hlásia na nadstavbové štúdium:

Bez prijímacej skúšky.

Termíny konania prijímacej skúšky:

1. termín: 21. 6. 2021
2. termín: 27. 8. 2021

Prihlášku na prijímacie konanie podáva uchádzač riaditeľovi školy do 31. mája 2021. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla 2021.

V zmysle § 69 ods.4 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení budú uchádzači prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky.

Podmienky prijatia do 1. ročníka sú:

1. Úspešné ukončenie štúdia v príslušnom učebnom odbore

2. Celkový priemer prospechu v 3. ročníku učebného odboru

3. V prípade zhodného priemeru prospechu v 3. ročníku u viacerých uchádzačov rozhodujú známky z predmetov v poradí SJL, MAT. V prípade rovnosti sa posudzuje priemer a potom známky v poradí SJL, MAT z 2. ročníka, prípadne 1. ročníka učebného odboru.

Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača na štúdium na základe výsledkov prijímacieho konania do troch dní odo dňa konania prijímacej skúšky. Pri tomto rozhodovaní berie do úvahy aj zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania. Spolu z rozhodnutím zašle uchádzačovi aj záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

V Medzilaborciach, dňa 5. 5. 2021

Schválila: Mgr. Jarmila Savčaková
riaditeľka SOŠ polytechnickej Andyho Warhola Medzilaborce

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.