header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Prijímacie skúšky > Prijímacie konanie 2022/2023

Prijímacie konanie 2022/2023

Organizačná zložka SOŠ polytechnická Andyho Warhola

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade  určujem tieto kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka  pre školský rok 2022/2023:

 

I. Všeobecné údaje

1. Na základe stanoveného najvyššieho počtu žiakov Odborom školstva Úradu PSK riaditeľka školy môže prijať na štúdium do prvého ročníka v školskom roku 2022/2023 do jednej triedy takýto počet žiakov:

1 trieda študijných odborov

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení -  8 žiakov
2682 K mechanik počítačových sietí - 8 žiakov
6442 K obchodný pracovník - 8 žiakov

1 trieda učebných odborov

3355 H stolár - duálne vzdelávanie - 9 žiakov
6456 H kaderník - 10 žiakov

2. Termíny prijímacej skúšky:

1. kolo

1. termín - 02. 05. 2022

2. termín - 09. 05. 2022

2. kolo - 21.06.2022

3. Profilovými predmetmi sú slovenský jazyk a literatúra a matematika.

4. Poradie žiakov, na základe ktorého sa budú prijímať na štúdium, bude zostavené na základe bodov z Testovania 9 – 2022, výsledkov v prospechu na ZŠ, bodov za predmetové olympiády a individuálne vedomostné súťaže, bodov za prijímaciu skúšku zo slovenského  jazyka a literatúry a bodov za prijímaciu skúšku z matematiky.

 

II. Určenie poradia žiakov v prijímacom konaní

Žiaci, ktorí sa hlásia do študijných odborov, vykonajú prijímaciu skúšku, budú prijímaní na základe poradovníka zostaveného podľa získaných bodov za jednotlivé čiastkové kritéria.

Žiak splní podmienky prijatia pri dosiahnutí minimálne 120 bodov.

Žiaci, ktorí sa hlásia do trojročných učebných odborov budú prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky. Poradie žiakov sa určí podľa priemerného prospechu za I. polrok 9. ročníka ZŠ. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší priemer v 8. ročníku, prípadne 7. ročníku štúdia v ZŠ.

1. Bodovací systém (štvorročné študijné odbory)

Bodovať sa bude:

a) Testovanie 9 - 2022 sa rovná percentu úspešnosti v jednotlivých predmetoch. Maximálny počet bodov za Testovanie 9 – 2022  je 100 bodov za slovenský jazyk a literatúru a 100 bodov za matematiku, spolu 200 bodov.

b) priemerný prospech zo základnej školy s možnosťou získať maximálne 50 bodov.

Každý žiak bude hodnotený podľa priemerného prospechu dosiahnutého v 2. polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ tak, že za priemerný prospech z oboch ročníkov získa:

od 1,00 do 2,00 - 50 bodov

od 2,01 do 3,00 - 40 bodov

od 3,01 do 4,00 - 30 bodov

nad 4,01 - 0 bodov

Riaditeľka školy vytvorí a zverejní systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania.

Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval“, nahradí toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

c) za výsledky z prijímacej skúšky maximálne 100 bodov
Slovenský jazyk a literatúra - 50 bodov
Matematika - 50 bodov

d) body za umiestnenie v olympiádach

Úspešní riešitelia olympiád, ktorí priložia potvrdenie k prihláške na štúdium, dostanú 5 bodov za účasť v okresnom kole a 10 bodov za účasť vo vyššom kole, maximálne 30 bodov.

Riaditeľom ZŠ alebo notárom overený doklad o umiestnení žiaka zákonný zástupca uchádzača zašle spolu s prihláškou alebo osobne donesie  do 21. 04. 2022.

Maximálny počet bodov je 350 plus body za umiestnenie v olympiádach.

V prípade rovnosti bodov o poradí bude rozhodovať :
1. zmenená pracovná schopnosť/platné len písomné rozhodnutie posudkovej komisie/
2. vyšší počet bodov z prijímacej skúšky
3. lepší priemerný prospech za 1. polrok 9. ročníka
4. lepší priemerný prospech za 8. ročník

2. Oznámenie o prijímacom konaní (osobný kód žiaka a ďalšie informácie) bude doručené uchádzačovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi najneskôr do 25. 04. 2022.

 

III. Rozhodnutie o žiakovi bez prijímacej skúšky

Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete úspešnosť najmenej 80%, bude prijatý bez prijímacej skúšky. Rozhodnutie o prijatí bez prijímacej skúšky zašle uchádzačovi riaditeľka školy najneskôr 7 dní pred konaním prijímacej skúšky, t. j. 21. 04. 2022.

 

IV. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. 05. 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.

Výsledky budú zverejnené pri vstupe do budovy školy a na webovom sídle školy, www.sosaw.sk, v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu riaditeľky školy podať v stanovenom termíne odvolanie.

 

V. Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium

Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 23. 05. 2022. Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení resp. nenastúpení žiaka na štúdium bude v prílohe rozhodnutia o prijatí na štúdium.

 

Upozornenie: Ak potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak strednej škole do stanoveného termínu nedoručí, budeme to považovať za nezáujem o štúdium v našej škole a uvoľnené miesto sa naplní ďalším uchádzačom v poradí.                                                    

 

V Medzilaborciach 26. 01. 2022

Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

 

Prijímacie konanie 2022/2023 organizačná zložka Gymnázium

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade určujem tieto kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka 4 – ročného študijného odboru 7902J gymnázium pre školský rok 2022/2023:

 

I. Všeobecné údaje

1. Na základe stanoveného najvyššieho počtu žiakov Odborom školstva Úradu PSK riaditeľka školy môže prijať na štúdium do prvého ročníka gymnázia v školskom roku 2022/2023 do jednej triedy 17 žiakov.

2. Termíny prijímacej skúšky:

1. kolo

1. termín - 02. 05. 2022

2. termín - 09. 05. 2022

2. kolo - 21. 06. 2022

3. Profilovými predmetmi sú slovenský jazyk a literatúra a matematika.

4. Poradie žiakov, na základe ktorého sa budú prijímať na štúdium, bude zostavené na základe bodov z Testovania 9 – 2022, výsledkov v prospechu na ZŠ, bodov za predmetové olympiády a individuálne vedomostné súťaže, bodov za prijímaciu skúšku zo slovenského  jazyka a literatúry a bodov za prijímaciu skúšku z matematiky.

 

II. Určenie poradia žiakov v prijímacom konaní

1. Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí na základe súčtu bodov získaných za:

- Testovanie 9 - 2022  zo slovenského  jazyka a literatúry a matematiky,

- prospech na ZŠ,

- umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach a individuálnych súťažiach,

- prijímaciu skúšku zo slovenského  jazyka a literatúry a z matematiky.

Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak v prijímacom konaní získať, je 600 bodov.

a) Počet získaných bodov do poradia za Testovanie 9 - 2022 sa rovná percentu úspešnosti v jednotlivých predmetoch.

Maximálny počet bodov za Testovanie 9 – 2022  je 100 bodov za slovenský jazyk a literatúru a 100 bodov za matematiku, spolu 200 bodov.

b) Bodmi za prospech na ZŠ sa zohľadňuje koncoročná klasifikácia z povinne klasifikovaných predmetov v 8. ročníku a v 1. polroku 9. ročníka ZŠ takto: študijný priemer 1,00 sa hodnotí počtom bodov 50. Za každú dvojku sa odpočítajú 2 body, za každú trojku 3 body a za každú štvorku 10 bodov. Žiak môže získať za každý ročník max. 50 bodov, spolu max. 100 bodov.

Riaditeľka školy vytvorí a zverejní systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania.

Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval“, nahradí toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

c) Body za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach a individuálnych vedomostných súťažiach v 6., 7., 8. alebo v 9. ročníku ZŠ sa prideľujú takto:

- obvodné kolo: 1., 2. alebo 3. miesto – 20, 15 alebo 10 bodov,

- krajské kolo: 1., 2. alebo 3. miesto – 50, 40 alebo 30 bodov,

- celoslovenské a vyššie kolo: 1., 2. alebo 3. miesto – 100, 90 alebo 80 bodov.

Žiak môže do poradia získať body za najvyššie umiestnenie. Maximálny počet bodov, ktorý môže žiak za túto oblasť získať, je 100 bodov.

Riaditeľom ZŠ alebo notárom overený doklad o umiestnení žiaka zákonný zástupca uchádzača zašle spolu s prihláškou alebo osobne donesie na gymnázium do 21. 04. 2022.

d) prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry – maximálne 100 bodov

e) prijímaciu skúšku z matematiky – maximálne 100 bodov.

2. Uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak v každom predmete získa aspoň 30 bodov. V tom prípade žiak splní kritériá na prijatie na štúdium, ak úspešne vykoná prijímacie skúšky z obidvoch predmetov, podrobí sa testovaniu v obidvoch predmetoch v Testovaní 9 - 2022  s priemernou úspešnosťou najmenej 30% a zároveň získa najmenej 30 bodov za prospech na ZŠ podľa bodu II. 1. b).

3. Pri rovnosti bodov o poradí bude rozhodovať:

a) zmenená pracovná schopnosť (platné len písomné rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia doručené zákonným zástupcom do 22. 4. 2022),

b) celkový výsledok dosiahnutý v Testovaní 9 - 2022 ,

c) priemerný prospech na ZŠ za 8. ročník a 1. polrok 9. ročníka,

d) vyšší počet bodov v Testovaní 9 - 2022 z matematiky,

e) vyšší počet bodov v Testovaní 9 - 2022 zo slovenského jazyka.

4. Oznámenie o prijímacom konaní (osobný kód žiaka a ďalšie informácie) bude doručené uchádzačovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi najneskôr do 25.04.2022.

 

 

III. Rozhodnutie o žiakovi bez prijímacej skúšky

Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete úspešnosť najmenej 90%, bude prijatý bez prijímacej skúšky. Rozhodnutie o prijatí bez prijímacej skúšky zašle uchádzačovi riaditeľka školy najneskôr 7 dní pred konaním prijímacej skúšky, t. j. 21.04.2022.

 

 

IV. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18.05.2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.

Výsledky budú zverejnené pri vstupe do budovy školy a na webovom sídle školy, www.sosaw.sk , v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu riaditeľky školy podať v stanovenom termíne odvolanie.

 

V. Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium

Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 23.05.2022. Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení resp. nenastúpení žiaka na štúdium bude v prílohe rozhodnutia o prijatí na štúdium.

 

Upozornenie: Ak potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak strednej škole do stanoveného termínu nedoručí, budeme to považovať za nezáujem o štúdium v našej škole a uvoľnené miesto sa naplní ďalším uchádzačom v poradí.

 

 

V Medzilaborciach 26.01.2022                                                     

Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.