Táto stránka využíva cookies. Tento oznam sa po Vašom súhlase viac neobjaví.
header-01header-02header-03header-04header-05header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky

 • Študijné a učebné odbory v šk. roku 2021/2022

  4-ročné študijné odbory
  Úplne stredoškolské vzdelanie s maturitou v štvorročných študijných odboroch

  2426 K 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

  Absolvent je kvalifikovaný odborný technický pracovník, ktorý vykonáva všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej a technologickej dokumentácie. Efektívne využíva informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci, na vytvorenie technickej dokumentácie, návrhu a kreslenie výkresovej dokumentácie, na vytvorenie programov pre obsluhu a riadenie strojov a zariadení. Je schopný pred spustením stroja používať simulačné programy pre výrobu.

  2682 K 00 mechanik počítačových sietí

  Jedná sa o 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou. Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácií, informačných technológií, hardvéru, softvéru počítača a počítačových sietí. Svoje vedomosti a zručnosti vie využívať nielen pre obsluhu zariadení na spracovanie informácií, návrhy a realizáciu komunikačných systémov, ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie chýb a porúch na týchto zariadeniach. Má vedomosti z oblasti podnikania, manažmentu a marketingu v danej oblasti. Dokáže urobiť návrh informačného a komunikačného systému, poukázať a obhájiť výhody daného riešenia a spracovať kompletnú cenovú ponuku.

  6442 K 00 obchodný pracovník

  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne vykonávať činnosti obchodno-podnikateľského charakteru a poskytovať služby v oblasti obchodu. Po nadobudnutí praxe je pripravený pracovať v súkromnom a štátnom sektore ako kvalifikovaný prevádzkový a riadiaci pracovník na úseku obstarávania, nákupu a predaja tovarov, skladového hospodárstva, vybavovania a vyhotovenia písomností spätých s touto činnosťou.

  3-ročné učebné odbory
  Trojročné učebné odbory s možnosťou ďalšieho štúdia v nadstavbovom štúdiu

  6456 H 00 kaderník

  Absolvent vzdelávacieho programu je schopný uplatniť sa vo svojom povolaní so všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami aplikovateľnými v praxi. Príprava utvára predpoklady na to, aby bol absolvent po príslušnej praxi schopný zhotoviť jednoduché i zložité spoločenské a večerné účesy s použitím vlasových doplnkov, upraviť účesy podľa predlôh, farbiť vlasy s použitím nových foriem farbenia a odfarbovania, melírovať vlasy, využívať nové poznatky a technológie. Absolvent získa schopnosť riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine, aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať. Vzdelávanie pripravuje absolventa pre uplatnenie sa v osobných, prevádzkových službách a v súkromnom podnikaní.

  2464 H 00 strojný mechanik

  Absolventi odboru vykonávajú svoje povolanie zväčša vo výrobných halách, v moderných prevádzkach s vysokým stupňom automatizácie výroby. Pracujú pri výrobe, opravách, obsluhe a údržbe strojov a zariadení, hlavne na konvenčných obrábacích strojoch a vykonávajú jednoduché a pomocné kvalifikované práce. Absolvent odboru má možnosť pokračovať v nadstavbovom dvojročnom štúdiu s maturitou v odbore 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení.
  2-ročné učebné odbory

  3161 F 00 praktická žena

  Absolventi po ukončení prípravy a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sú zaučenými alebo zaškolenými pracovníkmi pre vykonávanie jednoduchých pracovných operácií a činností v prevádzkach, pri pomocných prácach v kuchynských zariadeniach prevádzok spoločného stravovania a prácach so surovinami potravinového charakteru, pri pomocných prácach v záhradníctve, v jednoduchej poľnohospodárskej výrobe a pri pomocných prácach v sociálnych zariadeniach. Ovládajú obslužné práce pri starostlivosti o deti, chorých a starých ľudí a základné hygienické požiadavky pri opatere odkázaných ľudí. Učebný odbor pripravuje žiakov na jednoduché procesy v používaní menej náročných strojov a zariadení z oblasti textilnej a odevnej výroby.

  3383 F 00 spracúvanie dreva

  Vzdelávanie zahŕňa najzákladnejšie teoretické poznatky a ich aplikáciu v praktických činnostiach drevárskej a stolárskej výroby pri výrobe výrobkov z dreva, pri výrobe nábytku, na manipuláciu s materiálom, na základné práce spojené s ručným opracovaním dreva a materiálov na báze povrchovej úpravy. Absolventi učebného odboru sú zaučení na základné robotnícke profesie v odvetví.

  2-ročné nadstavbové štúdium
  Dvojročné nadstavbové štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov s výučným listom, je ukončené maturitnou skúškou

  3347 L 00 - drevárska a nábytkárska výroba

  Absolventi si prehĺbia poznatky o materiáloch používaných v drevospracujúcom a nábytkárskom priemysle, o trendoch vývoja drevených konštrukcií, dreveného a čalúneného nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov. Rozšíria si vedomosti z oblasti ekonomiky výroby, a to najmä so zreteľom na základy organizácie a riadenia výrobných procesov v podnikovej i podnikateľskej sfére.

  6426 L 00 - vlasová kozmetika

  Medzi vedomosti absolventa tohto odboru patria vedomosti o kvalite vlasov, účinkoch a zložení kaderníckych prípravkov, ovláda základné ekonomické zákonitosti zamerané na podnikanie, vedenie účtovníctva. V rámci odbornej spôsobilosti je to ovládanie kaderníckych pracovných postupov a nových pracovných techník v kaderníckej praxi.

  2414 L 01 – strojárstvo, výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

  Odbor je určený pre absolventov učebných odborov strojárskeho zamerania. Kladie dôraz na využívanie progresívnych technológií v strojárenstve. Poskytuje vedomosti k úspešnému prevádzkovaniu súkromného podniku alebo živnosti. Absolvent pozná technickú dokumentáciu a vie ju samostatne čítať a používať. Absolvent získa vedomosti a zručnosti z oblasti zobrazovania strojových súčiastok, konštrukčných a technologických postupov, základov elektrotechniky, automatizácie, elektroniky a vedomosti ekonomického charakteru.

 • Počet tried a žiakov

  Počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2021/2021 určený Prešovským samosprávnym krajom:

  1 trieda štvorročných študijných odborov  
  2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení     8 žiakov
  2682 K mechanik počítačových sietí 8 žiakov
  6442 K obchodný pracovník 8 žiakov
     
  1 trieda trojročných učebných odborov  
  2664 H strojný mechanik 8 žiakov
  6456 H kaderník 12 žiakov
     
  1 trieda dvojročných učebných odborov  
  3161 F praktická žena 7 žiakov
  3383 F spracúvanie dreva 10 žiakov
 • Prijímacie konanie

  Kritériá prijímacieho konania do prvého ročníka na schválené odbory vzdelávania Strednej odbornej školy polytechnickej Andyho Warhola

  V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po prerokovaní v pedagogickej rade, riaditeľka školy určuje tieto podmienky prijímacieho konania:

  1. Termíny prijímacieho konania

  1. kolo prijímacieho konania :
  1. termín: 03. 5. 2021
  2. termín: 10. 5. 2021

  2. kolo prijímacieho konania : 22.06.2021

  2. Prijímacia skúška

  Žiaci, ktorí sa hlásia do študijných odborov, vykonajú prijímaciu skúšku, budú prijímaní na základe poradovníka zostaveného podľa získaných bodov za jednotlivé čiastkové kritéria.

  Žiak splní podmienky prijatia pri dosiahnutí minimálne 50 bodov.

  Žiaci, ktorí sa hlásia do dvojročných a trojročných odborov budú prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky. Poradie žiakov sa určí podľa priemerného prospechu za I. polrok 9. ročníka. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší priemer v 8. ročníku prípadne 7. ročníku štúdia.

  3. Bodovací systém (štvorročné študijné odbory)

  Bodovať sa bude:
  a) priemerný prospech zo základnej školy s možnosťou získať maximálne 50 bodov
  b) za výsledky z prijímacej skúšky maximálne 100 bodov
  c) body za umiestnenie v olympiádach

  Maximálny počet bodov je 150 plus body za umiestnenie v olympiádach.

  a) prospech zo základnej školy
  Každý žiak bude hodnotený podľa priemerného prospechu dosiahnutého v 2. polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ tak, že za priemerný prospech z oboch ročníkov získa:
  od 1,00 do 2,00 - 50 bodov
  od 2,01 do 3,00 - 40 bodov
  od 3,01 do 4,00 - 30 bodov
  nad 4,01 - 0 bodov

  Každé klasifikačné obdobie, v ktorom žiak nebol klasifikovaný známkami, sa nahradí predchádzajúcim obdobím, v ktorom bol klasifikovaný známkami. V prípade, ak žiak nebol klasifikovaný v 2. polroku 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka, priemerný prospech sa vyráta z 2. polroka 7. ročníka a 1. polroka 8. Ročníka, pričom 1. polrok 8. ročníka sa bude rátať za dve klasifikačné obdobia.

  b) výsledky za prijímacie skúšky
  Slovenský jazyk - 50 bodov
  Matematika - 50 bodov

  c) umiestnenie v olympiádach
  Úspešní riešitelia olympiád, ktorí priložia potvrdenie k prihláške na štúdium, dostanú 5 bodov za účasť v okresnom kole a 10 bodov za účasť vo vyššom kole, maximálne 30 bodov.
  V prípade rovnosti bodov o poradí bude rozhodovať :
  1. zmenená pracovná schopnosť/platné len písomné rozhodnutie posudkovej komisie/
  2. vyšší počet bodov z prijímacej skúšky
  3. lepší priemerný prospech za 1. polrok 9.ročníka
  4. lepší priemerný prospech za 8. ročník

  4. Oznámenie výsledkov prijímacej skúšky

  Riaditeľ školy do 20. mája 2021 zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a webovej stránke školy.

  Zoznam obsahuje: poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu získaných bodov a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

  Riaditeľ školy do 20. mája 2021 poštou doručí rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi.

  5. Zápis prijatých žiakov

  Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021. Potvrdenie doručuje žiak poštou na adresu strednej školy: SOŠ polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, 06801 Medzilaborce alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom mailu sosaw@post.sk.

  6. Najvyšší počet žiakov prvého ročníka

  Najvyšší počet žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie v šk. roku 2021/2022 určený PSK:

  1 trieda štvorročných študijných odborov
  6442 K obchodný pracovník 8 žiakov
  2682 K mechanik počítačových sietí 8 žiakov
  2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 8 žiakov

  1 trieda trojročných učebných odborov
  6456 H kaderník 12 žiakov
  2464 H strojný mechanik 8 žiakov

  1 trieda dvojročných učebných odborov
  3161 F praktická žena 7 žiakov
  3383 F spracúvanie dreva 10 žiakov

  Spolu 61 žiakov

  7. Záverečné ustanovenia

  Predpokladom pre prijatie do štvorročných študijných a trojročných učebných odborov je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a zdravotná spôsobilosť na štúdium potvrdená dorastovým lekárom na prihláške.

  Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania (dvojročný učebný odbor) môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne a spĺňa zdravotnú spôsobilosť na štúdium, potvrdenú dorastovým lekárom na prihláške.

  Medzilaborce 19.2.2021

  Schválila: Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka SOŠ polytechnickej Andyho Warhola Medzilaborce

 • Prijímacie konanie - nadstavbové štúdium

  Kritériá prijímacieho konania do prvého ročníka nadstavbového štúdia na schválené odbory vzdelávania Strednej odbornej školy polytechnickej Andyho Warhola

  Prijímacie konanie sa riadi nasledujúcimi právnymi predpismi:

  Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 69 Prijímanie na externú formu štúdia, kombinovanú formu štúdia a na nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy v stredných školách),

  zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (výkon štátnej správy v prvom stupni),

  vyhláška MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách,

  zákon NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  zákon NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Odbor školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja v Prešove odsúhlasil pre prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022 nasledovné počty tried a žiakov:

  Nadstavbové denné štúdium: 2 ročné

  Schválený počet tried: 1

  Počet žiakov: 30
  6426 L vlasová kozmetika: 10 žiakov
  3347 L drevárska a nábytkárska výroba: 10 žiakov
  2414 L 01 - strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení: 10 žiakov

  Kritériá na prijímanie uchádzačov, ktorí sa hlásia na nadstavbové štúdium:

  Bez prijímacej skúšky.

  Termíny konania prijímacej skúšky:

  1. termín: 21. 6. 2021
  2. termín: 27. 8. 2021

  Prihlášku na prijímacie konanie podáva uchádzač riaditeľovi školy do 31. mája 2021. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla 2021.

  V zmysle § 69 ods.4 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení budú uchádzači prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky.

  Podmienky prijatia do 1. ročníka sú:

  1. Úspešné ukončenie štúdia v príslušnom učebnom odbore

  2. Celkový priemer prospechu v 3. ročníku učebného odboru

  3. V prípade zhodného priemeru prospechu v 3. ročníku u viacerých uchádzačov rozhodujú známky z predmetov v poradí SJL, MAT. V prípade rovnosti sa posudzuje priemer a potom známky v poradí SJL, MAT z 2. ročníka, prípadne 1. ročníka učebného odboru.

  Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača na štúdium na základe výsledkov prijímacieho konania do troch dní odo dňa konania prijímacej skúšky. Pri tomto rozhodovaní berie do úvahy aj zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania. Spolu z rozhodnutím zašle uchádzačovi aj záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

  V Medzilaborciach, dňa 5. 5. 2021

  Schválila: Mgr. Jarmila Savčaková
  riaditeľka SOŠ polytechnickej Andyho Warhola Medzilaborce

 • 2. kolo prijímacích skúšok

  2. kolo prijímacích skúšok

  V súlade s § 66 ods. 7 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 1.6.2021

  riaditeľka strednej školy rozhodla o tom,

  že sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok 22.6.2021.

   Prijímacia skúška sa bude konať na nenaplnený počet voľných miest v nasledovných odboroch:

  Voľné miesta po prvom kole prijímacieho konania pre prvý ročník školského roka 2021/2022

  • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - 3 voľné miesta
  • 2682 K mechanik počítačových sietí - 2 voľné miesta
  • 6442 K obchodný pracovník - 2 voľné miesta
  • 6456 H kaderník - 2 voľné miesta
  • 2464 H strojný mechanik - 0 voľné miesta
  • 3383 F spracúvanie dreva - 3 voľné miesta
  • 3161 F praktická žena - 3 voľné miesta


  V Medzilaborciach 1. 6. 2021

  Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

 • Výsledky prijímacích skúšok

Kalendár

<< September 2021 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01slide-02slide-03slide-04slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.