Vážení rodičia a žiaci SOŠ polytechnickej Andyho Warhola,

v súlade so súčasne platnou legislatívou – COVID automatom a usmerneniami vydanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR Vám oznamujeme, že od 15.2.2021 bude prebiehať prezenčné vyučovanie pre končiace ročníky (IV. A, III. B, II. NŠ), pre ostatné ročníky bude prebiehať naďalej dištančné vyučovanie.

Testovanie je potrebné uskutočniť v termíne do začiatku vyučovania do 15.2.2021 v niektorom zo zriadených MOM (miestnych odberných miestach) individuálne. Pri vstupe do budovy budete predkladať čestné vyhlásenie, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19 (ak nie ste vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania).

Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanoví oprávnenie pre prevádzkovateľa školy pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu – potvrdenia o výsledku testu na COVID-19. Prehľad prehlásení s upresnením je v prílohe tohto oznámenia.

Príloha č. 1 - Plnoletý žiak - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

Príloha č. 2 - Plnoletý žiak - Informácia pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

Príloha č. 3 - Žiak a zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov-1

Príloha č. 4 - Žiak a zákonný zástupca - Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

Príloha č. 5 - Zamestnanec - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

Príloha č. 6 - Zamestnanec - Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

Príloha č. 7 - Podmienky vstupu osôb do budovy školy

Príloha č. 8 - Vzor potvrdenia o výnimke

  

Návrat do škôl 2021:

- ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v II. stupni ostražitosti, potom v termíne od 11. 1. 2021 sa žiaci  vyučujú prezenčne bez obmedzení (bez nutnosti testovania);

- ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v I. stupni varovania, potom v termíne od 11. 1. 2021 sa žiaci, okrem končiacich ročníkov, vyučujú dištančnou formou do absolvovania testovania;

- v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v II. alebo III. stupni varovania, potom v termíne od 11. 1. 2021  sa vyučuje prezenčne bez obmedzení v malých skupinách (najviac päť žiakov) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia + jeden učiteľ, ak podmienky neumožňujú žiakom prístup k dištančnému vzdelávaniu. Žiaci, okrem žiakov v končiacich ročníkoch, sa vyučujú dištančnou formou do absolvovania testovania;

- v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v IV. stupni varovania, potom v termíne od 11. 1. 2021 školy zotrvávajú v dištančnej forme vzdelávania.

Návrat do škôl

Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

Plnoletý žiak - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

Zamestnanec - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

Dotazník indikatívneho záujmu o testovanie