Táto stránka využíva cookies. Tento oznam sa po Vašom súhlase viac neobjaví.
header-01header-02header-03header-04header-05header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Maturitné skúšky

Maturitné skúšky

 • O maturitných skúškach

  O maturitných skúškach

  Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.

  Úspešným vykonaním maturitnej skúšky absolvent strednej školy získa úplné stredné odborné vzdelanie.

  Žiak vykoná maturitnú skúšku z predmetov:
  a) slovenský jazyk a literatúra,
  b) cudzí jazyk,
  c) teoretická časť odbornej zložky,
  d) praktická časť odbornej zložky.

  Zo Zákona 245 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Termíny

  Termíny EČ A PFIČ MS 2019

  Testy EČ a PFIČ MS budú administrované v dňoch 12. až 15. marca 2019. Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM, ktoré budú zverejnené na webových stránkach NÚCEM www.nucem.sk a CVTI SR-ŠVS maturita.svsb.sk, www.svs.edu.sk.

  Administrátormi testov budú učitelia príslušnej školy. Administrátori testov nesmú mať aprobáciu z predmetu, z ktorého žiaci píšu test EČ MS a PFIČ MS a nemali by to byť ich triedni učitelia.

  Regulárny priebeh administrácie bude kontrolovať a zabezpečovať externý dozor - predsedovia PMK a dohľad nad priebehom MS bude vykonávať predseda ŠMK.

  Riadny termín EČ a PFIČ MS:
  - 12.03.2019 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
  - 13.03.2019 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk

  Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 09. až 12. apríla 2019

  Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 03. až 06. septembra 2019.

  Praktická časť odbornej zložky sa bude konať 07.05.2019

  Interná časť maturitnej skúšky sa bude konať v dňoch: 27.05.2019 - 31.05.2019

 • Charakteristika testov, tém a zadaní

  Charakteristika testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS

  Slovenský jazyk a literatúra
  - Trvanie testov EČ: 100 minút
  - Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
  - Trvanie PFIČ: 150 minút
  - Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu).

  Cudzí jazyk - úroveň B1 / AJ–B1, NJ-B1, RJ–B1/
  - Trvanie testov EČ: 100 minút
  - Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
  - Trvanie PFIČ: 60 minút
  - Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

 • Upozornenia pre žiakov

  Upozornenia pre žiakov

  Doniesť občiansky preukaz a dve perá s modrou, alebo čiernou náplňou.

  V učebniach plniť pokyny dozoru.

 • Hodnotenie

  Hodnotenie

  Žiak úspešne vykoná MS (EČ, PFIČ, ÚFIČ) ak:

  • hodnotenie ÚFIČ nie je horšie ako 3 (dobrý ) a v PFIČ získa viac ako 25% alebo v EČ viac ako 33%.
  • hodnotenie ÚFIČ je 4 (dostatočný ) ak v PFIČ získa viac ako 25% a súčasne v EČ viac ako 33%.
 • Infomácie o výsledkoch

  Informovanie škôl a žiakov o výsledkoch EČ MS a PFIČ

  Výsledky žiakov z EČ MS budú doručené do škôl najneskôr 10 dní pred začiatkom ÚFIČ MS. Vo výsledkových listinách bude uvedená úspešnosť žiaka v teste (v percentách), jeho relatívna úspešnosť v porovnaní s celoslovenskými výsledkom (percentil) a základné štatistické výsledky školy. Percentuálne vyjadrenie úspešnosti žiaka v EČ a dosiahnutý percentil sa uvádzajú na maturitnom vysvedčení.

  Hodnotenie PFIČ budú vykonávať podľa pokynov NUCEM interní učitelia príslušnej školy s aprobáciou z daného predmetu a výsledky musia byť žiakom oznámené najneskôr desať dní pred konaním ÚFIČ MS.

Kalendár

<< September 2021 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01slide-02slide-03slide-04slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.