header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Výchovné poradenstvo > Školský rok 2017/2018

Školský rok 2017/2018

 • Svetový deň mlieka v školách

  Svetový deň mlieka v školách

  Svetový deň mlieka v školách pripadá na poslednú stredu v mesiaci september. Tohto roku to bolo 27.9.2017. Tento deň je medzinárodná udalosť podporovaná a propagovaná od roku 2000 organizáciu pre výživu a poľnohospodárstvo.

  Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka pre zdravú výživu. Z príležitosti tohto dňa Ing. Anna Libáková pripravila nástenku venovanú mlieku a výstavku obalov rôznych mliečnych výrobkov. Žiaci počas prestávok mali možnosť pozrieť si pestrú paletu jogurtov, syrov, druhov mlieka ap.

  Prváci si tento deň pripomenuli aj besedou na hodinách biológie a zdravovedy, ktoré vyučuje Ing. Anna Libáková, koordinátorka tejto akcie.

  Ing. Anna Libáková

  P1110542
 • Svetový deň výživy

  Svetový deň výživy

  Svetový deň výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov (FAO) v roku 1945. Svetový deň výživy si kladie za cieľ zvýšiť povedomie verejnosti o situácii vo svete a povzbudiť ľudí na celom svete, aby sa prijali opatrenia proti hladu. Tejto problematike sme sa venovali aj v našej škole. Chceli sme poukázať aj na to, že výživa našej populácie je energeticky nadmerná a predovšetkým výživovo nevyvážená.

  Výchovná poradkyňa Ing. A. Libáková v spolupráci s Mgr. A. Holzerovou pripravila výstavku zdravej výživy na hlavnej chodbe školy. Jej súčasťou boli aj zaujímavé nástenné noviny s citátmi o zdravej výžive a prezentácia. V priebehu dňa si žiaci mohli prezrieť rôzne druhy ovocia, zeleniny, orechov a iných dobrôt. Dokonca dievčatá prvého ročníka vytvorili netradičné ovocné či zeleninové koláže, ktoré boli súčasťou výstavky. Nakoniec odvážni žiaci so zaviazanými očami degustovali vystavované produkty a hádali ich názvy. Išlo im to celkom dobre.

  Pevne verím, že táto aktivita prispela k získaniu dôležitých informácií o zdravej výžive.

  Ing. Anna Libáková, výchovná poradkyňa

  IMG_20171016_081648
  IMG_20171016_081741
  IMG_20171016_081808
  IMG_20171016_081841
  IMG_20171016_081956
  IMG_20171016_084237
  IMG_20171016_094304
  IMG_20171016_094346
  IMG_20171016_094357
  IMG_20171016_100355
  IMG_20171016_100715
  IMG_20171016_110340
 • Adaptačný proces, efektívne učenie a príprava na vyučovanie

  Adaptačný proces, efektívne učenie a príprava na vyučovanie

  V rámci adaptačného procesu zorganizovala Anna Libáková, výchovná poradkyňa, pre prvákov stretnutie so psychologičkou dňa 24.10.2017.

  Mgr. Monika Uramová z CPPPaP Stropkov (detašovaného pracoviska v Medzilaborciach) poukázala na to, že pre prvákov je dôležité nielen zvládnuť adaptačný proces, ale aj vedieť, ako sa efektívne učiť a pripraviť sa na vyučovanie. Aj to bola problematika, ktorej sa venovali prváci na tomto stretnutí.

  Ing. Anna Libáková, výchovná poradkyňa

  20171024_085956
  20171024_090007
  20171024_090018
  20171024_090037
 • Preventívne psychologické poradenstvo

  Preventívne psychologické poradenstvo

  Dňa 16.11.2017 sa konalo stretnutie pedagogických zamestnancov so psychologičkou MSc. Monikou Uramovou z CPPPaP Stropkov (detašované pracovisko Medzilaborce). V rámci preventívneho psychologického poradenstva učitelia a majstri odborného výcviku absolvovali psychologický tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity a na sebapoznanie.

  Pevne verím, že takéto stretnutie bolo pre pedagogických zamestnancov prínosom.

  Ing. Anna Libáková

  IMG_20171116_125858
  IMG_20171116_125921
  IMG_20171116_130015
  IMG_20171116_130025
  IMG_20171116_133549
 • Problémové správanie

  Problémové správanie

  Dňa 5.12.2017 sa druháci na stretnutí so psychologičkou MSc. Monikou Uramovou z CPPPaP Stropkov (detašované pracovisko Medzilaborce) venovali problematike komunikácie a problémovému správaniu. Žiaci si osvojovali zásady optimálnej komunikácie. Na modelovej situácii riešili aktuálny problém a učili sa vyriešiť problém tak, aby sa vyhli hádke.

  Som presvedčená, že toto stretnutie aspoň čiastočne prispeje k zlepšeniu ich správania v škole aj doma.

  Ing. Anna Libáková
  výchovná poradkyňa

  P1120278
  P1120279
  P1120280
  P1120283
 • Štvrtáci a maturita

  Štvrtáci a maturita

  Stretnutie študentov končiacich ročníkov so psychologičkou MSc. Uramovou z CPPPaP Stropkov, ktoré sa konalo dňa 9. januára 2018, bolo venované problematike Ako zvládať stres a záťaž pred maturitou. Študenti trénovali stratégie, ako zvládnuť počiatočnú trému, a venovali sa aj tomu, ako by sa mali efektívne pripraviť na maturitnú skúšku.

  Ja verím, že takéto stretnutie určite pomôže maturantom zvládnuť maturitu bez stresu.

  Ing. Anna Libáková
  výchovná poradkyňa

  P1120419
  P1120420
  P1120422
  P1120426
 • Kam po strednej a Kam na vysokú

  Kam po strednej a Kam na vysokú

  Žiaci končiacich ročníkov stredných škôl sa práve v tomto období rozhodujú o svojom ďalšom smerovaní. Aby ich rozhodovanie bolo ľahšie, zúčastnili sa na výstave, na ktorej sa prezentovalo 25 vysokých škôl. Táto výstava sa konala 7. februára 2018 na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove.

  Aj naši štvrtáci spolu s výchovnou poradkyňou sa zúčastnili na tomto podujatí pod názvom Kam po strednej a Kam na vysokú. Po prezentáciách vysokých škôl žiaci mali možnosť získať zaujímavé informácie aj od zúčastnených 12 zamestnávateľov z viacerých regiónov Slovenska, ktorí predstavili pracovné ponuky pre absolventov stredných škôl. Potom študenti diskutovali pri okrúhlych stoloch so zástupcami vysokých škôl a firiem. Týmto spôsobom získali takpovediac informácie z prvej ruky.

  Pre výchovných poradcov bolo na tomto podujatí realizované stretnutie so zástupcami Združenia pre rozvoj kariérneho poradenstva. Výchovní poradcovia mali možnosť porozprávať sa o metódach používaných pri poradenstve a vymeniť si medzi sebou skúsenosti z tejto oblasti.

  Verím, že toto podujatie určite pomôže štvrtákom pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu na vysokej škole.

  Ing. Anna Libáková
  výchovná poradkyňa

 • Konflikty a ich riešenia

  Konflikty a ich riešenia

  Od začiatku školského roka 2017/2018 žiaci prvého ročníka formujú svoj kolektív. Aby vytvorili dobrý kolektív, výchovná poradkyňa pre nich zorganizovala aktivitu so psychologičkou z CPPPaP Stropkov, detašované pracovisko Medzilaborce, MSc. Monikou Uramovou. Ich stretnutie bolo zamerané na to, ako treba riešiť konflikty a ako im predchádzať. Riešili aj problematiku vzťahov v triede, sebapoznávanie a poznávanie sa navzájom.

  Táto aktivita určite prispela k formovaniu dobrého kolektívu.

  Anna Libáková
  výchovná poradkyňa

 • Problémové správanie 2

  Problémové správanie 2

  Žiaci II. A triedy dňa 27.3.2018 na stretnutí so psychologičkou MSc. M. Uramovou z CPPPaP Stropkov riešili problematiku asertívneho správania. Pomocou asertívnej komunikácie sa učili, ako obhajovať svoje práva a zároveň akceptovať aj ostatných. Okrem iného na modelových situáciách precvičovali aj techniky asertívneho správania.

  Ing. Anna Libáková
  výchovný poradca

  P1120530
  P1120532
 • Svetový deň zdravia

  Svetový deň zdravia

  Už od roku 1948 je 7. apríl vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň zdravia. V tento deň sú všetky aktivity odbornej a laickej verejnosti sústredené na každoročne vyhlásenú tému, ktorej bude Svetový deň zdravia venovaný. Téma, ktorá sa každý rok mení, upozorňuje na určité aspekty zdravia, ktorým treba venovať aktuálne zvýšenú pozornosť.

  Témou Svetového dňa zdravia na rok 2018 je Prevencia nadváhy a obezity. Tejto problematike sme sa venovali aj v našej škole. Ing. Anna Libáková a Mgr. Anna Holzerová pripravili pre žiakov dňa 6.4.2018 aktivitu s touto tematikou. Na úvod vysvetlili žiakom, čo je obezita a nadváha. Pomocou prezentácie poukázali aj na dôsledky obezity na zdravie človeka. V praktickej časti merali žiakom krvný tlak a vypočítavali index telesnej hmotnosti. Podľa výsledku vypočítaného indexu sa žiaci zaradili do klasifikácie podvýživy, normálnej hmotnosti, nadváhy alebo obezity. Všetci odvážlivci, ktorí si dali vypočítať index BMI, boli v pásme normálnej hmotnosti, čo je veľmi dobré.

  Dúfame, že táto aktivita zvýšila povedomie našich žiakov o problémoch nadváhy a obezity. Veríme, že si žiaci odniesli aj dôležité informácie o zdravom stravovaní, ktorému sme sa tiež venovali.

  Ing. Anna Libáková

  IMG_20180406_084844
 • Poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie

  Poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie

  Dňa 17.04.2018 žiaci končiacich ročníkov (IV. A trieda a II. NŠ) mali možnosť stretnúť sa s Ing. Bajajovou a Mgr. Paňkom, pracovníkmi Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Stropkov z oddelenia poradenstva a vzdelávania. Od zamestnancov úradu práce žiaci získali informácie o možnostiach zamestnania, poradili im aj to, ako by mali postupovať po skončení školy alebo pri zakladaní podnikateľskej činnosti.

  Na záver stretnutia žiaci mali aj konkrétne otázky, na ktoré im pracovníci odpovedali. Ja som presvedčená o tom, že takéto stretnutie pomohlo žiakom získať informácie z prvej ruky.

  Ing. Anna Libáková

 • Proforient

  Proforient

  Už v treťom ročníku študenti študijných odborov rozmýšľajú o tom, či po skončení školy sa zaradia do pracovného pomeru, alebo budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Pomoc pri ich rozhodovaní poskytla výchovná poradkyňa, ktorá pre nich dňa 24.5.2018 zorganizovala stretnutie s psychologičkou MSc. Uramovou z CPPPaP Stropkov, detašované pracovisko Medzilaborce. Aktivita bola zameraná na sebapoznanie a prijatie zodpovednosti za seba samého. Pri sledovaní spätnej väzby toto stretnutie pomôže študentom pri ich rozhodovaní z hľadiska kariérneho poradenstva.

  Ing. Anna Libáková

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.