Činnosť školskej knižnice sa riadi Zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a medzinárodným Manifestom UNESCO/IFLA o školských knižniciach a Smernicou UNESCO / IFLA pre školské knižnice.V zákone sa uvádza, že "školská knižnica slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovno-vzdelávacieho procesu".

Školská knižnica pri SOŠ Andyho Warhola v Medzilaborciach poskytuje knižnično-informačné služby z vlastného knižničného fondu a sprístupňuje vonkajšie informačné zdroje.

Zabezpečuje najmä:
a) slobodný prístup k informáciám šírených na všetkých druhoch nosičov,
b) uspokojovanie kultúrnych, informačných, čitateľských a vzdelávacích potrieb,
c) celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.

Knižnica v rámci zabezpečovania ďalších úloh:
a) utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti,
b) poskytuje knižnično-informačné služby najmä žiakom a zamestnancom,
c) vedie evidenciu používateľov knižnice v súlade s osobitným predpisom a evidenciu výpožičiek,
d) realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry žiakov,
e) spolupracuje pri individuálnej príprave žiakov na vyučovanie,
f) spolupracuje so školou, kultúrnymi, záujmovými a inými vzdelávacími inštitúciami v regióne,
g) zabezpečuje propagáciu služieb a plánovaných aktivít.

Mgr. Monika Stirčáková
školská knihovníčka