Kovostroj, a.s.

Žiaci prvého ročníka študijného odboru mechanik hasičskej techniky v rámci predmetu technológia absolvovali dňa 3. marca 2017 odbornú exkurziu v priestoroch firmy KOVOSTROJ a.s. Medzilaborce.

Exkurzia bola zameraná na overenie získaných teoretických vedomostí zo základov ručného spracovania kovov v praxi. V rámci exkurzie p. Alexander Krajňak, hlavný metrológ podniku, oboznámil žiakov s činnosťou metrológie vo firme. Dozvedeli sa, že dokonalosť strojov závisí nielen od ich princípu, od vedecky podloženej technickej myšlienky, ale aj od návrhu, prepracovania a vyhotovenia jednotlivých strojových súčiastok aj strojov ako celku. Dôležité sú nielen vzájomné vzťahy a súvislosti strojových súčiastok, ale aj ich vyhotovenie a použitie. Všetky strojové súčiastky musia tvarom, rozmermi, voľbou materiálu, drsnosťou povrchu a stupňom presnosti aj celkovým spracovaním zabezpečiť správnu funkciu a spoľahlivosť prevádzky každého stroja, prístroja alebo zariadenia počas ich plánovanej životnosti.

Na záver si žiaci pozreli prevádzku, kde sa dozvedeli o spôsobe sledovania vyhotovených jednotlivých dielov a intervaloch kontroly.

Ing. Valéria Bezeková