header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Environmentálna výchova > O environmentálnej výchove

O environmentálnej výchove

Environmentálnou výchovou sa rozumie všestranné rozvíjanie kľúčových kompetencií v kontexte vzájomných vzťahov medzi človekom a životným prostredím, s dôrazom na vyvážené pôsobenie nielen spoločenských, ale i prírodných faktorov.

Ide teda o motiváciu a poskytnutie príležitostí k dosiahnutiu vedomostí, zručností, postojov a návykov k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, k utváraniu hierarchie životných hodnôt zlučiteľných s udržateľným rozvojom, k zmysluplnému jednaniu a tvorivosti v prospech životného prostredia, k udržateľnému spôsobu života a k udržateľným vzorcom správania jednotlivcov, skupín i spoločnosti ako celku.

Predmetom environmentálnej výchovy v škole je výchovné, vzdelávacie a osvetové úsilie, ktoré vedie žiakov ku spoluzodpovednosti za súčasný i budúci stav prírody, spoločnosti a za miesto, v ktorom každý z nás žije. Upozorňuje na dôležitosť šetrného využívania tradičných zdrojov energie a ukazuje zmysluplnosť alternatívnych zdrojov energie. Kladie dôraz na starostlivosť o životné prostredie, ale taktiež na problémy ľudskej civilizácie. Environmentálna výchova je začlenená do tematických celkov všetkých vyučovacích predmetov.

Medzi priority našej školy v tejto oblasti patrí:

 • vedenie žiakov k vytváraniu vlastného názoru a spolupráci v rámci vzdelávacieho procesu,
  podnecovanie žiakov k vyhľadávaniu informácií z najrôznejších informačných zdrojov a prezentácii výsledkov vlastných prác,
 • vedenie žiakov k ochrane životného prostredia a k triedeniu odpadu,
 • rozvíjanie schopností žiakov chápať prepojenie prírodných, ekonomických a spoločenských vied,
  uplatňovanie ekologických hľadísk v jednotlivých predmetoch,
 • výchova študentov k šetrnému prístupu v oblasti spotreby energie a v oblasti využívania materiálu a vybavenia školy.

 Úlohy školského koordinátora environmentálnej výchovy:

 • pripravuje dlhodobý program environmentálneho vzdelávania a výchovy a jeho každoročnú realizačnú časť,
 • zúčastní sa na ďalšom vzdelávaní pre koordinátorov environmentálnej výchovy,
 • v spolupráci s vedením školy integruje prístupy k poznaniu vonkajšieho prostredia,
 • podnecuje kontakty s rodičmi a ďalšími subjektmi v oblasti starostlivosti o životné prostredie,
 • organizuje alebo prispieva k organizácii akcií zameraných na environmentálne vzdelávanie a výchovu,
 • podnecuje a organizačne prispieva k ekologizácii prevádzky školy formou šetrenia energie, triedenia odpadov, starostlivosti o zeleň atď.

Ing. Miroslav Zozuľak
koordinátor environmentálnej výchovy

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.